2015/11/10

ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ... ΤΗΣ ΜΙΤΡΑΣ

Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε (Ο Κύριος)

"Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ.κ. Ιγνάτιε,
Κατά τις ανεξιχνιάστους βουλάς του δικαιοκρίτου Θεού αναλαμβάνετε σήμερον τους οίακας της νοητής νηός της τοπικής Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Φθιώτιδος. Kαθίστασθε ούτως ο δεύτερος κατά σειράν Ορθόδοξος Επίσκοπος της Μητροπολιτικής ταύτης περιφερείας, μετά την επάρατον εισαγωγήν του νέου παπικού εορτολογίου εις την χώραν μας, εν έτει 1924, εις διαδοχήν ερχόμενος του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αοιδίμου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Θεοδοσίου, του πνευματικού Πατρός ημών και, επί σχεδόν τριακονταετίαν, αξίου Ποιμενάρχου.
Το γεγονός τούτο αποτελεί δι' υμάς υψίστην τιμήν, αφ' ενός μεν διότι, ως γνωρίζετε, ο Αρχιερεύς φέρει ομοίωσιν τινά  του Θεού εις την εκκλησιαστικήν Ιεραρχίαν, αφ' ετέρου δε, διότι ο αείμνηστος προκάτοχος υμών, του οποίου την πνευματικήν παρακαταθήκην παραλαμβάνητε, υπήρξεν πανθομολογουμένως άνδρας μεγάλης πνευματικότητος. Όμως, αυτό ακριβώς συνιστά δι' υμάς πρόκλησιν, διότι η μεγάλη πνευματικότητα του μακαριστού Θεοδοσίου ίνα μιμηθήτε αυτόν και ούτως αναδειχθήτε εφάμιλλος ή και ανώτερος εκείνου, διότι, ως ασφαλώς αντιλαμβάνεσθε, η σύγκρισις ημών υμών προς εκείνον θα είναι αναπόφευκτος, αλλά και δικαίως έντονος υπό πάντων.
Πέραν τούτων η ανάδειξις υμών εις Επίσκοπον, σημαίνει ανάληψιν βαρέων καθηκόντων, μεγάλων ευθυνών, κόπου πνευματικού και σωματικού, δηλαδή σημαίνει ανάληψιν σταυρού μεγάλου και βαρυτάτου, ο οποίος καθίσταται  έτι βαρύτερος  κατά την σημερινήν εποχήν, κατά την οποίαν, ως γνωρίζετε, εξέλιπεν η ευσέβεια και "πάντες εξέκλιναν", άλλοι εις τον αμαρτωλόν βίον του ματαίου τούτου κόσμου και άλλοι εις τας ποικίλας αιρέσεις, εις τρόπον ώστε να αρμόζει  τανυν ο λόγος του Προφητάνακτος Δαυΐβ, "ουκ εστίν ποιών χρηστότηταν, ουκ εστίν εως ενός".

Εν μέσω ταύτης της καταστάσεως, Σεβασμιώτατε η Εκκλησία δια της Ιεράς Συνόδου επέλεξεν υμάς δια την θέσιν του ποιμένος των λογικών προβάτων,του διδασκάλου και κήρυκος του Θείου Λόγου, του ερμηνευτού των ορθοδόξων δογμάτων, του θεματοφύλακος των ιερών κανόνων και της παραδόσεως της Εκκλησίας, του φορέως και μεταδότου της Αποστολικής Διαδοχής και εν συνόψει, δια την θέσιν του οικονόμου της Θείας Χάριτος, του έχοντος εξουσίαν μεταδίδειν  ταύτην, καθώς τονίζει σαφέστατα ο ιερός Συμεών Θεσσαλονίκης, λέγων ότι "ο επίσκοπος είναι φωτιστικός και έχει τελείαν την χάριν του Αγίου Πνεύματος  και δια τούτο αυτός πλουτεί και την μεταδοτική χάριν των θείων φώτων, τουτ' έστι την δωρεάν των χαρισμάτων, μιμούμενος εις τούτο τον πατέρα των φώτων Θεόν ημών". Όθεν ημείς οι αποτελούντες  το ποίμνιον ημών,  ορώντες υμάς εις την υψηλήν ταύτην θέσιν προσβλέπομεν εις το πρόσωπον υμών μετ' ελπίδος και προσμονής, αναμένοντες, αλλά και εκζητούντες παρ' υμών πατρικήν αγάπην, ποιμαντικήν προστασίαν, ακραιφνήν ορθόδοξον πίστιν, ακαινοτόμητον διδασκαλία, ιεραποστολικήν δράσιν και γενικώς πνευματικήν δραστηριότητα προς πνευματικήν ανάκαμψιν και προκοπήν.
...Περαίνοντες, Σεβασμιώτατε, αιτούμεν συγχώρησιν και ευλογίαν, υποσχόμενοι πάσαν αρμόζουσαν εις το αξίωμα υμών τιμήν και ολοψύχως ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός διά της Χάριτος του Παναγίου και  Τελεταρχικού Πνεύματος διαφυλάττη υμάς από πάντων των ορατών και αοράτων εχθρών, φωτίζει υμάς και ενισχύει προς εκπλήρωσιν των νέων καθηκόντων υμών, απαλάττει υμάς από πάσης επιβουλής πονηρών ανθρώπων και αναδείξη την ποιμαντορίαν υμών ευτυχή, καρποφόρον και σωτηριώδη, υμάς δε προσωπικώς χαρίση τη Εκκλησία σώον, έντιμον, υγιά μακροημερεύοντα τον λόγον της αληθείας Αυτού, επ' αγαθώ πάντων και πρωτίστως του μεγάλου μεν, πλην όμως, κάπως λημονησθέντος αγώνος της Εκκλησίας. Αμήν. Εις πολλά έτη Δέσποτα!" 

Σημείωση: Από την ομιλία- προσφώνηση του Ιερομονάχου Παντελήμονα Τσαλάγκα κατά την Χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, προ 10 ετών στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Καλαμάτας υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρού Γρηγορίου και την περί αυτόν Ιερά Σύνοδο. Δημοσιεύτηκε στο 13ο τεύχος του περιοδικού "Θηβαϊκή Φωνή", Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2005.