2010/02/12

METROPOLITAN SPYRIDON OF TRIMITHOUS (G.O.C.)- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ. ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

O αοίδιμος μητροπολίτης Τριμυθούντος και Έξαρχος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου γεννήθηκε το 1888 στις Κυδωνιές Αιτωλοακαρνανίας. Μόλις σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος ως δόκιμος, χειροτονήθηκε Διάκονος και Ιερέας και μάλιστα, λόγω της μεγάλης του αρετής, εκλέχτηκε Καθηγούμενος της αγιορείτικης Μονής ως το 1924 που παραιτήθηκε ως Γνήσιος Ορθόδοξος λόγω της εισαγωγής του Παπικού Νέου ημερολογίου από τους Μασόνους Μελέτιο Μεταξάκη και Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Αργότερα ήταν από τους πρώτους αγιορείτες κληρικούς που μαζί με τον Άγιο Πατέρα Ματθαίο εξήλθαν από τον Άθωνα για να στηρίξει τους διωκόμενους Ορθοδόξους που παρέμειναν στο Πάτριο (παλαιό) Εορτολόγιο. Το 1948, «ο λύχνος τίθεται επί την λυχνίαν» και ο άγιος πατήρ Ματθαίος χειροτονεί τον νέο Μητροπολίτη Τριμυθούντος Σπυρίδωνα για τους Γ.Ο.Χ. της Κύπρου.
Ένα μεγάλο θαύμα συντελείται στη Κύπρο καθώς πλειάδα κληρικών και χιλιάδες χριστιανών επιστρέφουν στη Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρώτη δε Ιερά Μονή καθιερώνεται επ’ ονόματι της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στη Λευκωσία, η οποία και ανήκει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Ο εκκλησιαστικός τύπος της εποχής ομολογεί το μεγάλο θαύμα της Κύπρου: «Άμα τη πληροφορία ότι εις την Νήσο υπάρχει Ορθόδοξος Επίσκοπος, συνέρευσαν χιλιάδες πιστών, κληρικών και λαϊκών, προς συνάντησιν αυτού, όπως λάβωσι τας ευλογίας του και ακούσωσι τας ιεράς και ψυχοσωτηρίους διδασκαλίας αυτού. Ολόκληρος ανθρωποθάλασσα αυτή παρέμεινε πλησίον αυτού, άλλοι επί τριήμερον και άλλοι επί τετραήμερον, καθώς εις τον καιρό των Αγίων Αποστόλων. Τοιούτος δε είναι ο ενθουσιασμός των κατοίκων της Νήσου ώστε, όταν πληροφορούνται εις τα διάφορα μέρη, ότι ήλθεν όντως Ορθόδοξος Επίσκοπος εις Κύπρον, εγκαταλείπουν τας εργασίας των και τρέχουν προς συνάντησιν του» («Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων», τεύχος 1ο Οκτωβριος 1948).
Ο άγιος Τριμυθούντος Σπυρίδων κοιμήθηκε εν Κυρίω το 1963 αφού έζησε ως ένας Άγιος και μάρτυρας της Ορθόδοξης πίστης ενώ αναφέρονται από πολλούς πιστούς θαύματα που τέλεσε ο αείμνηστος. Παρακάτω δημοσιεύουμε (στην αγγλική γλώσσα) ένα ενδιαφέρον άρθρο για την αγία ζωή του Τριμυθούντος Σπυρίδωνος, έκδοση της Φλωρινικής Μονής «Μεταμορφώσεως» Βοστόνης, την οποία ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την άδεια της δημοσίευσης του άρθρου στο ιστολόγιο. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί παραμένουν στο Φλωρινικό σχίσμα και εκτός Εκκλησίας την στιγμή που αναγνωρίζουν την Αγιότητα του αγίου Τριμυθούντος Σπυρίδωνος του Νέου ο οποίος είχε την Αποστολική Διαδοχή από τον Άγιο Πατέρα Ματθαίο και παρέμεινε μέχρι του μακαρίου τέλους του στην αγία μας Εκκλησία! Η Εκκλησία του Χριστού αναμένει εν αγάπη!
********

Late Metropolitan of Trimythous and Exarch of the Church G.O.CH. Cyprus Spyridon was born in 1888 in Kydonies Karnataka. At age 14 he entered in the Monastery of Xenophon as a cadet, he was ordained deacon and priest, and even that of his great virtue, he was elected abbot of the monastery in Mount Athos, who resigned in 1924 as a True Orthodox due to the introduction of papal new calendar by Masons Meletios Metaxakiw and Chrysostomos Papadopoulos. Later he was one of the first clergy of Mount Athos who with the Holy Father Matthew left Athos to support the persecuted Orthodox who remained in the Paternal orthodox (Old) Calendar. In 1948, "the lamp is on the lamp” and St. Father Matthew consecrated the new Archbishop Spyridon of Trimythous for G.O.C. of Cyprus.
A great miracle is taking place in Cyprus and a multitude of clergy and thousands of Christians are returning in Genuine Orthodox Church. The first Monastery was established in the name of Virgin Mary Galaktotrofousa in Nicosia, which belongs today in our Church. The magazines of the age admits the great miracle of Cyprus: "When the information that exists in the Isle Orthodox Bishop was known, thousands of faithful came, clergy and laity in this encounter for blessing and o hear his Holy soul- saving teaching . Whole of faces remained close to this, others for three days and others for four days, as it was happened in the time of the Apostles. Written off and is the enthusiasm of the inhabitants of the island that when they informed at various parties that actually came Orthodox Bishop in Cyprus, they leave their works and head towards the encounter ." ("Herald of Genuine Orthodox”, 1st October 1948 issue).
St. Spyridon of Trimythous reposed in the Lord in 1963 after he was living as a saint and martyr of the Orthodox faith and many miracles are know by believers who know him. Below we publish an interesting article on the holy life of Bishop of Trimythous Spyridon, version of the Florinite Monastery "Transfiguration" in Boston, in which we are particularly grateful for their permission to publish the article in the blog. But we wonder why they remain in Florinite schism and outside of the church while they are recognizing the holiness of Saint Spyridon the New of Trimythous who had the Apostolic Succession through the Holy Father Matthew and he remained until his blessed of the blessed in our Holy Church! The Church of Christ are waiting for them the in love!

Click on any page on the net reading