2020/01/04

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ (1927)

''Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.'' Αγάλλονται τα ουράνια συν τοις ανθρώποις επί τω κοσμοσωτηρίω γεγονότι της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού, το θείον βρέφος εν σπηλαίω θεία συγκαταβάσει αποτίθεταί εν φάτνη των αλόγων. Σήμερον εορτάζει η Βηθλεέμ το μέγα γεγονός και πιστοί του πατροπαραδότου εορτολογίου ορθόδοξοι χριστιανοί διά τετάρτην ήδην φοράν από της μεταβολής του εορτολογίου υπό της επισήμου εκκλησίας της Ελλάδος, αποχωρισθείσης των τριών άλλων Πατριαρχείων της Ανατολής τρέπονται εις τα όρη και μετά ποιμένων δοξολογούσιν εις ερημικά εξωκκλήσια εορτάζοντες την χαρμόσυνον επέτειον της Χριστού Γεννήσεως.

Οι κώδωνες των εκκλησιών των Αθηνών πεισμόνως σιγώσι κατά την μεγάλην ταύτην εορτήν, ενώ η Βηθλεέμ ο τόπος της γεννήσεως του ενανθρωπήσαντος Λόγου, φωταγωγουμένη υπό χιλιάδων λαμπάδων και του αιθέρος της δονουμένου υπό των εκκωφαντικών ήχων των κωδώνων της πόλεως, πανηγυρίζει την μεγάλην της Χριστιανοσύνης εορτήν.

Η επίσημος εκκλησία της Ελλάδος αδιαφορούσαν διά την εορτάζουσαν Ανατολήν προσβλέπει μειδιώσα την Δύσιν. Σήμερον τα εξωκκλήσια των Αθηνών και περιχώρων ασφυκτικώς πεπληρωμένα πιστών των εμμενόντων απαρασαλεύτως εις τας ιεράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας παραδόσεις πανηγυρίζουσι, μακράν των ομμάτων των περιφρονησάντων αυτούς. 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΤΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΘΕΑΜΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΟΛΟΝΥΚΤΙΟΥ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ

Τα σημερινά πραγματικά Χριστούγεννα της Ορθοδοξίας, συμφώνως με το πάτριον εορτολόγιον, το θεσπισθέν υπό των Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας, θα εορτασθούν πανηγυρικώς και σεμνοπρεπώς, εις όλας τας ελληνικάς επαρχίας, αι οποίαι παρ' όλας τας πιέσεις και παρ' όλον τον ασκούμενον εναντίον των γνησίων και ακραιφνών ορθοδόξων απηνή διωγμόν, παρέμειναν ακλονήτως πισταί εις τας ιεράς εθνικάς και εκκλησιαστικάς παραδόσεις.

Κατά τας εκ των επαρχιών και της υπαίθρου πληροφορίας του εν Αθήναις Κέντρου των Γνησίων Ορθοδόξων, ο σημερινός εορτασμός των πραγματικών Χριστουγέννων λόγω του εξαφθαίντος εκ των τελευταίων αιματηρών σκηνών θρησκευτικού φανατισμού του Λαού, θα προσλάβη μορφήν αληθινών επινικίων του αγώνος της ορθοδοξίας εναντίον των ασεβών κενοτόμων και των ψευθολουθήρων της Εκκλησίας.

Αι πιέσεις και οι διωγμοί αντί να αποκαρδιώσουν και να κατασαλεύσουν το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ορθοδοξίας και να κατασαλεύσουν τας πατροπαραδότους θρησκευτικάς πεποιθήσεις του, απεναντίας ενίσχυσαν και ετόνωσαν το αγνόν θρησκευτικόν του συναίσθημα και εχαλύβδωσαν την ιεράν εμμονήν των και εξέκαυσαν τον ορθόδοξον ζήλον του.

Και το θέαμα της πυκνής κοσμοσυρροής και της ευλαβούς κατανύξεως το οποίον παρετηρήθη, κατά την χθεσινήν νύκτα, εις τα εξωκκλήσια και τα παρεκκλήσια εις τα οποία οι υπό διωγμόν κηρυχθέντες θεματοφύλακες των Ιερών Παραδόσεων κατέφυγον διά να συνεορτάσουν την της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ μεγάλην εορτήν του Χριστιανισμού, απέδειξε διά μίαν ακόμη φοράν ότι τα όπλα της βίας, τα οποία διαθέτουν οι ''κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου,'' είναι ανίκανα να συντρίψουν τον θώρακα της πίστεως και να καταβάλλουν την μάχαιραν του πνεύματος. 

ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καθ' όλην την ημέραν χθες παρετηρήθη εξαιρετική κίνησις εις το εν Αθήναις Κέντρον της Ορθοδόξου Κοινότητος, το οποίον από πρωίας ήταν κατάμεστον πάσης τάξεως κόσμου αδημονούντος να πληροφορηθή που θα ετελούντο αι σημεριναί λειτουργίαι των Χριστουγέννων. Η κίνησις εις τα Γραφεία της Κοινότητος παρετάθη μέχρι της εσπέρας, οπότε οι προσερχόμενοι, λαμβάνοντες τας δεούσας πληροφορίας και οδηγίας, απήρχοντο διά να προετοιμασθούν διά την νυκτερινήν αγρυπνίαν και την σημερινήν εορτήν.

Εκτός των περιχώρων της Αττικής, η Κοινότης των Ορθοδόξων έλαβε τα κατάλληλα μέτρα διά να τελεσθώσι κατανυκτικαί αγρυπνίαι και λειτουργίαι των Χριστουγέννων, εις τα εξής εξωκκλήσια και ιδιωτικά παρεκκλήσια: Εις τον Άγιον Νικόλαον (Πατησίων), εις τον Άγιον Στυλιανόν (Παγκρατίου), εις το εξωκκλήσιον της Ωομορφοκκλησιάς, εις την Ζωοδόχον Πηγήν (Κατσιπόδι), εις τον Άγιον Γεώργιον Π. Φαλήρου και εις τον Άγιον Παύλον του Πειραιώς.

ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΘΕΑΜΑ

Κατανυκτικότατον ήτο το θέαμα το οποίον παρουσίαζε χθες την νύκτα τα εν λόγω εξωκλήσια. Παρ' όλον το ψύχος και την κακοκαιρίαν άπειρον πλήθος είχε συρρεύσει από ενωρίς διά να καταλάβη θέσεις, ήτο δε τόσος ο συνωστισμός, ώστε κατά την έναρξιν της αγρυπνίας ο χώρος των εκκλησιών είχε πληρωθή ασφυκτικώς, οι προσερχόμενοι δε ηναγκάζοντο να παραμένωσιν όρθιοι έξω των ναών. Από της ενδεκάτης περίπου εσπερινής είχον αρχίσει να εκκινούν πλήθη λαού εξ' όλων των σημείων της πρωτευούσης, κατευθυνόμενα συν γυναιξί και τέκνοις, με αυτοκίνητα, με ταξί, με άμαξας, με λεωφορεία, με παντός είδους οχήματα εις την Ωμορφοκκλησιάν, την Ζωοδόχον Πηγήν, ενώ άλλοι κατηυθύνοντο πεζοί εις τα Πατήσια και το Παγκράτι.

Και όσοι από το απειράριθμον αυτό πλήθος, το οποίον ολονέν επληθύνετο, δεν επρόφθαναν να στεγασθούν εντός του στενού χώρου των εξωκκλησίων, παρέμειναν, παρ' όλον το ψύχος, εις το ύπαιθρον μέχρι των πρωινών ωρών, παρακολουθούντες με συγκίνησιν και κατάνυξιν την τρισχαρμόσυνον και διθυραμβικήν ακολουθίαν, η οποία μέσα εις την ερημίαν, το σκότος και την σιωπήν επροξένει εις το συνωστιζόμενον πλήθος την εντύπωσιν παραδόξου και υπερκοσμίου ακολουθίας.

Η εξαιρετική πυκνή συρροή παρετηρήθη εις την Ζωοδόχον Πηγήν (Κατσιπόδι), ο γήλοφος της οποίας κατάμεστος πλήθους παρουσίαζε γραφικώτατον θέαμα με το πλήθος των παραπηγμάτων και των σκηνών, αι οποίαι είχον στηθή πέριξ της εκκλησίας υπό του διανυκτερεύοντος εκκλησιάσματος. Η λειτουργία ετελέσθη εις την Ζωοδόχον Πηγήν περί την 12ην νυκτερινήν μετά πολλής κατανύξεως, μετά το πέρας δε αυτής ο Πρόεδρος της Κοινότητος Ορθοδόξων κ. Παράσχος απηύθυνε προς το πυκνόν εκκλησίασμα εμπνευσμένον και συγκινητικώτατον κήρυγμα.

ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Εκ των περιχώρων της Αττικής ετελέσθησαν κατά την χθεσινήν νύκτα λειτουργίαι των Χριστουγέννων, εις την Μάνδραν, Καλύβια, Σαλαμίνα, Αιάντιον, Λιόπεσι, Κορωπί, Σπάτα κτλ. Επίσης εις την πόλιν και τα περίχωρα της Χαλκίδος και εις πλείστας επαρχίας της Πελοποννήσου, της Στερρεάς, καθώς και καθ΄άπασαν την Μακεδονίαν. 

Σάββατο 25/7 Δεκεμβρίου 1927 πάτριο, Εκκλησιαστικό ημερολόγιο
(Αναδημοσιεύτηκε στο παλαιοημερολογιτικό ιστολόγιο "Αγιοκυπριανίτης 
από την Εφημερίδα "Σκριπ" έτος 32ον, αριθμός φύλλου 8773, σελ. 2.)


"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ" ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (1934)

ΤΟ ''ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ" ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Στις 8 Αυγούστου του 1934 οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ελλάδος κήρυξαν την επίσημη εκκλησία σχισματική. Διότι, όπως έγραψε ο Νικήτας Αναγνωστόπουλος, η Ελληνική Εκκλησία "παραβίασε το δόγμα της πνευματικής ενότητας της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για την οποία ο Δημιουργός είχε προσευχηθεί, επειδή διαχώρισε τον εαυτό της από τον ταυτόχρονο εορτασμό των εορτών, και την τήρηση των νηστειών από αυτές των Ορθοδόξων Εκκλησιών και του Ορθοδόξου κόσμου γενικότερα, εκ των οποίων τα 8/10 ακολουθούν το Πατρώο Ημερολόγιο (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Αγίον Όρος, Ρωσία, Σερβία κ.ά.).

"Στη Θεία λατρεία διήρεσε τον ευσεβή ελληνικό λαό σε δύο λατρευτικά στρατόπεδα και έχει διαιρέσει οικογένειες καθώς εισήγαγε ταυτόχρονο εορτασμό ορθόδοξων και αιρετικών (Καθολικών, Προτεσταντών και άλλων) και την σύγχυση και αταξία στη θεία Ορθόδοξη Λατρεία που μας παραχωρήθηκε από τους Άγιους Πατέρες.

"Η επίσημη εκκλησία λοιπόν έχει μεταφέρει τις σταθερές θρησκευτικές εορτές και τις μεγάλες νηστείες, των Χριστουγέννων, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων, που αποτελούν κληροδότημα παλαιών εποχών, μειώνοντας έτσι την νηστεία των Αγίων Αποστόλων έως ότου εξαφανιστεί, όταν θα συμπίπτει με τη εορτή των Αγίων Πάντων, και έχει επίσης αφαιρέσει τα αναγνώσματα του Ευαγγελίου και αυτά του Αποστόλου από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής.

"Από τα προαναφερθέντα γίνεται εμφανές ότι το Ημερολόγιο δεν είναι ένα αστρονομικό ζήτημα, όπως ισχυρίζονται οι καινοτόμοι της "Εκκλησίας της Ελλάδος" στην υπεράσπισή τους, αλλά σαφέστατα ένα θρησκευτικό ζήτημα, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λατρεία και γενικότερα με τη θρησκευτική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού.

"Μέσα από την καινοτομία του ημερολογίου, η νεοημερολογίτικη εκκλησία έχει παραβιάσει όχι μόνο την αιωνόβια Εκκλησιαστική Παράδοση του Πατερικού και Ορθοδόξου Ημερολογίου, και όχι μόνο την προαναφερθείσα Αποστολική εντολή (ΙΙ Θεσσαλονικείς 2.15, Γαλάτες 1.8-9) και την απόφαση της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου περί αναθεματισμού εκείνων που παραβιάζουν την Ιερά Παράδοση ["Αν κάποιος παραβιάζει οποιαδήποτε εκκλησιαστική παράδοση, γραπτή ή άγραφη, ανάθεμα"], αλλά και τις αποφάσεις των Πανορθοδόξων Πατριαρχικών Συνόδων των ετών 1583, 1587 και 1593 υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Β' και του 1848 υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο, ο οποίος καταδίκασε και αναθεμάτισε το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

"Έχει επίσης παραβιάσει τους Ιερούς Κανόνες που διατάσσουν την διαφύλαξη και τήρηση των Ιερών Παραδόσεων, οι οποίοι είναι: α) Ο τρίτος της Συνόδου της Καρχηδόνος, β) ο εικοστός πρώτος κανόνα της Συνόδου της εν Γάγγρα και γ) ο ενενηκοστός πρώτος και ενενηκοστός δεύτερος κανόνας του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, καθώς και ο τεσσαρακοστός έβδομος κανόνας της Συνόδου της Λαοδικείας, ο οποίος καταδικάζει τη κοινωνία με τους αιρετικούς, που είναι αυτό το οποίο είναι οι Λατίνοι και οι Προτεστάντες, και ως επίσης τον πρώτο κανόνα της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου σχετικά με την αυστηρή τήρηση των Ιερών Κανόνων. " 
  
Οι νεοημερολογίτες δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν είχαν άμεσες προειδοποιήσεις από την Ουράνια Εκκλησία ότι το μονοπάτι που επέλεξαν ήταν εσφαλμένο. Μια τέτοια προειδοποίηση δόθηκε στον νεοημερολογίτη Επίσκοπο Αρσένιο της Λάρισας στις 12/25 Δεκεμβρίου 1934, ανήμερα της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος σύμφωνα με το Πατρώο Ημερολόγιο, αλλά Χριστούγεννα κατά το καινοτόμο.

"Το πρωί ο επίσκοπος πήγε με το αυτοκίνητό του για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Εκκλησία του. Όταν έφτασε εκεί, είδε έναν ταπεινό, ηλικιωμένο, χαριτωμένο Επίσκοπο με την Παναγία (εγκόλπιο) στο στήθος του. Ο Αρσένιος του είπε: «Αδελφέ, έλα, ας αναγνώσουμε τά χαρμόσυνα γράμματα (υμνολογία) των Χριστουγέννων και αργότερα θα σου προσφέρω φιλοξενία».

"Ο ταπεινός επίσκοπος απάντησε: «Δεν πρέπει να αναγνώσετε αυτά τα γράμματα, αλλά τα δικά μου, του Αγίου Σπυρίδωνος»! Τότε ο Αρσένιος θυμώνει και του λέει: «Σε προσκαλώ και με περιφρονείς; Πήγαινε (φύγε) λοιπόν."

"Ο Αρσένιος πήγε στην Εκκλησία, ασπάστηκε τις εικόνες και κάθισε στο θρόνο του. Όταν ήρθε η ώρα για τις Καταβασίες, έψαλε την πρώτη Καταβασία, και έπειτα είπε στους ψάλτες να ψάλουν την δεύτερη. Ο Αρσένιος άρχισε να λέει την τρίτη, αλλά ξαφνικά ένιωθε άγχος και αδιαθεσία. Κάλεσε τη χορωδία να συνεχίσει και πήγε στο Ιερό, όπου τον ρώτησαν: «Τί σας συμβαίνει, Δέσποτα», απάντησε: «Δεν νιώθω καλά».

"Όταν επιδεινώθηκε η αδιαθεσία του Αρσενίου, τον μετέφεραν στο σπίτι του, όπου η κατάστασή του χειροτέρεψε και την επόμενη ημέρα πέθανε. Είχε τιμωρηθεί από τον Θεό για την ασεβή ανυπακοή του στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό το θαύμα έγινε γνωστό από τους παλαιότερους Ορθόδοξους πιστούς της Λάρισας ".

(Αναδημοσιεύτηκε στο παλαιοημερολογιτικό ιστολόγιο "Επιστροφή- Σωτηρία)