2020/03/23

ΑΝΩΘΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


Σελιδοποίηση υπό Μονής Αγ. Κυπριανού Φυλής.


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, 
καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, 
ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, 
διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, 
τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, 
πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
 ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ἦχος δ’.

Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· 
ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, 
καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν,
βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Οι Άγιοι Μάρτυρες 
Χαράλαμπος και Βαρβάρα 
είναι Προστάτες των Πιστών 
κατά των λοιμωδών νόσων. 
Είθε να πρεσβεύουν!