2018/01/07

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! CHRIST IS BORN! ХРИСТОС РОДИЛСЯ! HRISTOS S-A NASCUT!


Η διεύθυνση του ιστολογίου εύχεται για τις άγιες εορτές και το ανατέλλον πολιτικό έτος 2018 ο Ήλιος της δικαιοσύνης να χαρίζει πίστη, φωτισμό και ειρήνη. Η ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού να γίνει φάτνη του τεχθέντος, εκ της Παρθένου,  Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.

The address of the blog wishes for the holy feasts and the rising political year of 2018, the Sun of Justice may give faith, light and peace. The soul of every Orthodox Christian may become a manger of the exalted, by our Virgin Mary, our Savior, Jesus Christ.

Адрес блога желает святых праздников и возрастающего политического года 2018 года, солнце правосудия дает веру, свет и мир. Душа каждого православного христианина становится явлением возвышенного, нашей Девой, нашим Спасителем, Иисусом Христом.

Adresa blogului dorește sărbători sfinte și anul politic în creștere din 2018, Soarele de Justiție dă credință, lumină și pace. Sufletul fiecărui creștin ortodox devine o ieslă a înălțatului, de către Fecioara noastră, Mântuitorul nostru, Isus Hristos.