2010/01/03

Ο ΕΜΟΣ ΕΡΩΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ!- MY LOVE WAS CRUCIFIED

Τιμώντας σήμερα τη μνήμη της εορτής του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Θεοφόρου και Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Αντιοχείας, δημοσιεύουμε το παρόν κείμενο, σε νεοελληνική απόδοση μας, από την επιστολή του αγίου Ιγνατίου προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς λίγο καιρό πριν το μαρτύριο.

Κατά την Ιερά Παράδοσης της Εκκλησίας, ο άγιος Ιγνάτιος είναι το παιδί το οποίο ο Κύριος είχε στην αγκαλιά του για να διδάξει: "εάν δεν επιστρέψητε, και γίνετε ως τα παιδιά, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. 4 Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών· 5 και όστις δεχθεί εν τοιούτον παιδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται." [Ματθ. ιη’2-5] Δηλαδή: Εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε όπως αυτά τα παιδιά, δεν πρόκειται να εισέλθετε στην βασλεία των ουρανών. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί (ο Θεοφόρος Ιγνάτιος), αυτός θα’ ναι ο μεγαλύτερος στην βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα όποιος δέχεται ένα τέτοιο παιδί στο όνομα Μου, Εμένα δέχεται!

Η ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ

«Από τη Συρία μέχρι τη Ρώμη, μαχόμενος ενάντια σε θηρία στη γη και τη θάλασσα, νύκτα και ημέρα «ντυμένος» με δέκα λεοπαρδάλεις (το οποίο είναι στρατιωτικό τάγμα), οι οποίοι αν και ευεργετούνται, χειρότεροι γίνονται. Με τα αδικήματα τους περισσότερο μαθαίνω, αλλά δεν δικαιώνομαι γι’ αυτό. Προετοιμάζομαι για τα θηρία, τα προετοιμασμένα για μένα! Τα οποία και εύχομαι σύντομα να τα βρω, τα οποία κι ελπίζω να με καταφάνε, όχι όπως κάποιοι δειλιάζοντας δεν τα άγγιξαν. Και αν αυτά δεν θέλουν να έλθουν με την θέληση τους, εγώ θα τα αναγκάσω. Φωτιά και σταυρός, άγρια θηρία, ξέσχισμα της σαρκός, σκορπισμοί οστών, αποκοπή μελών, άλεσμα όλου του σώματος και τιμωρία του διαβόλου, ας έλθει σε μένα, αρκεί μόνον να πετύχω τον Χριστό. Καλό για μένα να πεθάνω για τον Ιησού Χριστό. Εκείνον αναζητώ, αυτόν που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα! Μην με εμποδίζετε να φθάσω στην ζωή. Μα ο Ιησούς είναι η ζωή των πιστών! Μη θέλετε να πεθάνω. Θάνατος είναι πράγματι η χωρίς τον Χριστό ζωή. Ζώντας σας γράφω και σας λέω ότι θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Ο ΕΜΟΣ ΕΡΩΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ! Ο δικός μου έρωτας σταυρώθηκε. Δεν υπάρχει σε μένα φωτιά για τον αγαπημένο. Μα νερό ζωντανό, που με διαπερνάει, με λέει μέσα μου. Πήγαινε προς τον Πατέρα. Δεν επιθυμώ φθαρτή τροφή, ούτε ηδονές αυτής της ζωής. Άρτο του Θεού θέλω, άρτο ουράνιο, άρτο ζωής που είναι σάρκα του Χριστού. Και ποτό θέλω, το ποτό του Ίδιου, που είναι αγάπη άφθαρτη και αέναη (ατελεύτητη) ζωή. Πιστέψτε με ότι τον Ιησού αγαπώ, Αυτόν που παραδόθηκε για μένα»!

*********************

In honor today of the memory of the feast of St. our Holy Father Ignatius, the Hieromartyr and God-Bearer, Bishop of Antioch (107 A.D.), we are publishing this translated document, the letter of St. Ignatius to the Romans Christians shortly before the martyrdom.
According to the Holy Tradition of the Church, St. Ignatius is the child that the Lord was in his arms to teach: “Amen, I am telling you, that if you do not go back and become like children, you shall not enter the Kingdom of heaven. 4. "Therefore, whoever becomes gentle like this child, he is the one who becomes great in the Kingdom of heaven. 5. "And whoever is accepting like a child, shall receive me.” (Gospel of Matthew, chapter 18).

THE EPISTLE OF GOD- BEARER ST IGNATIUS TO ROMANS

"From Syria to Rome, battling against beasts on land and sea, night and day "dressed" with ten leopards (which is a military battalion), which although the beneficial, are worse. With their offense, more I learn, but it does not justify me. I prepare for the beasts, the prepared for me! That and I hope soon to find them, which I hope that they would eat me at all, not as some cowards men would not like to be touched by them. And if the beasts do not want to come with them will, I will oblige. Fire and cross, wild beasts, mangling the flesh, bone’s dispersal, rate of limbs, ground of my whole body and punishment of the devil, let's come to me, just enough to accomplish Christ. Good for me to die for Jesus Christ. One search, the person who was crucified and resurrected for me! Do not block to arrive at life. But Jesus is the life of believers! You do not want to die. Death is indeed the life without Christ. Living I am writing to tell you that I want to die for Christ. MINE LOVE CRUCIFIED. There is no fire in me for the favorite. But water alive, who passes by saying to myself. Go to the Father. I do not want perishable food, or pleasures of this life. Bread of God like, heavenly bread, bread of life is the flesh of Christ. And I drink, the drink Itself, which is incorruptible love and eternal life. Believe me that I love Jesus, He delivered for me"!