2010/02/13

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ- THE MEETING OF OUR LORD IN TEMPLE
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

WE WISH YOU GOOD AND GOD- PLEASING LENT!

Приятный и симпатичный человек сорок-богу!

"Νηπιάζει δι’ εμέ, ο Παλαιός των ημερών: καθαρσίων κοινωνεί, ο καθαρώτατος θεός, Ίνα την σάρκα πιστώση μου την εκ Παρθένου. Και ταύτα Συμεών, μυσταγωγούμενος, επέγνω τον αυτόν, θεόν φανέντα σαρκί· και ως ζωήν ησπάζετο και χαίρων, πρεσβυτικώς ανεκραύγαζεν· Απόλυσόν με· σε γαρ κατείδον, την ζωήν των απάντων". (Κάθισμα. Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.)