2019/03/10

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

(Ε.Π.Ε. τόμ. 8ος σελ.113-5)

ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ - ΛΑΘΡΟΦΑΓΙΑΣ

Πρόσεξε μήπως ο εχθρός σε εξαπατήσει με την αμαρτία του προπάτορος και σε εκβάλει ταχέως από τον παράδεισο της τρυφής. Διότι αυτός που παρέσυρε και στέρησε τον Αδάμ από την ζωή δια της κλοπής της τροφής και περίμενε να υποσκελίσει και τον Ιησού, πολύ περισσότερο δεν θα εντραπεί να κεράσει και εις σε το πρώτο αίτιο των κακών, δηλαδή την γαστριμαργία, γνωρίζων ότι τούτο είναι ισχυρό δηλητήριο. Διότι το πάθος της γαστριμαργίας δεν δείχνει εκ φύσεως την δύναμή του στην αφθονία των τροφών, αλλά στην επιθυμία και την μικρή γεύση. Εάν λοιπόν η επιθυμία μικρής γεύσεως μπορέσει να σε υποβάλει στο πάθος της γαστριμαργίας, θα σε παραδώσει στο θάνατο χωρίς δυσκολία. Διότι, όπως το ύδωρ διοχετεύεται με πολλά αυλάκια και καθιστά γόνιμο κάθε τόπο γύρω από αυτά, έτσι και το πάθος της γαστριμαργίας, εάν αναβλύσει στην καρδιά σου, ποτίζει όλες τις αισθήσεις σου και, αφού αναπτύξει μέσα σου ένα δάσος κακίας θα καταστήσει την ψυχή σου κατοικητήριο θηρίων. 

Είδα πολλούς που κυριεύθηκαν από πάθη και επανέκτησαν την υγεία των, δεν είδα όμως κανένα λαθροφάγο ή γαστρίμαργο. Οι τοιούτοι ή εγκατέλειψαν τον εγκρατή βίο και διεφθάρησαν μέσα στόν κόσμο ή προσπαθούν να κρύπτωνται μεταξύ των εγκρατών και εξ αιτίας της ηδυπάθειας συνασπίζονται με τον διάβολο. Διότι αυτοί είναι ψεύσται, πολύορκοι, επίορκοι, εχθροί, αντιπλήκται (αυτοί που ανταποδίδουν κτύπημα αντί κτυπήματος), ανακράκται (εκείνοι που υψώνουν τή φωνή των), αρνησίφαγοι, ανελεύθεροι, αβροδίαιτοι (οι διάγοντες τρυφηλό βίο, οι εκτεθηλυμένοι), μεμψίμοιροι, ερευνηταί (οι αναμοχλεύοντες ζητήματα), σκοτεινοχαρείς, και εργάζονται με τή θέλησή των εναντίον κάθε εναρέτου τρόπου ζωής. Διότι, διά να σκεπάσουν το πάθος της γαστριμαργίας, περιπίπτουν σε πλήθος κακών, καθότι αυτοί κατά μεν την εξωτερική των εμφάνιση ανήκουν στούς σωζομένους, κατά δε τις πράξεις των στούς καταδικασμένους. 

Η γαστριμαργία παρέδωσε τον Αδάμ στο θάνατο και επέφερε στον κόσμο την καταστροφή εξ αιτίας της ηδονής της γαστρός. Ο Νώε περιγελάται, ο Χάμ εδέχθει κατάρα, ο Ησαύ χάνει τα πρωτοτόκια και γίνεται γαμβρός των Χαναναίων, ο Λώτ λαμβάνει γυναίκες τις θυγατέρες του και γίνεται γαμβρός του εαυτού του και πενθερός· γίνεται δηλαδή ο πατήρ άνδρας και ο πάππος πατήρ, περιφρονών έτσι και από τις δύο πλευρές τους νόμους της φύσεως. Η γαστριμαργία έκανε και τον Ισραήλ προσκυνητή ειδώλων και έκανε να πέσουν τα πτώματά των στην έρημο. Αυτή και κάποιον προφήτη, που στάλθηκε από το Θεό, γιά να ελέγξει ένα ασεβή βασιλέα, τον έκανε βορά άγριου θηρίου: και αυτός, τον οποίον ο βασιλεύς Ιεροβοάμ με όλη την βασιλική δύναμη δέν μπόρεσε να τιμωρήσει, συνελήφθη με το δόλωμα της γαστρός και βρήκε άθλιο θάνατον ( ). Αντιθέτως, ο Δανιήλ που είχε πολλές επιθυμίες, επειδή εξουσίασε την κοιλιά (γαστέρα), κυρίευσε το βασίλειο των Χαλδαίων, κατεκρήμνισε είδωλα, φόνευσε τον δράκοντα, ξημέρωσε λέοντες, προφήτευσε την ενανθρώπηση του Θεού και εξήγησε ιερά μυστήρια. Οι τρεις άγιοι παίδες, επειδή φάνηκαν ανώτεροι της ηδονής της γαστρός (κοιλιά), περιεφρόνησαν την βασιλική οργή και απετόλμησαν να κατέλθουν απτόητοι σ᾽ εκείνη την φοβερή καιόμενη κάμινο που άναψαν κατά διαταγή του Ναβουχοδονόσορος. Απέδειξαν ότι η χρυσή εικόνα, που είχε θεοποιηθεί, εστερείτο δυνάμεως, αυτή δε, που προ πολλού χρόνου κατασκευάσθηκε από τον σατανά, με σκοπό να προσβάλει τη δόξα του Θεού, την έλαβαν ως λάφυρο και την πρόσφεραν στον Κύριό των. Εκαναν αυτόν τον ασεβέστατο βασιλέα και όλο το στρατό, μαζί με όλη την κτίση, να υμνούν τον Θεό. Κοντολογής, εάν κυριαρχήσης της κοιλιάς, θα κατοικήσης στόν παράδεισο· εάν δεν κυριαρχήσης, έχεις γίνει παρανάλωμα του θανάτου. 

Γίνε πιστό θησαυροφυλάκιο των αρετών και έχε ως κλείδα τη φωνή τού πνευματικού σου πατρός. Αυτή να ανοίγει το στόμα σου, για να λάβει άρτο, και αυτή να το κλείνει. Μη δεχθείς ως σύμβουλο το φίδι, διότι, αντί να σού δώσει καλή συμβουλή, θέλει να σε αποκομίσει ως λάφυρο. Φυλάξου από την αμαρτία της λαθροφαγίας, ακόμη και αν πρόκειται γι᾽ απλή γεύση. Διότι, εάν μπορέσει να σε παρασύρει σ᾽ ένα μικρό πράγμα, σε έβαλε στον αγώνα και σε κρατάει δέσμιο. Μην ανοίγεις τα αυτιά σου στον καθένα που μιλάει και μην απαντάς σε κάθε φλύαρο κατά τις συζητήσεις που δεν συμφέρουν στον σκοπό της ασκήσεως. Άκουγε καλές διδασκαλίες και διατήρησε την καρδιά σου με την μελέτην των.