2010/05/21

Πεντηκοστὴν εορτάζομεν, καὶ Πνεύματος επιδημίαν!

+

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον,
βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν,
αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας.
Ομοούσιε και ομόθρονε, τω πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι"

(Κεκραγάριον Μ. Εσπερινού)


Ιερά Εικόνα Πεντηκοστής: Μικρογραφία Συριακού Κώδικα (6ος αιώνας)
Icon of Pentecoste: Thumbnail of Syrian Code (6th century)