2018/03/18

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ

Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ

Ἁγία Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2018

«Ἂλλο πράγμα εἶναι νά ἒχεις γνώσεις… καί ἂλλο γνώση».

Στήν ἒγκριτο καί ἀγωνιστική, γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ὀρθοδοξία, ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τῆς 4-2-2018, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, σελ. 7 καί στήν στήλη «ΠΕΝΝΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ», δημοσιεύθηκε ἂρθρον τοῦ κ. Νικολάου Ζαχαριάδη, Θεολόγου-συγγραφέως καί Προέδρου τοῦ παραρτήματος τοῦ Νομοῦ Ἠλείας τῆς Π.Ε. Θεολόγων, μέ τίτλον «ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ;».

Ἐνῶ ὁ κ. Ζαχαριάδης ἀποδεικνύει μέ σαφήνεια καί ἀκριβῆ ἐπιχειρήματα ὃτι ἡ μετάφραση τῶν Ἀποστολικῶν Ἐπιστολῶν καί τοῦ Εὐαγγελίου, δέν μπορεῖ νά ἀποδώση τήν ἀκρίβεια τοῦ πρωτοτύπου καί ὑπάρχει κίνδυνος στήν μετάφραση νά ὑπάρχουν κακοδοξίες, διά τοῦτο καί συνιστᾶ, πολύ σωστά, νά σταματήση ἀμέσως ὁ κατήφορος αὐτῆς τῆς καινοτομίας, στό τέλος τοῦ ἂρθρου ἐκτρέπεται μέ δαιμονιῶδες πεῖσμα καί μῖσος ἀναιτίως κατά τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστια-νῶν (Παλαιοημερολογιτῶν) ὃπως τούς ἀποκαλεῖ χλευαστικῶς καί τούς ὑβρίζει ὡς «σχισματικούς καί πλανεμένους» πού προσπαθοῦν νά ἐγκλωβίσουν ἀμαθεῖς ἀνθρώπους στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καί τῆς πλάνης καί συνιστᾶ ΠΡΟΣΟΧΗ! γιατί τό Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Παλαιοημερολογίτες κρύβει ἀρρωστημένη κατάσταση ὑπερηφανείας καί πλάνης. Κύριε Ζαχαριάδη, μέ τήν ἐνέργειά σου αὐτή μοῦ θυμίζεις τήν λαϊκή παροιμία μέ τήν ἀγελάδα, πού γεμίζει μία καρδάρα γάλα καί στό τέλος τῆς δίνει μία κλωτσιά καί τό χύνει.

Πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καί σέ ἀπάντηση τῶν ὓβρεων σας ἐναντίον τῶν ἀμαθῶν παλαιοημερολογιτῶν, ἀπό σᾶς τόν παραμορφωμένον Θεολόγον Οἰκουμενιστήν καί δυστυχῶς ὑβριστήν καί ὑπό τήν ἐπήρειαν τοῦ δαίμονος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, θα καταθέσω τίς πτωχές μου Ὀρθόδοξες γνώ-σεις, διότι δέν τυγχάνω Θεολόγος ὃπως ἐσεῖς, ἀλλά ἓνας ἁμαρτωλός Γνήσιος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζομαι, μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Ἀκαινοτόμητον, τήν παραδοθεῖσαν ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Θεοφόρους Πατέρας νά σώσω τήν ἁμαρτωλήν μου ψυχή, ἀπομακρυνθείς ἀπό τήν καινοτόμον Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, πού βρίσκεσαι ἐσύ καί φωνάζεις «σάν τον κλέφτη νά φοβηθῆ ὁ νοικοκύρης». Δέν πρέπει νά σᾶς διαφεύγη τό ὃτι «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἳνα τούς σοφούς καταισχύνη, καί τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἳνα καταισχύνη τά ἰσχυρά» (Κορινθ,Α΄κεφ. α΄27).

Κύριε Ζαχαριάδη, γνωρίζεις πολύ καλά ὃτι:
1.Τό Νέον Παπικόν Ἡμερολόγιον ἒχει καταδικασθεῖ ἀπό τρεῖς Πανορθοδόξους Συνόδους κατά τά ἒτη 1583, 1587 καί 1593.

2.Τό 1924 ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκεις μέ μία ἁπλῆ ἐγκύκλιο τοῦ μασόνου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, εἰσήγαγε εἰς τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τό Νέον Παπικόν Ἡμερολόγιον. Τοῦτο εἶχε ὡς συνέπεια νά δημιουργηθοῦν δύο Ἐκκλησίες, ἡ τοῦ Νέου Ἡμερο-λογίου καινοτόμος Ἐκκλησία πού ἀπεσχίσθη τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστο-λικῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού κρατάει αὐτά πού παρέλαβε καί τηρεῖ ἀπαρασαλεύτους τούς Ἱερούς Κανόνες καί τίς Ἱερές Παραδόσεις καί ἀποτελεῖ τήν συνέχεια τῆς «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

3.Σήμερα στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχουν δύο Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι ἀλλά μία, τῆς ὁποίας τόν μέν τύπον καί τόν ρυθμόν ἐκπροσωπεῖ ἡ καινοτόμος Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, πού ἀποτελεῖ καί τήν πλειοψηφία, τό πνεῦμα ὃμως καί τήν ἒννοιαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκπροσωπεῖ ἡ μειοψηφία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-στιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν «Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν και Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ».

4.Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἐδῶ πού ἒχει φθάσει σήμερα, μέ τήν παναί-ρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί μέ τά ἀγκαλιάσματα, τίς συμπροσευχές καί την κοι-νωνία μέ τούς Παπικούς καί λοιπούς αἱρετικούς, δέν εἶναι Ὀρθόδοξος, ἀλλά Παπική Ἐκκλησία.

5.Μᾶς κατηγορεῖς καί μᾶς ἀποκαλεῖς σχισματικούς τούς Γ.Ο.Χ. Σχισματικοί κ. Ζαχαριάδη δέν εἲμαστε ἡμεῖς πού κρατάμε ὃτι παραλάβαμε, ἀλλά ἐσεῖς οἱ Νεοημερολο-γίτες πού ἀποσχισθήκατε ἀπό τόν κορμόν τῆς «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστο-λικῆς Ἐκκλησίας» καί δημιουργήσατε τήν Νέαν Καινοτόμον Ἐκκλησία.

6.Ὁ Ἀρχιμανδρίτης σας π. Νεκτάριος ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ στό περιοδικό του «ΟΡΘΟ-ΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» Μάϊος 1989 τεῦχος 48 καί στό βιβλίο του «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας» σελ.94 ὁμολογεῖ ὃτι ἡ αἰτία τοῦ σχίσματος εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.

7.Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος ΖΕΡΒΑΚΟΣ στό βιβλίο του«ΝΕΟΝ ΠΑΠΙΚΟΝ ΗΜΕ-ΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ», ὁμολογεῖ τήν ἀντικανονικήν εἰσαγωγήν τοῦ Ν.Η. καί συνιστᾶ στούς Ἀρχιερεῖς τῆς Δ.Ι. Συνόδου τοῦ Ν.Η. νά ἐπαναφέρουν τό πατροπαράδοτον ἡμερολόγιον, διά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τῶν ἀναθεμάτων, οἱ ἲδιοι καί τά ποίμνια των.

8. Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ν.Ε Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Δανιήλ ΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ, ὁμολογεῖ ὃτι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀκολουθοῦντες τό παλαιόν ἡμερολόγιον, δέν εἶναι οὒτε σχισματικοί, οὒτε αἱρετικοί, ἀλλά Ὀρθόδοξοι Χριστια-νοί πού κρατοῦν τά Δόγματα καί τίς παραδόσεις ὃπως παρελήφθηκαν ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, φυλ. 1346 τῆς 17-12-1999).

9.Ὁ κοιμηθείς π. Θεόκλητος ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, Ἁγιορείτης, τό 1962 γράφει στά (ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ) σελ. 203 «Ὃσοι ἀποδέχονται τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἰσόκυρον μέ τάς Ἁγίας Γραφάς καί ἀγωνίζονται δι’αὐτήν, εἶναι ΜΑΡΤΥΡΕΣ τῆ προαιρέσει. Διά τοῦτο φρονοῦμεν, ὃτι οἱ καλούμενοι παλαιοημερολογίτες προσέ-φεραν ἀνυπολόγιστον ὑπηρεσίαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τῆς ἐμμονῆς των εἰς τό παλαιόν ἡμερολόγιον. Ὣστε καί αὐτή ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὖσα ἀκάλυπτος κανονικῶς νά μή δικαιοῦται νά ἀξιῆ ὑπακοήν».

10.Ὁ Κανονολόγος καί Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – χρηματίσας δέ καί Βασιλικός Ἐπίτροπος εἰς τήν Δ.Ι.Σ τῆς Νεοημερολογίτικης Ἱεραρχίας – Δ. ΠΕΤΡΟΚΑΚΟΣ δήλωσε ὃτι: «Οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθόδοξοι Παλαιοημερολο-γῖται εἶναι τά γνησιώτερα τῆς Ὀρθοδοξίας τέκνα, διότι ἐμμένουν σταθερῶς καί πιστῶς εἰς τό Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

11.Τό 1948, ὁ Μέγας ἐν Νεοημερολογίταις Ἀρχιερεῦσι Κανονολόγος Λαρίσσης Δωρόθεος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἐδήλωσε ἐνώπιον τῆς Νεοημερο-λογίτικης Ἱεραρχίας ὃτι: «Ὁ Παλαιοημερολογιτισμός δέν εἶναι Ἰδία (δηλαδή Ἰδιαί-τερη) θρησκεία, οὒτε διάφορον δόγμα, οὒτε σχίσμα, ΑΛΛ’ ΑΥΤΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί οἱ παλαιοημερολογῖται δέν εἶναι οὒτε ἑτερόδοξοι, οὒτε σχισματικοί, ἀλλά εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί μάλιστα γνήσιοι, ὡς ἐνασμενίζονται νά αὐτο-τιτλοφοροῦνται».

12.Ὁ γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής καί Ἱερέας τοῦ Ν.Η. π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ δήλωσε γιά τούς ἀκολουθοῦντες τό πάτριον Ἑορτολόγιον «Ξέρετε αὐτούς πού κοροϊδευτικά ἐμεῖς οἱ ἒξυπνοι τούς ὀνομάζουμε Παλαιοημε-ρολογίτες καί πού σήμερα ἀρχίζουμε νά κατανοοῦμε πόσο τούς ἀδικήσαμε. Διότι ἐμεῖς δέν κρατήσαμε Θερμοπύλες ὃπως αὐτοί, οἱ τόσο λίγοι. Ἐμεῖς ὑποχω-ρήσαμε καί ὑποχωροῦμε συνέχεια. Ὁ διάβολος μᾶς κλέβει σιγά σιγά καί μέ μαστο-ριά. Ἒγιναν τόσα βήματα μέ ξεκάθαρο τό στόχο τῆς Ἓνωσης. Ἂρση ἀναθεμάτων, ἀναγνώριση μυστηρίων, ἀποδοχή ἀρχιερωσύνης καί πρωτεῖο τῆς τιμῆς. Καί ὁρίστε σήμερα ἐνώπιον τοῦ κοινοῦ ποτηρίου καί τοῦ Παπικοῦ πρωτείου… Τό πιό λυπηρό εἶναι, ὃτι αὐτοί πού ἐχθρεύονται τούς φιλότιμους καί εἰλικρινεῖς Παλαιοημερολογίτες νομίζουν ὃτι ἒτσι σαπουνίζουν τήν σπιλωμένη καί προδομένη πίστη τους».

13.Τέλος ὁ καθηγητής τῆς Πατρολογίας τοῦ Α.Π.Θ. καί πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος ΖΗΣΗΣ δήλωσε: «Δημιουργήσαμε σχίσματα στήν Ἐκκλησία. Δημιουρ-γήσαμε τούς Παλαιοημερολογίτες. Ἀπό τότε ἀρχίζει ὁ Οἰκουμενισμός…Ἐγώ θαυμάζω τόν ζῆλον τῶν Παλαιοημερολογιτῶν… Διεχώρισαν τήν θέση των ἀπό τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία. Δέν τούς κατακρίνουμε τούς σεβόμαστε».

14.Ἐξ ὃλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων, σαφῶς καί ἀβιάστως συνάγεται τό ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, ὃτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ καί οἱ πιστοί της, οἱ ὁποῖοι τηροῦν ἀπαρασαλεύτως «Τούς Ἱερούς Ἀποστολικούς καί Συνοδικούς Κανόνες καί τάς Ἱεράς Παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» ἀποτε-λοῦν τήν συνέχειαν τῆς Μόνης καί Ἀκαινοτομήτου «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

15.Αὐτά κ. Ζαχαριάδη, δέν τά λέμε ἐμεῖς οἱ Παλαιοημερολογίτες. Ἂνθρωποι δικοί σας τά λένε καί μάλιστα Καθηγητές Πανεπιστημίων τά ὁμολογοῦν. Αὐτά ἐσεῖς ὡς Θεολόγος δέν τά γνωρίζετε; Ἀσφαλῶς τά γνωρίζετε, ἀλλά σκοπίμως τά ἀποσιωπᾶτε καί διαστρεβλώνετε τήν ἀλήθεια, διότι ἒχετε προσβληθεῖ ἀνιάτως ἀπό τόν ἰόν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-μενισμοῦ καί ὑπό τήν ἐπήρειαν τοῦ δαίμονος τῆς αἱρέσεως ἐπιτίθεσθε μέ μῖσος καί ἒχθρα ἐναντίον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐνῶ ἀπό τήν ἂλλη πλευρά ἀγκαλιάζεσθε, κοινωνεῖτε, συμπροσεύχεσθε καί συλλειτουργεῖτε μέ τούς Παπικούς καί λοιπούς αἱρετικούς. Κατηγορεῖτε τούς Γ.Ο.Χ ὃτι ζοῦν στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καί τῆς πλάνης. Ποῖοι; Ἐσεῖς πού ζεῖτε μέσα στήν Βαβυλώνα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς κακοδοξίας καί ἒχετε τό θράσος νά συνιστᾶτε στούς πιστούς σας νά προ-σέχουν νά μήν ἐγκλωβισθοῦν στήν ἀρρωστημένη κατάσταση - ὑπερηφανείας καί πλάνης τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.  Ποῖοι; Ἐσεῖς πού ἒχετε πάθει τύφλωση καί δέν δύνασθε νά διακρίνετε τό φῶς τῆς ἀλήθειας ἀπό τό σκοτάδι τῆς κακοδοξίας καί ἐνῶ βαδίζετε τήν ὁδόν τῆς ἀπωλείας προσπαθεῖτε νά πάρετε στό λαιμό σας καί ἂλλες ἂδολες ψυχές, γιά τήν ἀπώλεια τῶν ὁποίων θά δώσετε φοβερό λόγο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἐν ὣρα κρίσεως. Ἐσεῖς μάλιστα πού εἶσθε καί Θεολόγος θά φᾶτε πολύ ξύλο διότι «Ἐκεῖνος ὁ δοῦλος, ὁ γνούς τό θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καί μή ἑτοιμάσας μηδέ ποιήσας πρός τό θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς» (Λουκ. Ιβ΄-47).

16.Σέ ὃτι ἀφορᾶ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου-Κρήτης σᾶς παραπέμπω στό περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ ἒτους ΙΗ΄τεύχη 3-4 Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2016 γιά νά πληροφορηθεῖτε ἀπό κείμενα Συνόδων,Καθη-γητῶν Πανεπιστημίων καί Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας σας πόσο Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἦταν.

17.Κύριε Ζαχαριάδη, διαπίστωσα ὃτι σᾶς ἐνοχλεῖ πολύ ὁ Ὀρθόδοξος ἀγώνας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί σᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορον καί δέν σᾶς προβλη-ματίζουν, οἱ ἀναρίθμητες κακοδοξίες τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ καί Ἀρχιαιρεσιάρχου Πατριάρχη σας Βαρθολομαίου, οἱ ἀγκαλιές μέ τόν ἀδελφόν του ἀντίχριστο Πάπα, οἱ συμπροσευχές του μέ ὃλους τούς αἱρετικούς, ἡ ὑποδοχή τοῦ Πάπα στό Φανάρι μέ τό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τό ἂναμα τῆς Λυχνίας ἀπό τόν Βαρθολομαῖο στήν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας 20-9-2016, φρικτά ὁμολογουμένως πράγματα γιά ἓνα «Πατριάρχη» πού θέλει νά λέγεται Ὀρθόδοξος. Δέν σᾶς ἀγγίζει, ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας σας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (τῶν αἱρέσεων). Στήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ἐξισώσατε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ τίς αἱρέσεις, τίς ὁποῖες τίς ἀναγνωρίσατε ὡς ἀδελφές Ἐκκλησίες συνοδικῶς. Δέν φοβόσασθε τήν ὀργήν τοῦ Κυρίου;

18.Τήν 5-5-2012, ὁ Μητροπολίτης τοῦ Ν.Η. Γερμανίας Αὐγουστῖνος, παρέστη στήν ἑορτή τοῦ αἱρετικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὃπου «ἐχρίσθη» χωρίς ἲχνος τσίπας καί φόβου Θεοῦ ἀπό τόν Καρδινάλιον τοῦ Πάπα. Ἐμφάνισις θλιβερή καί ὂνειδος γιά τήν Ὀρθοδοξία.

19.Κατώτεροι κληρικοί καί Μητροπολίτες σας ἐθεάθησαν σέ φωτογραφίες περιοδικῶν καί ἐφημερίδων νά σκύβουν καί νά φιλοῦν τά αἱρετικά χέρια τοῦ Ἀντιχρίστου Πάπα.

20.Ὃλα αὐτά ἀσφαλῶς τά γνωρίζετε ἀλλά δέν σᾶς ἐνοχλοῦν, γιατί γίνατε ἀδελφά-κια μέ τούς αἱρετικούς καί κοπέλλια τοῦ Πάπα, ἐνῶ τούς ἀδελφούς σας, τούς Γνησίους Όρθοδόξους Χριστιανούς τούς θεωρεῖτε ἐχθρούς, τούς ὑβρίζετε καί τούς διώκετε.

21.Κύριε Ζαχαριάδη, στήν Θεολογική Σχολή πού φοιτήσατε, ἀποκτήσατε ὃπως φαίνεται ἀπό τά ἀναφερόμενα στό ἂρθρο σας, πολλές οἰκουμενιστικές γνώσεις, Ὀρθόδοξες ὃμως ἐλάχιστες.

Τελειώνοντας, σᾶς συνιστῶ μέ πολύ ἀγάπη νά μιμηθεῖτε τόν Καθηγητή τοῦ Α.Π.Θ π. Θεόδωρο ΖΗΣΗ. Εὒχομαι ὁ Κύριος νά σᾶς ἐλεήση καί νά σᾶς φωτίση νά ἰδῆτε τό φῶς τῆς Ἀλήθειας καί νά κατανοήσητε ὃτι, ἐκεῖ πού βρίσκεσθε σήμερα κολυ-μπᾶτε στήν κακοδοξία τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί στήν Βαβυλῶνα τῆς μεγάλης ἀποστασίας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καί τῶν ἀκολουθούντων αὐτάς ἐν σιωπῆ, ἐν ὑπακοῆ καί ὁμολογία ἀπιστίας. Ὁ Σωτήρ βοᾶ διά τῆς Ἀποκαλύψεως Ιη΄-4 «Ἒξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου» καί διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορινθ. Β΄,ΣΤ΄-14 «Μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις» διότι τοῖς ἀπίστοις τό μέρος αὐτῶν ἐν τῆ λίμνη τῆ καιομένη ἐν πυρί καί θείω (Ἀποκ. κα΄-8). Μήν παρασύρεσθε χάριν γηίνων ἀπολαβῶν, κοσμικῶν θέσεων, ματαίας προστασίας καί ἀνθρωπαρέσκου ματαιοδοξίας τοῦ νῦν αἰῶνος (Β΄Τιμ.δ-10). Δέν σᾶς προτρέπω νά ἒλθετε μέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ ἀλλά νά φύγετε ἀπό τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιά νά σωθῆτε. Κλείνω τήν ἐπιστολήν μου μέ τό τοῦ γέροντα Ἁγιορείτου:«ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ…ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΗ».

Μέ ἀγάπη Ἐλάχιστος ἐν Χριστῶ ἀδελφός

ΧΕΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος Ὑποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ –ΕΑ