2010/03/26

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ...
Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον

και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙

λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με.