2023/03/10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Η παρακάτω "Διακήρυξις" της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνώστηκε κατά πρώτον στη Συνοδική εκδήλωση για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας το 1985 και με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του 1986, επαναλαμβάνεται κατ΄έτος την ημερά του εορτασμού της αναστηλώσεως των αγίων εικόνων.ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Εις το Όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. ΑΜΗΝ

Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν,

Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.

Άπαντα τα παρά την εκκλησιαστικήν παράδοσιν και την διδασκαλίαν και καινοτομηθέντα ή μετά τούτο πραχθησόμενα ανάθεμα γ'

Ως η Αγία του Χριστού Εκκλησία απ' αρχής και μέχρι σήμερον, ούτω και ημείς μετά πάντων των Αγίων Πατέρων και Αγίων Συνόδων παραπέμπομεν τω αναθέματι τα εν τω αιώνι τούτω εμφανισθέντα έργα του σατανά  του Οικουμενισμού-Νεοημερολογιτισμού, ήτοι:

α) Την αιρετική Οικουμενιστική Εγκύκλιο του 1920, τον καταστατικό τούτο Χάρτην της Σχισματοαιρέσεως  του Νεοημερολογιτισμού- Οικουμενισμού μετά των συντακτών αυτής και των αποδεχομένων αυτήν και κατά τα προστάγματα αυτής πορευομένων.

β) Το Μασονικό- Οικουμενιστικό Συνέδριο της Κωνσταντινούπολης του 1923, δι' ου αποφασίσθη η εισαγωγή στην Ορθοδοξία της επάρατης Καινοτομίας του νέου παπικού Ημερολογίου διά τον κοινόν μετά των αιρετικών συνεορτασμόν, και την ούτω απαρχήν της εν τη αιρέσει του Οικουμενισμού "παγχριστιανικής ενότητας".

γ) Την απόφαση της Ε' Ιεραρχίας (27/12/1923) δι' ης ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αποφάσισε την εισαγωγή  του Νεοημερολογιτισμού, ως του πρώτου βήματος των σκοτεινών σχεδίων του Μασονισμού- Οικουμενισμού.

δ) Την υπ' αριθμόν  430/3-3-1924 απόφαση του φρυαξαμένου κατά της Ορθοδοξίας Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, δι' ης ούτος επέβαλεν δυναστικώς την Καινοτομία- Σχισματοαίρεση του Νεοημερολογιτισμού- Οικουμενισμού.

ε) Τους φρυαξαμένους κατά της Ορθοδοξίας: Μελέτιο Μεταξάκη, Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, Βασίλειο τον Γ', Αθηναγόρα και πάντας τους ομόφρονας αυτοίς, οίτινες το θεομίσητο έργο του οικουμενισμού ενσυνειδήτως υπηρέτησαν και υπηρετούν μέχρι σήμερον και οίτινες ενσυνειδήτως εργάζονται για την πραγματοποίηση της πανθρησκείας του Οικουμενισμού και υπηρετούν τα σατανικά σχέδια της Νέας Εποχής. ΠΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΝΑΘΕΜΑ.

Πάντων των υπέρ της Ορθοδοξίας αγωνισαμένων εν ταις Αγίαις επτά Οικουμενικαίς Συνόδοις Θεοφόρων Πατέρων, ως και πάντων των συνηγανισαμένων αυτοίς, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

Τω αοιδίμω Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β', τω επωνομαζομένω Τρανώ και τοις τούτω συνηγωνισαμένοις κατά της Παπικής Καινοτομίας του Γρηγοριανού Ημερολογίου αοιδίμοις Αρχιερεύσιν, τοις τας Αγίας Πανορθοδόξους Συνόδους συγκροτήσασι: Σιλβέστρω Αλεξανδρείας, Σωφρονίω Ιεροσολύμων, Μελετίω Αλεξανδρείας, τω επωνομαζομένω Πηγά, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

Τω αοιδίμω Αρχιεπισκόπω Ματθαίω και τοις συνηγωνισαμένοις αυτώ Γνησίοις Ορθοδόξοις Αρχιερεύσι, Ιερεύσι και Ιεροδιακόνοις, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.