2010/05/24

ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1861- +1950)- HOLY FATHER MATTHEW (1861- +1950)


60 έτη από την προς Κύριον Εκδημίαν του Αγίου Πατρός Μαθαίου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών της Εκκλησίας του Χριστού, του νέου Ομολογητή και Μυροβλήτη! Εις μνημόσυνον αιώνιον του Αγίου Ματθαίου, του Αποστολικού Διαδόχου και Στύλου της Ορθοδοξίας, παραθέτουμε το παρόν ταπεινό και ελάχιστο αφιέρωμα.

60 years since the holy repose to the Lord of Holy Father Matthew, Archbishop of Athens of the Church of Christ, the New Confessor and Myrovlitis! With everlasting memorial of St. Matthew, the Apostolic Successor, the Pillar of Orthodoxy, we present this humble and minimum tribute.


60 лет после его смерти лорда Мата Святой Отец, архиепископ Церкви Христовой, Новый Исповедник и Myrovliti! В вечную память святого Матфея, последующей миссии, столп православия, мы представляем этот скромный дань и минимум.

60 de ani după trecerea sa la Domnul Mathas Sfinte Părinte, Arhiepiscop al Bisericii lui Hristos, noi şi Mărturisitorul Myrovliti! Cu memorial veşnică a Sf. Matei, misiunea succesor, pilon al ortodoxiei, vom prezenta această umilă şi prea puţin tribut.


Ο άγιος πατήρ Ματθαίος προίσταται του πανηγυρικού εορτασμού των Θεοφανείων των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανων, για τελευταία φορά προ της Κοιμήσεως

Τhe Holy Father Matthew preside over the festive celebration of the Epiphany of the Genuine Orthodox Christians, for the last time before his Assumption

Святейший Отец Матфей председательствовать на празднике Крещения Подлинное православных христиан, в последний раз до Вознесения

Sfinte Părinte Matei prezidează celebrarea festivă a Boboteaza a creştinilor ortodocşi Genuine, pentru ultima oară înainte de Adormirea Maicii Domnului

Από την περιφορά της σορού του αγίου Αθηνών Ματθαίου, παρουσία χιλιάδων ορθοδόξων πιστών

From the procession of the body of St. Matthew Athens, thousands of Orthodox believers

В процессии тела от Матфея Афины, тысячи православных верующих

De la procesiune a corpului Sf. Matei Atena, mii de credinciosi ortodocsi


Ὧ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου,

ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος,

τῆς μυστικῆς Σιών, οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου,

τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου.