2010/08/12

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ- CHEIROTHESIA OF PRIEST

Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΔ/ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π. ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΑΜΑΚΑΣΒΙΛΙ ΣΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«…Αυτόν ουν , Κύριε, και τούτον, ον ευδόκησας τον του πρεσβυτέρου υπεισελθείν βαθμόν, πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς ίνα γένηται άξιος παραστάναι αμέμπτως τω θυσιαστήριω Σου…» (εκ της ευχής της Χειροθεσίας)

Κατά τη 30η Απριλίου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ενεποίησε στο χριστεπώνυμο πλήρωμα η ευθαρσής ομολογία του Αιδ/του Πρεσβυτέρου π. Ιακώβου Σαμακασβίλι, εκ Γεωργίας καταγόμενου, έγγαμου πατρός τεσσάρων τέκνων, ο οποίος αποκήρυξε το σχίσμα της Φλωρινικής παρατάξεως και εισήλθε στη Γνήσια Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Ματθαίου, στη Μάνδρα Αττικής.

Ο Αιδ/τος π. Ιάκωβος γεννήθηκε στη πόλη Τιατούρα της Γεωργίας, το 1945. Μετά τις εγκύκλιες αυτού σπουδές, εξετέλεσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και φοίτησε στην Ιερατική Σχολή της πατρίδας του. Το έτος 1979 νυμφεύθηκε, ενώ το ίδιο έτος ο «Επίσκοπος» Αλαβερντί Γρηγόριος, με εντολή του «Πατριάρχου» Γεωργίας Ηλιού, τον χειροτόνησε Διάκονο και Ιερέα. Το έτος 1992 αποτειχίσθηκε από το Πατριαρχείο Γεωργίας δια λόγους πίστεως, διότι συμμετείχε ενεργά στο Οικουμενισμό και ο Π.Σ.Ε., και ήρθε στην Ελλάδα. Από τότε και μέχρι το έτος 2008 είχε ενταχθεί σε διαφόρους «Συνόδους» Παλαιοημερολογιτών και στους Ρώσους της Διασποράς διαπιστώνοντας σε κάθε μία εξ αυτών, ότι προδίδεται η ορθόδοξη πίστη και δεν τηρείται η ακρίβεια που επιβάλλουν οι Ιεροί Κανόνες. Το έτος 2008 εντάχθηκε στην υπό του κ. Χρυσοστόμου Κιούση Φλωρινική παράταξη και τοποθετήθηκε ως εφημέριος στο χωριό Λουτούφι Θηβών.

Η συνείδηση του πατρός Ιακώβου, όμως, δεν έμεινε ικανοποιημένη διότι έβλεπε ότι δεν τηρούν επακριβώς την ορθόδοξη πίστη οι περί αυτή παράταξη «Αρχιερείς», ιερείς, και λαϊκοί, έχοντες επικοινωνία με τους οικουμενιστές νεοημερολογίτες. Γι’ αυτό τον Μάρτιο του 2010, απευθύνθηκε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ. Θηβών και Λεβαδείας και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου κ.κ. Χρυσόστομο και ζήτησε να ενταχθεί στη γνήσια ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.

Ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος εξέτασε τον π. Ιάκωβο και τον παράπεμψε στην Αγία και Ιερά Σύνοδο, η οποία αποφάσισε να γίνει δεκτός στην καθ’ ημάς Αγιότατη Εκκλησία διά ομολογίας, Λιβέλλου και αγίου Μύρου.

Μετά τη μεγάλη δοξολογία της δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως, ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου κ.κ. Χρυσόστομος συνέστησε στο εκκλησίασμα τον π. Ιάκωβο, ο οποίος εν συνέχεια ανέγνωσε την Δήλωση- ομολογίακαι τον προβλεπόμενο Λίβελλο ενώπιον της Ιεράς Εικόνος του Δεσπότου Χριστού, και ακολούθως έλαβε τις ευχές της χειροθεσίας εκ του Αγίου θηβών, ενώ ο πιστός λαός αναφώνησε το «Άξιος». Κατά το κοινωνικό ομίλησε για λίγο ο π. Ιάκωβος στο πολυπληθές εκκλησίασμα και αίτησε τις ευχές των πιστών για καλή στερέωση στη Γνήσια Ορθοδοξία. Ο π. Ιάκωβος τοποθετήθηκε εφημέριος στο ιστορικό Παράρτημα Αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου, στην Μάνδρα Αττικής.

Είθε ο π. Ιάκωβος να έχει καλή στερέωση στην Γνήσια Ορθοδοξία και το παράδειγμα του να οδηγήσει κι άλλους στο να προβληματισθούν και ενσυνειδήτως να ακολουθήσουν την σωστική κιβωτό , την Αγία του Χριστού Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

++++++++++++++++++


THE ACCESSION OF REV. FR IAKOVOS SAMAKASVILI IN THE GENUINE ORTHODOX CHURCH

"... and Him, Lord that you pleased to being in the presbyter degree, fill him of your Holy Spirit gift, worthy fiber to be in front of Your unimpeachably altar..." (form the “cheirothesia”)

At April 30, feast of the Ascension of the Lord, immense pleasure filled the Christ- named crew the outspoken confession of the Rev Presbyter. Fr James Samakasvili, originating from Georgia, married and father of four children, who denounced the Florinite schism pitched and entered in the Genuine Orthodox Church of Christ, in the parish of Evangelist Matthew, in Mandra.
The Rev. Fr James was born in the city Tiatoura in Georgia in 1945. Following his general studies, he had performed his military service and studied at the Orthodox school of his homeland. In 1979 he married while in the same year the "Bishop" of Alaverdi Gregory, ordered by the "Patriarch" of Georgia Elias, ordained him deacon and priest. In 1992 he renounced the Patriarchate of Georgia on grounds of faith, because it was actively involved in ecumenism and the WCC, and came to Greece. Since then and until 2008 he had been assigned to various "sessions" and the Russian Diaspora in finding in any one of them that it betrayed the Orthodox faith and not respecting the exactness that is required by the sacred rules. In 2008 he joined to Mr. Chrysostomos Kioussis Florinite schism and was assigned as parish priest in the village Loutoufi in Thebes.

Although, the consciousness of Father James was not satisfied because he saw that they do not observe exactly the Orthodox faith on this party "Bishops”, priests and laity, who contact with ecumenists new- calendarists. So in March 2010, he addressed his Beatitude Metropolitan of G.O.C. of Thebes and Levadia and President of the Holy Synod, Mr Chrysostom and asked to join the True Orthodox Church of Christ.

His Beatitude Chrysostomos examined Fr. Jacob and refer to the Holy Synod, which decided to join to our Holy Church through confession, libel and Chrismation.

After the great doxology of the despotic feast of the Ascension, his holiness the President of the Holy Synod, Mr Chrysostom urged the congregation Father Jacob, and then he read out the statement- confess and libel before the Holy Icon of Christ the Despot, and subsequently he received the blessings of cheirothesia by Saint of Thebes, while the faithful people cried the "Axios". At the “koininikon” the (time before the Holy Sacraments) spoke briefly Fr James in crowded congregation and request the prayers of the faithful for a good attachment to the Genuine Orthodox Church. Father James was assigned as vicar to the historic St. Matthew Annex in Mandra.

May Fr James has a good attachment to the Genuine Orthodoxy and his example to lead others and to give thought and consciously to follow the rescue ark, the Holy Orthodox Church of Christ.