2010/04/26

Μία Ορθόδοξη ματιά στο σήμερα- an Orthodox look in today

Ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και έφερε το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης, ώστε να συμφιλιωθούν οι άνθρωποι με τον Θεό και μεταξύ τους, εφαρμόζοντες τις διδαχές του Ευαγγελίου, τις αρετές της Πίστης, Δικαιοσύνης κι Ευσέβειας, Η Ορθόδοξος Εκκλησία, θεμελιωμένη στην διδασκαλία του Ευαγγελίου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, διαφύλαξε μέχρι σήμερα την παρακαταθήκη τη πίστης διά των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των Ιερών Κανόνων. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία διά της εις Χριστόν πίστης και των έργων της αρετής.
Ο νοητός όφις, διάβολος, φθονώντας την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ενέσπειρε ζιζάνια στην Εκκλησία, τις διάφορες αιρέσεις. Άνθρωποι σκοτισμένοι στο νου, πλανήθηκαν και κήρυξαν αιρετικές θεωρίες, παρερμηνεύοντας τα δόγματα της πίστης, και πλάνεσαν πολλές ψυχές.
Σήμερα κυριαρχεί η τελευταία πλάνη των αιώνων, η παναίρεση του Οικουμενισμού. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Χριστιανισμού οδηγούνται και οδηγούν τα έθνη σε μία παγκόσμια εκκλησιαστική επικοινωνία, συμπροσευχές, συλλείτουργα, επιχειρώντας ακόμη και να ανοίξουν και αυτόν ακόμη τον Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει κλειστός για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια της Νέας Εποχής.
Σήμερα η πατρίδα μας, η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από ξένα κέντρα αποφάσεων, ώστε να διαβρωθεί η πίστη, η γλώσσα, η ιστορία και η συνείδηση.
Συγκατοικούν σ’ αυτήν διάφορες εθνότητες με ποικίλες θρησκευτικές πεποιθήσεις και ιδιαίτερο τρόπο ζωής, ώστε η σύγχυση αυτή των λαών και θρησκειών να αλλοιώνει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και την προσωπικότητα των ατόμων. Επιβάλλονται πολιτικά και οικονομικά μέτρα για την εξουθένωση των πολιτών , ώστε να ενταχθούν υποχρεωτικά σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου το φυσικό πρόσωπο χάνει την αξία του και μεταβάλλεται σε απρόσωπο αριθμό (Α.Φ.Μ.= αριθμός φορολογικού μητρώου και Α.Μ.Κ.Α.= αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης). Σήμερα διεξάγεται δικαστικός αγώνας από ομάδες πιστών χριστιανών προς την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εξαιρεθούν του αριθμού ΑΜΚΑ, διατηρώντας το δικαίωμα ιατρευτικής ασφάλειας και συνταξιοδότησης. Ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι ο αριθμός- κλειδί (PIN), που θα ανοίγει την ηλεκτρονική κάρτα- νέα ταυτότητα, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες στην Ελλάδα.
Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως έχει ανακοινωθεί στην Αμερική, μαζί με τις πιστωτικές κάρτες και τα διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης, κάρτες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα αντικατασταθούν από ένα εμφυτεύσιμο στους ανθρώπους βιοκύκλωμα. Πολύ σύντομα κάθε ανθρώπινη ύπαρξη στη γη θα ανιχνεύεται και θα ελέγχεται με την τεχνολογία αυτή.
Αγαπητοί Χριστιανοί, με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες μα δίνουν το νούμερο, τον αριθμό του Αντίχριστου πάνω στο σώμα μας, είναι το τελευταίο στάδιο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και η τελική μορφή διακυβέρνησης της Νέας Εποχής. Η ανθρωπότητα απειλείται άμεσα από πολεμικές και τρομοκρατικές ενέργειες και επιδημίες για την μείωση του πληθυσμού και τον εκφοβισμό των λαών. Ενώπιον αυτών των επερχόμενων δεινών χρειάζεται να καταφύγουμε στο Θεό, να προσπέσουμε διά μετανοίας και προσευχής και μετά δακρύων, λουόμενοι και αναβαπτιζόμενοι με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος κατά την προτροπή του Προφήτη Ησαΐα «λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, αφέλειε τας πονηρίας από των καρδιών ημών», ώστε, ενώνοντας τις προσευχές, να επιτύχουμε του θείου ελέους, λαμβάνοντας δύναμη και φως από την Αγία Τριάδα εν τω προσώπω του σήμερον επιφανέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει πάσα δόξα και τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!

(Απόσπασμα από τον εόρτιο πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος π. Φιλόθεος Τουρτούνης
κατά τον κεντρικό εορτασμό των Θεοφανείων στην Ελευσίνα Αττικής)

*******************
Christ came and brought the world the message of love and peace, to reconcile people with God and each other, apply the teachings of the Gospel, the virtues of faith, justice and piety, The Orthodox Church, founded on the teaching of Gospel and the preaching of the Apostles, preserved until today, the legacy of faith by the Holy Fathers of the Holy Ecumenical Councils and the Holy Canons. Man survives only in the Orthodox Church through faith in Christ and works of virtue.
The thinkable serpent, devil, grudging the save of the human race, put weeds in the Church, the various sects. People in dark mind, and declared erred heretical theories, misinterpreting the doctrines of faith and mislead many souls.
Today the last error dominates the centuries, the pan-heresy of Ecumenism. Religious leaders of Christianity led and lead nations in one world church communication, prayers, liturgies, and even attempting to open it, and even the Church of Hagias Sophia in Constantinople, which today is closed to accommodate the plans of the New Age.
Today our country, Greece is still under pressure from foreign decision-makers to corrode faith, language, history and consciousness.
They are living in this different nationality, with different religious beliefs and a particular lifestyle, so that confusion between peoples and religions to alter the foundations of Greek society and the personality of individuals. Applicable political and economic steps to burn people to join a mandatory global financial system with e-government, where the person devalued and transformed into faceless number (AFM = identification number and AMKA = Social Security Number). Currently, groups of faithful Christians battle legal to the Social Security to exempt the number AMKA reserving the right of medical security and retirement. AMKA number is the number key (PIN), which also offers electronic card-new identity, which is preparing to release a few months in Greece.
The new electronic identity, as announced in America, along with credit cards and passports, driving licenses, health cards will be replaced by an implantable bio- cycle people. Very soon, every human being on earth will be detected and controlled with this technology.
Dear Christians, with the new electronic cards, they give us the number, the number of the Antichrist on the body, is the last stage, as we say the Apostle John in Apocalypse, the final form of governance of the New Age. Mankind is threatened by war and terrorism and epidemics to reduce the population and intimidate people. Faced with these scourges of the upcoming need to resort to God, strike through repentance and prayer, and then tears, and bathers re- baptized in the sake of the Holy Spirit at the behest of the Prophet Isaiah " wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight!" so joining their prayers to reach the divine mercy, having power and light from the Holy Trinity in the person of our Lord Jesus Christ who is appeared to us today, to whom belongs all glory and honor and worship forever and ever. Amen!

(From the festal festive speech by Hieromonk Philotheus Tourtounis
at the central celebration of the Epiphany in Eleusis, Attica)


The Sergianist "Patriarch" of Moscow as an active ecumenist in these days with leaders of various religions in France.

Ο Σεργιανιστής "Πατριάρχης" Μόσχας κ. Κύριλλος, ως ενεργός Οικουμενιστής, με αρχηγούς διαφόρων θρησκειών αυτές τις μέρες στην Γαλλία.