2017/02/19

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓA
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΟ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (1598)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τῷ λαμπροτάτῳ ἄρχοντι καὶ μέγᾳ καγγελαρίῳ Ἰωάννῃ Ζαμοσκήνῳ, σὺν τοῖς μεγαλοπρεπεστάτοις Ἄρχουσι τῆς ὑπερφυοῦς Συγκλήτου τῆς ὑψηλοτάτης Κορώνας Πολωνίας, υἱοῖς ἐν Κυρίῳ περιποθήτοις, χάριν, ἔλεος καὶ εἰρήνην παρὰ τοῦ Κυρίου καὶ Θεού καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ποιμαίνειν ἐτάχθημεν παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ οἱ ἀμαρτωλοὶ ἡμεῖς, καὶ δὴ καὶ ποιμαίνομεν τὰ τοῦ Χριστοῦ πρόβατα, κατὰ τὴν παρ’ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος χορηγηθεῖσαν ἡμῖν καὶ ἰσχῦν καὶ σύνεσιν εἰς σωτηρίαν κοινὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, εἰς εὐστάθειαν τῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου. Διὸ καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐπιστέλλομεν, ἐκλαμπρότατοι ἄρχοντες καὶ πᾶσα ἡ ὑπερφυὴς Σύγκλητος, καθὰ δὴ καὶ πρὸς τὸν Γαληνότατον Βασιλέα, ὦ τέκνα τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ περιπόθητα, οἱ τὴν τρισόλβιον κατακοσμοῦντες ἀρχὴν τῆς εὐδαιμονεστάτης Πολωνίας δικαιοσύνῃ τε καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ. Τῶν δὲ ἡμετέρων γραμμάτων ἡ ταραχὴ καὶ στάσις ἡ κατὰ τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν πρὸ πολλοῦ μὲν ἠργμένη, νῦν δ’ εἰς ὔψος ἠρμένη, γέγονεν ὑπόθεσις• ἐξ οὗ γὰρ ἐξεδόθη τὸ Καλενδάριον τὸ Γρηγοριανὸν ἄλλο οἷον μῆλον ἔριδος τὴν οἰκουμένην ἐτάραξε καὶ χειμὼν τις αἰφνίδιος κατέλαβε τὴν ὑπ’ οὐρανὸν• φθάσας καὶ εἰς Σαυρομάτας τὸ κακὸν, τὴν τῆς ὑψηλοτάτης Κορώνας ἀρχὴν οὐ μετρίως παρηνώχλησε καὶ παρενοχλεῖ. Τῆς γὰρ Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοὺς μαθητάς, τοὺς Γραικούς φημι τοὺς ὑπὸ τὸ ὑμέτερον διαιτωμένους κράτος, παρ’ οἷς αἰ τῶν Πατέρων Ἀντολικῶν τε καὶ Δυτικῶν παραδόσεις καὶ δόγματα οὕτω κρατεῖται ὁλοψύχως, ὥστε μηδένα νεωτερισμὸν, οὐδεμίαν καινοτομίαν ὅλως ἀνέχεσθαι τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ παρ’ οὐτινοσοῦν εἰσαχθῆναι• λύμη γὰρ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νεωτερισμοὶ καὶ καινοτομίαι τυγχάνουσιν οὖσαι• δικαίως καὶ τοῖς Πατράσιν ἐπ’ ἀναθέματι συνοδικῶς ἀπαγορεύεται καὶ τοῖς ἡμετέροις εὐσεβῶς μάλα ἀποδιοπομποῦνται. Τούτους ἐκβιάζοντές τινες τῶν πατρῴων ἐκστῆναι δογμάτων τε καὶ παραδόσεων τὴν ὑμετέραν χειμάζουσιν ἀρχὴν• τοῦτο γάρ ἐστιν ὅπερ διώκουσιν οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, τοῦτό ἐστι δι’ ὃ καὶ τὴν ἡμετέραν ἀρχὴν ἐκκινοῦσι κατὰ τῶν ἡμετέρων, ἀνατρέψαι τὰ τῆς ἐλευθερίας τῶν ὑπηκόων φιλοτιμούμενοι παρὰ θεσμὸν εὐαγγελικόν, ὃς ἑκουσίως οὐκ ἀκουσίως βούλεται κηρύττεσθαι, καὶ παρὰ θεσμὸν τῆς ὑμετέρας βασιλείας, ἥτις ὅρκῳ πιστοῦται φυλάττειν τὰ τῶν ὑπηκόων προνόμια. Τρισσῶς οὖν ἡμᾶς (λέγω γὰρ ἡμᾶς τοὺς ἡμετέρους ἀδελφούς, τοὺς ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἡμῶν βασιλείας διάγοντας), τρισσῶς οὖν ἡμᾶς ἀδικοῦσιν οἱ καθ’ ἡμῶν τὴν ὑμετέραν ἐκκινοῦντες ἐυστάθειαν• τὸ μέν, ὅτι διδασκαλίας ἀπάγειν εὐαγγελικῆς ἀγωνίζονται, μὴ προσιομένης τὸ βίαιον• τὸ δε ὅτι πατρικῆς νομοθεσίας καὶ ὅρων πατρῴων φιλονεικοῦσιν ἀποσπᾶσασθαι, κολαζόντων τὴν ἀποστασίαν ἀναθέματι• τρίτον, ὅτι καὶ προνομίων τὴν καθαίρεσιν οἰκοδομοῦσι παρ’ ὑμῖν καὶ τῷ γαληνοτάτῳ βασιλεῖ τὰ προνόμια τῶν ὑπηκόων ἀπαρασάλευτα φυλάττειν μεθ’ ὅρκων ὑπισχνουμένοις. Περὶ τούτου οὖν ὑμῶν τὴν λαμπρότητα διὰ γραμμάτων ἠξιώσαμεν, ὥστε μὴ ἀποτυχεῖν ἡμᾶς ἢ φιλανθρωπίας παρὰ ἄρχουσιν ἐπιεικίας ἀντεχομένοις, ἢ δικαιοσύνης πρὸς κριτῶν δικαιοτάτων• έπιστέλλομεν δὲ λατινιστί• χάριτι γὰρ Θεοῦ τὰ τῆς γλώττης ἐπιστάμεθα τῆς λατινικῆς• ἀλλὰ καὶ τοὺς ἡμετέρους λόγους καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς άξίωσιν βουλόμεθα χωρὶς ἑρμηνέως, αὐτηκόους δ’ ὑμᾶς καὶ δεχομένους καὶ ἀκούοντας μὴ ἄπρακτον ἐκπέμπειν, πραῧναι δὲ μᾶλλον τὰς καθ’ ἡμῶν ἐπηρείας, ἐᾶσαί τε τοῖς κόλποις ἡμᾶς τοῖς τῶν πατέρων ἐφησυχάζειν, ἡμᾶς τοὺς παντοδαπὰς ὑφισταμένους ταλαιπωρίας τῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὀρθοδόξου πίστεως ἕνεκεν• πατέρες γὰρ ἡμῖν καὶ τὰ δόγματα ἃ πιστεύομεν καὶ τὰς παραδόσεις ἃς κατέχομεν ἐδογμάτισάν τε καὶ παρέδωκαν ἐν ἑπτὰ Οίκουμενικαῖς Συνόδοις, ἐξ Ἑῴας τε καὶ Δυσμῶν διαπρέψαντες• ὧν ταῖς εὐπροσδέκτοις ἐντεύξεσι Χριστὸς ὁ Θεὸς φυλάττειεν ὑμῶν τρισόλβιον καὶ πάντοτε θριαμβεύουσαν τὴν ἀρχὴν ἀεὶ βασιλεύουσαν.
͵ζρστ΄.
Από το πόνημα "Διπλούς Πέλεκυς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου"του κ. Νικ. Μάννη, Αθήνα, 2015.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Προς τον λαμπρότατο άρχοντα καὶ μέγα καγκελάριο Ιωάννη Ζαμοσκηνό, και τους μεγαλοπρεπέστατους Άρχοντες της θαυμαστής Συγκλήτου της υψηλοτάτης Κορώνας Πολωνίας, υιών εν Κυρίω περιπόθητων, χάρη, έλεος και ειρήνη παρὰ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.

Εμείς οι αμαρτωλοί ταχθήκαμε να ποιμαίνουμε από τον Σωτήρα μας Θεό, και όντως ποιμαίνουμε τα του Χριστού πρόβατα, κατά την παρά τοῦ Σωτήρος χορηγηθείσα σε εμάς ισχύ και σύνεση προς σωτηρία κοινὴ των ψυχών μας, προς ευστάθεια των Εκκλησιών, προς ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Γι' αυτό και προς εσάς αποστέλλουμε, εκλαμπρότατοι άρχοντες και όλη η υπερφυὴς Σύγκλητος, και προς τον Γαληνότατο Βασιλέα, ω περιπόθητα τέκνα της Μετριότητος μας εν Χριστώ Ιησού, οι κατακοσμούντες την τρισόλβια αρχὴ της ευδαιμονεστάτης Πολωνίας με δικαιοσύνη και κάθε άλλη αρετή. Η ταραχή και η στάση των δικών μας γραμμάτων η οποία ξεκίνησε προ πολλού από την δική σας αρχή, και τώρα στο ύψος ανεβασμένη, έγινε υπόθεση• από τότε λοιπόν που εκδόθηκε το Ημερολόγιο το Γρηγοριανὸ που ως άλλο μήλο της έριδος τάραξε την οικουμένη και χειμώνας αιφνίδιος κατέλαβε την (γη) υπό τον ουρανὸ• και αφού έφτασε στους Σαυρομάτες το κακὸ, παρενώχλησε και παρανοχλεί όχι λίγο την υψηλοτάτη αρχὴ της Κορώνας.
Τους μαθητές της Ανατολικής Εκκλησίας, τους Γραικούς εννοώ που προστατεύονται από το δικό σας κράτος, όπου των Ανατολικῶν αλλά και των Δυτικών Πατέρων οι παραδόσεις και τα δόγματα έτσι τηρούνται ολόψυχα, ώστε κανένα νεωτερισμὸ, ουδεμία καινοτομία ουδόλως να ανέχεστε στην του Χριστού Ἐκκλησία από κανέναν να εισαχθή• αυτοί οι νεωτερισμοί και οι καινοτομίες είναι καταστροφή της Εκκλησίας του Χριστού• δικαίως και από τους Πατέρες με συνοδικό ανάθεμα απαγορεύεται και για τους δικούς μας που είναι ευσεβείς είναι απαράδεκτα ως μίασμα. Κάποιοι εκβιάζουν αυτούς να αποστατήσουν από τις πατρώες παραδόσεις και τα δόγματα και προκαλείται σύγχυση στην εξουσία σας• Αυτό μάλιστα είναι που επιδιώκουν οι (οπαδοί) της πρεσβυτέρας Ρώμης, και προς τούτο κινούνται ενάντια στην αρχή μας και ενάντια στους ημετέρους, να ανατρέψουν την ελευθερία των υπηκόων οι οποίοι φιλοτίμως τηρούν τον ευαγγελικό νόμο, ο οποίος εκούσια και όχι ακούσια πρέπει να κηρύσσεται, και με νόμο της δική σας βασιλείας, η οποία ενόρκως δεσμεύεται να φυλάξει τα προνόμια των υπηκόων.
Τριπλά λοιπόν (αναφέρομαι στους δικούς μας αδελφούς, που βρίσκονται υπό την εξουσία της βασιλείας σας), τριπλά μας αδικούν αυτοί που κινούνται ενάντια στην δική σας (κρατική) ευστάθεια• και από τη μια, αγωνίζονται να κλέψουν την ευαγγελική διδασκαλία, κινούμενοι εχθρικά εναντίον της• και από την άλλη φιλονικούν ενάντια στην πατρική νομοθεσία καὶ στούς πατρώους όρους για να τους αφαιρέσουν, κι ενώ κολάζονται για την αποστασία τους με ανάθεμα• τρίτον, διότι ενεργούν σε εσάς και στον γαληνότατο βασιλέα για την καθαίρεση των προνομίων που οι υπήκοοι σας φυλάνε απαρασάλευτα καθώς με όρκους υποσχέθηκαν. 
Σχετικά με αυτούς αξιώσαμε απο την λαμπρότητα σας με γράμματα, ωστε να μην αποτύχουμε της φιλανθρωπίας που ως άμυνα οι άρχοντες έχουν, ή της δικαιοσύνης από δικαιότατους κριτές • σας αποστέλουμε στη λατινική γλώσσα• με την χάρη του Θεου γνωρίζουμε την λατινική,• αλλὰ και τους δικούς μας λόγους και την αξίωση μας θέλουμε χωρίς διερμηνέα, αλλά να ακούσετε τους ίδιους και να μας δεχτείτε και αφού μας ακούσετε να μην φύγουμε άπρακτοι, καταστέλλοντας περισσότερο της εναντίον μας ραδιουργίες, και αφήνοντας μας αναπαυμένους στους πατρικούς κόλπους, εμάς που υφιστάμεθα τόσες και διάφορες ταλαιπωρίες για την ορθόδοξη πίστη του Σωτήρα Χριστού• διότι Πατέρες και τα δόγματα που πιστεύουμε και τις παραδόσεις τις οποίες κατέχουμε εδογμάτισάν σε εμάς και κυρίως παρέδωσαν σε επτὰ Οικουμενικές Συνόδους, που σε Ανατολή και Δύση διάπρεψαν• και με των οποίων τις ευπρόσδεκτες προσευχές ο Χριστὸς ο Θεὸς να σας διαφυλάττει τρισευτυχισμένο και πάντοτε θριαμβεύουσα την εξουσία σας στην βασιλεία.


͵ζρστ΄. (7.106 εννοεί "από Κτίσεως Κόσμου")

2017/02/13

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ!: ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Ο. "ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ"

ΝΕΑ ΚΑΘΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΤΕΥΧΩΝ

 ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Δημοσιογραφικό όργανο της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος
των ετών 1996 έως 2002

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό εν Χω αδελφό για την άμεση αποστολή- και μάλιστα με προσωπικό του κόπο στην ηλεκτρονική ψηφιοποίηση- για την αποστολή όλων των τευχών.
Κάθε προσφορά ομολογιακού και αρχειακού υλικού σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές είναι ευπρόσδεκτη (στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ekklisiagoc@gmail.com) και ως φιλάδελφη συνεργασία θα θεωρηθεί. Ας μην κρύβουμε, κατά τον Κυριακο λόγο, το τάλαντο αλλά "δωρεά ελάβατε, δωρεά δώτε ημίν". 

Η σύνταξη του Ιστολογίου.

2017/02/04

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Απολαύστε λίγο από την "αγάπη" των Οικουμενιστών! Όλοι αγαπητοί: Παπικοί, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, Μασσόνοι, Αλλόθρησκοι! Εχθροί του Αρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίου Αρχοντώνη και τον συν αυτώ: οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Ζηλωτές Αγιορείτες Πατέρες, οι ακολουθούντες το Πάτριον Ορθόδοξο ημερολόγιο, οι αντιοικουμενιστές κλπ.!

2017/02/03

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 Στον κάμπο της Μεσσαράς, του νομού Ηρακλείου της μεγαλονήσου Κρήτης, βρίσκεται οικοδομημένο το ανδρώο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, το οποίο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Ιερομόναχο π. Καλλίνικο Σελληνιωτάκη (+2003). Οι Κρήτες αδελφοί μας αγαπούν πολύ το Μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου και την ενασκούμενη Αδελφότητα η οποία αποτελεί, μαζί με την γυναικεία στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου, σπίθα πνευματικής αναζωογόνησης στην Ορθοδοξία για όλη την νήσο. 
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας από τον ακάματο Ιερέα, Αιδεσιμότατο π. Ζαχαρία Τσικριτσάκη και παρέστησαν αρκετοί πιστοί, παρά το εργάσιμο της ημέρας.

 Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα) Ἦχος δ’.
Εὐφραίνου ἔρημος ἡ σὺ τίκτουσα, εὐθύμησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· 
ὅτι ἐπλήθυνέ σοι τέκνα, ἀνήρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, 
εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα. 
Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, εἰρήνευσον τήν ζωήν ἡμῶν.
 AΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

2017/02/02

"ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ" Η' ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ;

Στις 24 Δεκεμβρίου 2016 (Εκκλ. Ημ.) ο Καινοτόμος Μητροπολίτης Καλύμνου κ. Παίσιος τέλεσε την εορτή των Θεοφανείων κατά το νέο, Παπικό ημερολόγιο, το οποίο ακόλουθεί η "Εκκλησία" του και ο ίδιος. Ως εδώ καλά...


Μετά από 13 μέρες μετά ο ίδιος Νεοημερολογίτης "Επίσκοπος" κ. Παίσιος της Καλύμνου τέλεσε, όπως κι άλλες χρονιές, την εορτή των Θεοφανείων και την κατάδυση του Σταυρού στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης της Καλύμνου κατά το παλαιό ορθόδοξο εορτολόγιο ή- κατά δική τους δήλωση- "με το αγιορειτικό τυπικό"!


Είναι γνωστό ότι οι Καινοτόμοι (Νεοημερολογίτες) Επίσκοποι έχουν χάσει κάθε αίσθηση αυτοσεβασμού στα "πιστεύω" τους, που μάλλον δεν υφίστανται. Λειτουργούν σαν γνήσιοι ΟΥΝΙΤΕΣ και με τα δύο ημερολόγια, κυρίως στο Άγιον Όρος ή σε χώρες όπως η Ρωσία, και μετά καταγγέλουν τους "σχισματικούς" (!), "αιρετικούς" (!), "πλανεμένους παλαιοημερολογίτες" που δεν υπακουούν στην καταδικασμένη Καινοτομία από τρεις ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ.

Έτσι, οι διώκτες των Γνησίων Ορθοδόξων γίνονται και υποκριτικά "τιμητές" των Πατρίων με μόνο σκοπό τον εξουνιτισμό και την αποπροσανατολισμό του πιστού λαού. Οι καταπατητές του ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, Καινοτόμοι- Οικουμενιστές, λειτουργούν σαν γνήσια τέκνα του Πάπα της Ρώμης που επιθυμεί αυτό ακριβώς: την αναγνώριση του ως ΙΣΟΘΕΟΥ και αλάθητου κεφαλής της Εκκλησίας, χωρίς να ενδιαφέρεται για τα "ήθη και τις παραδόσεις" της Εκκλησίας του Χριστού. Στά βήματα, λοιπόν, του "Ποντίφηκα", γίνονται και "παλαιοημερολογίτες" (!) και "ιερουργούν" με το "επιστημονικά εσφαλμένο", "ημερολόγιο των ειδωλολατρών" ενάντια δηλαδή σε όσα φαιδρά, ανιστόρητα και αντορθόδοξα διακηρύττουν προς υπεράσπιση της παπικής Καινοτομίας.

Κατ' αυτό το τρόπο λειτουργούν και ουνιτικές ενορίες των Καινοτόμων όπως η "Παναγία Σουμελά" στο Μενίδι και ο "Άγιος Νεκτάριος" Νέων Λιοσίων Αττικής.

Για την ιστορία, η τελετή του Αγιασμού των υδάτων τελείται κατ' έτος από το μικρό αλλά Ορθόδοξο Ποίμνιο της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κάλυμνο, της Ενορίας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά.

Ακολουθεί άρθρο του Συνοδικού Περιοδικού "Κήρυξ Εκκλησίας Ορθοδόξων", τεύχος 35, όπου στηλιτεύεται παρόμοια ουνιτική πράξη των Καινοτόμων Οικουμενιστών- και μάλιστα σε "Πανορθόδοξο" επίπεδο- κατά τα Χριστούγεννα του 1999 των Ορθοδόξων.


Ας μην ξεχνάμε βέβαια την πλέον εξόφθαλμη και ξεδιαντροπή τακτική των Καινοτόμων στην "Εκκλησία της Φινλανδίας" η οποία εόρτάζει το Πάσχα μέ βάση το Νέο ημερολόγιο του Πάπα ώστε Ρωμαιοκαθολικοί και "Ορθόδοξοι" να συνεορτάζουν ΕΝΩΜΕΝΟΙ. Ο σατανικός Οικουμενισμός σε όλο του το ΟΥΝΙΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ!!! Αλλά περί αυτού σε επόμενο μας άρθρο. 

2017/01/30

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Την προσεχή Τετάρτη (1 Φεβρουαρίου ν. η.) στις 18.30, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τις σκανδαλώδεις καταδικαστικές ποινές κατά των Εσφιγμενιτών.
Οφείλουμε όλοι, πέραν των τυχόν διαφωνιών σε διάφορα ζητήματα, να ενισχύσουμε την Ιερά Μονή στην δοκιμασία της αυτήν, είτε συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις, είτε με προσευχή και διαφώτιση, είτε με όποιον άλλο τρόπο μπορεί ο καθένας.
Διότι οι διωγμοί (όπως και οι ξυλοδαρμοί και εν γένει η βία) δεν αποτελούν μέθοδο των Ορθοδόξων, αλλά των αιρετικών. 
 
(Ενημέρωση από "Κρυφό Σχολειό")

2017/01/29

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2017 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Από ημερών κυκλοφορεί το εγκόλπιο ημερολόγιο (τσέπης) της Ιεράς Συνόδου της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος με αφιέρωση στην θεία διδασκαλία της αγίας μας Εκκλησίας του Χριστού κατά της παναίρεσης του Οικουμενισμού.


 Κι εφέτος η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλαμάτας εξέδωσε την επιμελημένη και πολυτελή έκδοση Ημεροδεικτών κατά το Ορθόδοξο παλαιό ημερολόγιο. Ο επιτοίχιος ημεροδείκτης είναι αφιερωμένος στο Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο και Μυροβλήτη


Για πληροφορίες στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς και Μονές άλλα και στην εκδούσα
Ιερά Μονή Ευαγγελιστριας Παναγουλάκη Καλαμάτας Τηλ.: 27210 23784.

2017/01/28

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΛΛΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ... ΕΙΔΗΣΗ

Αναδημοσιεύουμε την δυσάρεστη είδηση για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου που αντιστέκεται στην Παναίρεση του Οικουμενισμού και τον Αρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίο. Δύστυχως η ελληνική Δικαιοσύνη γίνεται και πάλι όργανο των Οικουμενιστών.

«ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ» ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!
20 χρόνια φυλακή σε ηγούμενο και μοναχό!! 10 και για άλλους!!!

Η Νέα Τάξη τρίζει τα δόντια της:
20 χρόνια φυλάκιση στον ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου Μεθόδιο!
20 χρόνια φυλάκιση και στον μοναχό π.Αντύπα!
10 έτη και 4 μήνες σε άλλους 6 μοναχούς!
1188

ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ!
Στο Άγιο Όρος υπάρχει ένα και μόνο μοναστήρι που ποτέ δεν υπέκυψε στον Οικουμενισμό και αυτό το πληρώνει κατά καιρούς με πολλές διώξεις, όπως το δικαστήριο που σύρουν τους μοναχούς στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στις 25/1.

«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1ου/2017 Νέο Ημερολόγιο.
Καί πάλι δίωξη!
Καί πάλι δίωξη φρονήματος!
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης γίνεται καί πάλι δίκη κατά τών γνησίων Εσφιγμενιτών Μοναχών.

Οι εγκαταβιούντες στό κονάκι τών Καρυών πατέρες δικάζονται διότι δεν επέτρεψαν στην χαλκευμένη υπό των ψευδοεσφιγμενιτών εισβολή να καταβάλει και να υποστείλει την τελευταία σημαία ομολογίας στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους.
Καλούμε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς να δώσουν το παρών στην δίκη των πατέρων όχι μόνο για ηθική υποστήριξη αλλά καί για να διατρανώσουμε τέλος πάντων ότι υπάρχουν ακόμη ορθόδοξοι καί Έλληνες που αντιστέκονται.
Καλούμε όλους τους πιστούς Πατριώτες που κατανόησαν σε βάθος το νεοταξικό μένος του Φαναρίου να μας συμπαρασταθούν.
Καλούμε καί τούς συναγιορείτας αδελφούς πού προσφάτως ερράπισαν γενναίως το δαιμονικό προσωπείο του Οικουμενισμού με την εκκοπή του Πατριαρχικού μνημοσύνου να έλθουν τήν Τετάρτη στό Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για να πούμε όλοι μαζί τήν αλήθεια:
– Ότι οι Εσφιγμενίτες δέν διώκονται ώς ποινικοί άλλ’ ώς πιστοί.
– Ότι οι Εσφιγμενίτες δέν διώκονται ώς φονταμελιστές, άλλ’ ώς ομολογητές.
– Οι Εσφιγμενίτες δέν δικάζονται ένεκα εγκλήματος άλλ’ ένεκα φρονήματος.
Ότι οι Εσφιγμενίτες δέν σκοτώνουν για τήν πίστη των, ΑΛΛΆ ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ!!!
Όλους εσάς καλούμε, τούς εντός καί τούς εκτός, τούς Εγγύς καί τούς μακράν διότι πάντες » οι μή όντες καθ’ ημών»…κατά κάποιον τρόπον…
 《ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΕΙΣΙΝ》 !!!»

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

2017/01/26

ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Συχνά- και δικαίως- τονίζεται ο ομολογιακός χαρακτήρας του δημοσίως τελουμένου Καθαγιασμού των υδάτων ανήμερα των Θεοφανείων σε διάφορα σημεία της πατρίδας μας και του κόσμου. Το "Μικρό Ποίμνιο" του Χριστού, η Εκκλησία του ως ένα σώμα, εορτάζει και διακηρρύττει στεντορίως το "σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει".
Από την πρώτη χρονιά της επιβολλής της Κανινοτομίας του Παπικού ημερολογίου (1924) οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνώρισαν τον διωγμό και την βίαιη προσπάθεια φίμωσης από τους Καινοτόμους δια της κρατικής εξουσίας.
Την καλή Μαρτυρία και Ομολογία των Ορθοδόξων πιστών από την Εσθονία υπό τον Εφημέριο τους Ιερομάρτυρα Ισίδωρο κατά την τελετή των Θεοφανείων θα παρακολουθήσουμε παρακάτω. Από πηγή είχαμε άλλο άρθο αλλά εντέλλει θα δημοσιεύσουμε άρθρο που δημοισεύτηκε από την Ι. Μονή Αγίου Κυπριανού Φυλής Αττικής ως πιο εμπεριστατωμένο.
Είθε η Χάρις πάντων των αθλοφόρων Αγίων και η εμμονή τους στην Ορθοδοξία μέχρι θανάτου να μας ενισχύει στους καιρούς που διανύουμε.2017/01/21

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017


ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΡΟΕΞΗΡΧΕ Ο ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΗΒΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΕΒ/ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ 
ΜΕΤΑ ΟΣΙΟΤΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
 


 
ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017
υπό του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Αττικής και Μεγαρίδος κ.κ. ΚΟΣΜΑ

 ....Φανερώθηκε η προσκύνησις της Αγίας Τριάδος.Φάνηκε το Φως το απρόσιτον. Η ανθρωπίνη φύσις έλαβε τον αρραβώνα της μελλούσης αφθάρτου δόξης. Η συστενάζουσα και συνοδείνουσα κτίσις προγεύεται την αναμενομένην της ελευθερία από την δουλεία της φθοράς. Τα ουράνια ενώνονται με τα επίγεια σε μία παγκόσμια πανήγυρη.
Ο Προφητάνακτας Δαβίδ αποκρίνεται εν ευφροσύνη προς τον βαπτιζόμενο στον Ιορδάνη Κύριο της Δόξης και αναφωνεί: "Συ συνέτριψας κεφαλάς του δράκοντος επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος." (Ψαλμος 73' στ. 13,14) δηλαδή εσύ Κύριε συνέτριψες τας κεφαλάς των δαιμόνων, τους γίγαντες των παθων: την φιληδονία, την φιλοδοξία, την φιλαργυρία. Συ Κύριε με το άγιο βαπτισμά σου και την φανερωσίν της Θεότητος σου, κατεθρυμμάτισες την κεφαλή του διαβόλου. Αφάνισες την λατρεία των νεκρών ειδώλων και του υπερηφάνου σατανά.
Διακαώς λοιπόν τα πάντα χαίρονται και αγάλλονται δια την απελευθέρωση και ανακαίνιση αυτών υπό του επιφανέντος Χριστού. "Ελευθέρα μεν η κτίσις γνωρίζεται. Υιοί δε φωτός, οι πριν εσκοτισμένοι. Μόνος στενάζει, του σκότους ο προστάτης" (Καταβασίες εορτής). Ο Αγγελιοφόρος Μεγάλης Βουλής, ο Θεάνθρωπος Κύριος μας εις τον Οποίον "κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως" (Β' Κολασσ. β' στ. 9) ήδη αποκαλύπτει το προαιώνιο σχέδιο του Πατρός για τη σωτηρία και την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
Το Παναγιο Πνεύμα εν ήδη περιστέρας μηνύει την κατάπαυση του κατακλυσμού της αμαρτίας και την ειρηνοποίηση του ουρανού και της γής εν τω σαρκωθέντι Λόγω του Θεού. Ο ουράνιος Πατήρ εκφράζει την ευαρέσκεια του προς τον Υιόν Αυτού τον αγαπητό διότι μέσω Αυτού ερρύσατο ημάς εκ της δουλείας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της Αγάπης Αυτού. Χαιρόμεθα λοιπόν και δοξάζομεν ον ευλογούσι λαοί και υπερυψούσιν εις πάντας τους αιώνες.
Χαιρόμεθα διότι έχουμε ελεηθεί να ευρισκόμεθα μέσα στην Κιβωτόν της Σωτηρίας, μεσα στην Εκκλησία του Φωτός, η οποία μας μεταφέρει ασφαλώς στον ακίνδυνο λιμένα της ουρανίου βασιλείας. Δοξάζουμε τον Κύριον και σωτήρα μας διότι μας έχει αξιώσει να μην είμεθα ώσπερ λοιποί μη έχοντες ελπίδα.
Η κορυφουμένη αποστασία των εσχάτων καιρών έχει γεμίσει με αισθήματα αγωνίας και ανασφαλείας τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται εν τω σκότι "ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν τω κόσμω". (Εφεσ. 2', στ. 12) Ας προσευχόμεθα και ας αγρυπνούμε για να μην εκπέσουμε του ιδίου στηριγμού, για να μην πέσουμε έξω από την αμετακίνητη θεμελίωση μας στην Αποστολοπαράδοτο αγία Ορθόδοξη πίστη μας.
Οι πειρασμοί του κόσμου αυξάνονται. Οι πλάνες και κακοδοξίες πληθύνονται. Η πονηρή ειρηνολογία και αγαπολογία του Οικουμενισμού εντείνεται. Το πανθρησκειακό όραμα για την οικοδομή ενός ενωμένου κόσμου, μιας Νέα Τάξης πραγμάτων χωρίς το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντος ακρωγωνιαίου αυτού του Ιησού Χριστού, προβάλλεται συνεχώς όλο και περισσότερο.
Πρόσχωμεν Πατέρες και Αδελφοί, Τέκνα εν Κυρίω! Η θάλασσα είδε και έφυγε. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω. Η φωταυγής εορτή των Αγίων Θεοφανείων μας αφυπνίζει και μας υπενθυμίζει ότι η ταραγμένη θάλασσα του κόσμου, η οποία απειλεί να καταποντίσει το παν, θα φύγει, θα στραφεί εις τα οπίσω και θα μας αφήσει δίοδον να διέλθουμε και να φτάσουμε στον ποθητό Παράδεισο, την άνω Ιερουσαλήμ. Πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει αν η προσωπική μας ζωή είναι μία φανέρωσις του Θεού στον κόσμον, αν είμεθα φορείς του φωτός και της χάριτος της Ορθοδοξίας μας. Αν είμεθα οι ειρηνοφόροι και ελπιδοφόροι μέσα στην γενική ταραχή και απελπισία, αν δοξάζωμεν τον Θεό εν τω σώματι ημών και εν τω πνεύμαι ημών, άτινα εστί του Θεού.
Περαίνωντα ας ευχαριστήσουμε και πάλι τον Πανάγαθον Θεόν ότι εν τη απείρω Αυτού αγαθότητι αξίωσεν ημάς και πάλιν ημάς να εορτάσωμεν την ένδοξον ταύτην ημέραν της Επιφανίας και να δώσουμε δια άλλην μια φορά την μαρτυρίαν του μικρού ποιμνίου του Χριστού, εις την τελετήν της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και του αγασμού των υδάτων.
Επίσης ευχαριστούμεν θερμώς και πάλιν τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Πολιτείας, τας Δημοτικάς, Αστυνομικάς και Λιμενικάς αρρχάς των Δήμων Μάνδρας και Ελευσίνος διότι συνέβαλλον εις την αρτίαν διακπεραίωσιν της εκδηλώσεως αλλά και όσους εξ αυτών ετίμησαν δια της παρουσίας των την σεμνήν ταύτην κατάδυσην. 
Είθε η χάρις του εν Ιορδάνι βαπτισθέντος, και υπό του Πατρός και Αγίου Πνεύματος, Ιησού Χριστού του αληθινού Θεού ημών να φωτίσει πάντας ημάς, Ποιμένες και ποιμενομένους, Άρχοντες και αρχομένους, προς δόξαν της Αγίας Τριάδος σωτηρίαν των αθανάτων ψυχών μας και όλου του κόσμου. Αμην.