2020/04/24

PASCHAL MESSAGE

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN!

Metropolitan of Messenia Iakovos
Acting Bishop of the Holy Metropolis of America
2020/04/23

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ


ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ


ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Ο

2020/04/19

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ομιλία περί Ταφής και Αναστάσεως του Κυρίου
 Aγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

«Την δε επομένην ημέραν, μετά την Παρασκευήν, συνεκεντρώθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εις τον Πιλάτον και του είπαν· Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν, όταν ακόμη εζούσε, μετά τρεις ημέρας θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγήν να ασφαλισθή ο τάφος έως την τρίτην ημέραν, μήπως έλθουν οι μαθηταί Του και τον κλέψουν και ειπούν εις τον λαόν ότι ανεστήθη από τους νεκρούς, οπότε η τελευταία αυτή απάτη θα είναι χειροτέρα από την πρώτη» (Ματθ. 27, 62- 28, 10)
Παντού η πλάνη συγκρούεται με τον εαυτό της και άθελά της συνηγορεί υπέρ της αληθείας. Πρόσεξε όμως. Έπρεπε να πιστευθή ότι απέθανεν, ότι ετάφη και ότι ανέστη. Και όλα αυτά γίνονται από τους εχθρούς. Κύτταξε λοιπόν ότι τα λόγια αυτά βεβαιώνουν όλα αυτά. «Ενεθυμήθημεν», λέγει, «ότι εκείνος ο πλάνος είπεν ενώ ακόμη εζούσεν»· άρα απέθανεν· «Ότι μετά από τρεις ημέρας θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγήν να σφραγισθή ο τάφος»· άρα ετάφη· «Μήπως έλθουν οι μαθηταί του και τον κλέψουν». Άρα, εάν ο τάφος σφραγισθή δε θα γίνη καμμία απάτη. Δεν έγινε λοιπόν. Επομένως η απόδειξις της αναστάσεως, με όσα επροτείνατε σεις, έγινεν αναντίρρητος. Διότι αφού εσφραγίσθη, δεν συνέβη καμμία απάτη. Εάν δε δεν έγινε καμμία απάτη, ευρέθη όμως κενός ο τάφος, είναι φανερόν ότι ανέστη σαφώς και αναντιρρήτως.
Είδες ότι και χωρίς να το θέλουν υποστηρίζουν την απόδειξιν της αληθείας; Συ δε κάνε μου την χάριν να προσέξης την φιλαλήθειαν των μαθητών· ότι δεν αποκρύπτουν τίποτε από όσα λέγουν οι εχθροί, και όταν ακόμη λέγουν πράγματα υβριστικά. Να που τον ονομάζουν και πλάνον και αυτοί δεν το αποσιωπούν. Αυτά δε δείχνουν και την σκληρότητα εκείνων, αφού ούτε με τον θάνατον απέβαλαν την οργήν, και αυτών την απλότητα και φιλαλήθειαν.
Αξίζει δε να αναζητήσωμεν και τούτο, που είπεν ότι «μετά τρεις ημέρας θα αναστηθώ;» Διότι δεν θα το εύρη κανείς πουθενά να λέγεται τόσον σαφώς, εκτός από το παράδειγμα του Ιωνά. Ώστε λοιπόν εγνώριζαν αυτά που έλεγαν και ηθελημένως τα παραποιούσαν. Τι απαντά δε ο Πιλάτος; «Έχετε φρουράν, ασφαλίσατέ τον όπως γνωρίζετε. Και τον ησφάλησαν σφραγίσαντες τον λίθον μαζί με την φρουράν». Διατί αφήνει μόνους τους στρατιώτας να τον σφραγίσουν; Διότι, επειδή είχε μάθει τα σχετικά με Αυτόν, δεν ήθελε πλέον να συμπράξη με αυτούς. Αλλά διά να απαλλαγή από αυτά ανέχεται και τούτο και λέγει· Σφραγίσατέ τον όπως θέλετε σεις, διά να μη ημπορήτε να κατηγορήτε άλλους. Διότι εάν τον εσφράγιζαν μόνοι οι στρατιώται, θα ημπορούσαν να ειπούν (αν και θα ήσαν απίθανα και ψευδή όσα θα έλεγαν, αλλ’ όμως, όπως εις τα άλλα έδειχναν αναισχυντίαν, έτσι θα ημπορούσαν να ειπούν και εις την περίπτωσιν αυτήν), ότι οι στρατιώται επιτρέψαντες να κλαπή το σώμα, έδωσαν το δικαίωμα εις τους μαθητάς να πλάσουν το κήρυγμα της αναστάσεως. Τώρα όμως που οι ίδιοι εσφράγισαν τον τάφον, ούτε αυτό ημπορούν να ειπούν.
Είδες πώς πασχίζουν άθελά τους υπέρ της αληθείας; Διότι αυτοί προσήλθαν εις τον Πιλάτον, αυτοί εζήτησαν να ασφαλισθή ο τάφος, αυτοί τον εσφράγισαν μαζί με την φρουράν, ώστε να είναι κατήγοροι και ελεγκταί των εαυτών των. Αν και πότε θα ημπορούσαν να τον κλέψουν; Το Σάββατον; Και με ποίον τρόπον, αφού ούτε να εξέλθουν ήτο δυνατόν; Εάν πάλιν παρέβαιναν τον νόμον, πώς θα ετόλμων να εξέλθουν αυτοί οι τόσον δειλοί; Πώς ακόμη θα ημπορούσαν να πείσουν το πλήθος; Τί θα έλεγαν; Τί θα έκαναν; Με ποίαν διάθεσιν θα ετάσσοντο με το μέρος του νεκρού; Ποίαν επί τέλους αντιμισθίαν θα επερίμεναν; Ποίαν ανταμοιβήν; Ενώ ακόμη ήτο ζωντανός, και μόνον όταν τον είδαν να συλλαμβάνεται, έφυγαν. Και θα ωμιλούσαν με θάρρος μετά τον θάνατόν Του υπέρ Αυτού εάν δεν είχεν αναστηθή;
Και πώς θα ημπορούσαν αυτά να δικαιολογηθούν; Διότι ότι ούτε εσκέφθησαν ούτε ημπορούσαν να πλάσουν μίαν ανάστασιν η οποία δεν έγινεν, είναι φανερόν από τα εξής: Πολλά τους είχεν ειπεί και συνεχώς τους έλεγε περί της αναστάσεως, όπως είπαν και αυτοί οι ίδιοι ότι «μετά τρεις ημέρας θα αναστηθώ». Εάν όμως δεν ανίστατο, είναι ολοφάνερον ότι, επειδή αυτοί είχαν απατηθή και είχαν παρασυρθή εξ αιτίας Του εις πόλεμον προς ολόκληρον το έθνος, και είχαν μείνει χωρίς οικογένειαν και χωρίς πατρίδα, θα τον απεστρέφοντο και δεν θα ήθελαν να του προσδώσουν τοιαύτην δόξαν, καθόσον είχαν απατηθή και είχαν περιέλθει εις έσχατον κίνδυνον δι΄ Αυτόν.
Ότι δε δεν θα ημπορούσαν, εάν η ανάστασις δεν ήτο αληθινή, να την πλάσουν, αυτό δεν χρειάζεται ούτε απόδειξιν. Διότι εις τι θα εβασίζοντο; Εις την δεινότητα των λόγων; Αλλ’ αυτοί ήσαν πιο αμαθείς από όλους. Μήπως εις τα πολλά τους χρήματα; Αλλ’ αυτοί δεν είχαν ούτε ράβδον ούτε υποδήματα. Μήπως εις την ευγενή καταγωγήν των; Αλλ’ αυτοί ήσαν άσημοι και κατήγοντο από ασήμους γονείς. Μήπως εις την μεγάλην πατρίδα των; Αλλά κατήγοντο από ασήμαντα χωριά. Μήπως εις τον μεγάλον αριθμόν των; Αλλά δεν ήσαν περισσότεροι από ένδεκα και αυτοί μάλιστα διεσπαρμένοι. Μήπως εις τας υποσχέσεις του Διδασκάλου των; Ποίας; Διότι εάν δεν ανίστατο, ούτε εκείναι θα ήσαν δι’ αυτούς αξιόπιστοι.
Πώς δε θα υπέφεραν τον μαινόμενον όχλον; Διότι εάν ο κορυφαίος από αυτούς δεν άντεξε τον λόγον της θυρωρού που ήτο γυναίκα, όλοι δε οι υπόλοιποι όταν τον είδαν δεμένον διεσκορπίσθησαν, πώς θα διενοούντο να τρέξουν εις τα πέρατα της οικουμένης και να σπείρουν το φανταστικόν κήρυγμα της αναστάσεως; Διότι, εάν ο μεν πρώτος δεν αντέστη εις την απειλήν της γυναικός, οι δε άλλοι ούτε εις την θέαν της δεσμεύσεως, πώς ημπορούσαν να αντισταθούν εις βασιλείς και άρχοντας και πλήθη, όπου υπήρχαν ξίφη και τηγάνια και κάμινοι και μυρίου είδους θανατώσεως καθημερινώς, εάν δεν εδέχοντο την δύναμιν και την τόνωσιν του αναστάντος; Τόσα και τοιούτου είδους θαύματα είχαν γίνει και τίποτε από αυτά δεν εσεβάσθησαν οι Ιουδαίοι, αλλά εσταύρωσαν Αυτόν που τα έκαμεν· και θα έλεγαν εις αυτούς απλώς να πιστεύσουν εις την ανάστασιν; Δεν είναι δυνατά αυτά, δεν είναι· αλλά μόνον η δύναμις του αναστάντος τα έκαμεν.
Κάνε μου δε την χάριν να προσέξης την καταγέλαστον απάτην των. «Ενεθημήθημεν», λέγει, «ότι εκείνος ο πλάνος είπεν όταν ακόμη εζούσεν, ότι μετά από τρεις ημέρας θα αναστηθώ». Και εφ’ όσον ήτο πλάνος και εκαυχάτο ψευδώς, διατί εφοβήθητε και τρέχετε τριγύρω και δείχνετε τόσην βιασύνην; Φοβούμεθα, λέγει, μήπως Τον κλέψουν οι μαθηταί και εξαπατήσουν τα πλήθη. Αν και βεβαίως απεδείχθη ότι ο φόβος των αυτός δεν είχε κανένα λόγον, αλλά η κακία είναι πράγμα φιλόνεικον και αναιδές και επιχειρεί και τα παράλογα. Έτσι παρακαλούν να ασφαλισθή ο τάφος επί τρεις ημέρας, ωσάν να ηγωνίζοντο περί αποφάσεων, και θέλοντες να δείξουν ότι και πριν από αυτό ότι είναι πλάνος, δι’ αυτό επεκτείνουν την κακίαν των μέχρι του τάφου.
Διά τούτο ακριβώς ανεστήθη ενωρίτερα, διά να μη λέγουν ότι διεψεύσθη και ότι εκλάπη. Διότι αυτό μεν, το να αναστηθή ενωρίτερα, δεν επέτρεπε κατηγορίαν, ενώ το να αναστηθή βραδύτερον, ήτο γεμάτον υποψίας. Διότι, εάν δεν ανίστατο τότε, όταν εκάθηντο αυτοί εκεί και εφύλασσαν τον τάφον, αλλά όταν θα ανεχώρουν μετά τρεις ημέρας, θα είχαν κάτι να ισχυρισθούν και να αντείπουν, έστω και ανοήτως. Δι’ αυτό λοιπόν τους επρόλαβε. Διότι έπρεπε καθώς εκάθηντο κοντά εις τον τάφον και τον εφύλασσαν να γίνη η ανάστασις. Επίσης έπρεπε να γίνη εντός των τριών ημερών, διότι εάν εγίνετο όταν παρήρχοντο αυταί και ανεχώρουν, θα εθεωρείτο ύποπτον το πράγμα. Δι’ αυτό και επέτρεψε να σφραγίσουν τον τάφον όπως ήθελαν και στρατιώται εφύλασσαν.
Και δεν τους έμελε που έκαναν αυτά εις ημέραν Σαββάτου και ότι ειργάζοντο, αλλά μόνον εις ένα πράγμα απέβλεπαν, την πονηρίαν των, πώς δηλαδή θα επικρατήσουν με αυτήν, πράγμα το οποίον ήτο δείγμα εσχάτης μωρίας και φόβου ο οποίος τους ετάρασσε δυνατά. Διότι αυτοί οι οποίοι Τον συνέλαβαν ζωντανόν, τον εφοβούντο νεκρόν. Αν και, εάν ήτο απλός άνθρωπος, έπρεπε να έχουν θάρρος. Αλλά διά να μάθουν ότι και όταν ήτο ζωντανός με την θέλησίν Του έπαθε αυτά τα οποία έπαθεν, ετοποθετήθη και η σφραγίς και ο λίθος και η φρουρά, και δεν ημπόρεσαν να τον κρατήσουν. Με όλα αυτά ένα πράγμα μόνον επιτυγχάνεται, να γίνη γνωστή δημοσία η ταφή και έτσι να πιστευθή η ανάστασις. Διότι και στρατιώται εφύλασσαν και οι Ιουδαίοι εκάθηντο πλησίον.
«Αργά δε το Σάββατον, μόλις ήρχισε να φωτίζη η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία διά να ιδούν τον τάφον. Και τότε έγινε μεγάλος σεισμός, διότι ένας άγγελος του Κυρίου κατέβη από τον ουρανόν και αφού επλησίασεν απεκύλισε τον λίθον από την θύραν του μνήματος και εκάθητο επάνω εις αυτόν. Το πρόσωπόν του δε ήτο ωσάν αστραπή και το ένδυμά του λευκόν ωσάν το χιόνι». Μετά την ανάστασιν ήλθεν ο άγγελος. Διατί λοιπόν ήλθε και εσήκωσε τον λίθον; Διά τας γυναίκας. Διότι αυταί τον είδαν τότε εις τον τάφον. Διά να πιστεύσουν λοιπόν ότι ανεστήθη, βλέπουν τον τάφον να είναι άδειος από το σώμα. Δι’ αυτό εσήκωσε τον λίθον, δι’ αυτό έγινε και σεισμός, διά να ξυπνήσουν και να σηκωθούν. Διότι είχαν έλθει διά να βάλουν έλαιον και αυτά εγίνοντο κατά την διάρκειαν της νυκτός και ήτο φυσικόν μερικαί να έχουν αποκοιμηθή.
Και ένεκα τίνος και διατί λέγει· «Μη φοβείσθε εσείς»; Πρώτα τας απαλλάσει από τον φόβον και έπειτα ομιλεί περί της αναστάσεως. Και το «εσείς» περιέχει πολύ μεγάλην τιμήν και δείχνει ότι η εσχάτη τιμωρία αναμένει εκείνους που διέπραξαν όσα απετόλμησαν, εάν δεν μετανοήσουν. Λέγει δηλαδή, δεν πρέπει σεις να φοβήσθε, αλλά εκείνοι που Τον εσταύρωσαν.
Αφού τας απήλλαξε λοιπόν από τον φόβον, και με τα λόγια και με την εμφάνισίν του (διότι και η εμφάνισίς του ήτο χαρωπή, εφ΄ όσον έφερε τέτοιαν χαρμόσυνον αγγελίαν), επρόσθεσε λέγων «γνωρίζω ότι ζητείτε τον Ιησούν τον εσταυρωμένον». Και δεν εντρέπεται να Τον αποκαλή εσταυρωμένον, διότι αυτό ήτο η απαρχή των αγαθών. «Ανέστη». Από πού είναι φανερόν; «όπως είπεν». Ώστε και αν δυσπιστήτε εις εμέ, λέγει, θυμηθείτε τα λόγια Εκείνου και έτσι ούτε εις εμέ, θα δυσπιστήσετε.
Έπειτα ακολουθεί και άλλη απόδειξις· «Ελάτε να ιδήτε τον τόπον όπου ευρίσκετο». Δι’ αυτό εσήκωσε τον λίθον, ώστε και από αυτό να πάρουν αυταί απόδειξιν. «Και να ειπήτε εις τους μαθητάς, ότι θα τον ιδήτε εις την Γαλιλαίαν». Και με άλλα τας προετοιμάζει να διαδώσουν το χαρμόσυνον μήνυμα, πράγμα το οποίον τας κάνει να πιστεύσουν καλύτερα. Και καλώς είπεν «εις την Γαλιλαίαν», απαλλάσσων από ενοχλήσεις και κινδύνους, ώστε να μη παρεμποδίση ο φόβος την πίστιν των.
«Και εβγήκαν από το μνήμα με φόβον και με χαράν». Διατί άραγε; Διότι είδαν καταπληκτικόν και παράδοξον πράγμα, κενόν τον τάφον, όπου προηγουμένως τον είχαν ιδεί να τοποθετήται. Δι’ αυτό και τας ωδήγησε να ιδούν, διά να γίνουν μάρτυρες και των δύο, και του ενταφιασμού και της αναστάσεως. Διότι κατενόουν ότι κανείς δεν ημπορούσε να Τον πάρη, αφού εφύλασσαν τόσοι στρατιώται, εάν δεν ανέστησεν ο ίδιος τον εαυτόν Του. Δι’ αυτό και χαίρονται και απορούν και αμοίβονται για την τόσην παραμονήν των, με το να ιδούν πρώται και να διακηρύξουν όχι μόνον όσα ελέχθησαν, αλλά και όσα ωράθησαν.
Όταν λοιπόν εξήλθαν με φόβον και χαράν «τας συνήντησεν ο Ιησούς και είπε· χαίρεται. Αυταί δε έπιασαν τα πόδια Του». Και αφού έτρεξαν πλησίον του με μεγάλην χαράν, έλαβαν και διά της αφής απόδειξιν και διαβεβαίωσιν της αναστάσεως. «Και τον επροσκύνησαν». Τι τους λέγει δε Εκείνος; «Μη φοβάσθε». Και αυτός δηλαδή εκδιώκει τον φόβον των και προετοιμάζει την οδόν διά την πίστιν. «Αλλά πηγαίνετε και να ειπήτε εις τους αδελφούς μου να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαίαν· και εκεί θα με ιδούν». Πρόσεξε ότι και Αυτός διά μέσου αυτών κηρύσσει εις τους μαθητάς το χαρμόσυνον άγγελμα, πράγμα το οποίον ανέφερα πολλές φορές, τιμών και αναθέτων χρηστάς ελπίδας εις το γένος, που κατ’ εξοχήν είχε περιφρονηθή και θεραπεύων το ασθενές φύλον.
Μήπως κανείς από σας θα ήθελε να ευρίσκετο εις την θέσιν των και να κρατήση τα πόδια του Ιησού; Ημπορείτε και τώρα όσοι θέλετε, όχι μόνον τα πόδια και τα χέρια, αλλά ακόμη και την ιεράν εκείνην κεφαλήν να αγκαλιάσετε, συμμετέχοντες εις τα φρικτά μυστήρια με καθαράν συνείδησιν. Και όχι μόνον εδώ, αλλά και κατ’ εκείνην την ημέραν θα τον ιδήτε να έρχεται με την απερίγραπτον εκείνην δόξαν και με το πλήθος των αγγέλων, εάν θελήσετε να γίνετε φιλάνθρωποι. Και θα ακούσετε όχι μόνον τα λόγια αυτά, όπως το «χαίρετε», αλλά και τα άλλα· «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήσατε την βασιλείαν η οποία είναι ητοιμασμένη προς χάριν σας από τον καιρόν της δημιουργίας» (Ματθ. 25, 34).

2020/04/13

ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΚΡΙΣΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΑ

* Η ανθρωπότητα πανικόβλητη χειραγωγείται από την φερόμενη πανδημία του κορωναϊού. Οι πιστοί βιώνουν πρωτοφανείς καταστάσεις καταστολής των θρησκευτικών και προσωπικών ελευθεριών. Ποιό χέρι ανθρώπου που πιστεύει Θεό θα υπέγραφε την απαγόρευση της λατρείας, θα ποινικοποιούσε τη Θεία Λειτουργία και λατρεία; Παλαιότερα οι πιστοί προσέτρεχαν στην σκέπη του Τριαδικού Θεού και των Αγίων και συνέβαιναν θαύματα. Σήμερα η ερώτηση του Χριστού μας -που σε λίγο θα Τον δούμε πάνω στον Σταυρό του μαρτυρίου- μας πληγώνει και μας αφήνει άφωνους: Ναι πολύτιμότατο αγαθό η υγεία «Πλήν ο Υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. 18, 8). Ύποπτα σημεία στον τρόπο διάδοσης και στους σκοπούς που εξυπηρετούνται αλλά στην επίμονη προπαγάνδιση και εμπέδωση του πανικού στους ανθρώπους. Ακόμη πιο ύποπτο ο συνδυασμός της θλιβερής κατάστασης με το ηλεκτρονικό φακέλωμα (τσιπς και βραχιολάκια), την παγκόσμια διακυβέρνηση, την νέα φτωχοποίηση, υποχρεωτικό εμβολιασμό κ.α. Είδαμε να συλλαμβάνονται κληρικοί γιατί κοινώνησαν κάποιον ή γιατί άνοιξαν Ναό. Αστυνομικοί έξω από εκκλησίες να επιβάλλουν πρόστιμα και να συλλαμβάνουν πιστούς. Αστυνομικούς να χτυπάνε πόρτες Ναών να ελέγξουν ποιοι είναι μέσα στην εκκλησία όπως συνέβη στη Δράμα! Άσχημες μνήμες των αντιχριστιανικών διωγμών ξυπνάνε όλα αυτά. Σύμπτωση είναι και οι δηλώσεις των πολιτικών για παγκόσμια κυβέρνηση και τσιπς στον άνθρωπο για την... καταπολέμηση του κορανοϊού;
Ευ. Βενιζέλος σε ερώτηση δημοσιογράφου: "γιατί δεν λέτε για την πρόταση του Bill Gates να υπάρχει ένα μικροτσίπ που θα το φέρει ο κάθε άνθρωπος"! Γ. Παπανδρέου σε πρόσφατη δήλωση του: "η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε την ανάγκη μιας παγκόσμιας δημοκρατικής (;) διακυβέρνησης και την ανάγκη, ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου" Παραθέτουμε παρακάτω δύο αποκαλυπτικά βίντεο- ομιλίες του Νεοημερολογίτη ιερέα π. Βασιλείου Βολουδάκη τα οποία αξίζουν να μελετηθούν.* Δεν έχασαν την ευκαιρία οι οικουμενιστές να προωθήσουν μέσα σε αυτόν τον πανικό τον δικό τους ιό. Την θεομίσητη παναίρεση του Οικουμενισμού. Δημιουργούν εικόνες παπικών, αγγλικών και "ορθοδόξων" ψευτοαγίων για να επιτύχουν την πλήρη διάβρωση του ορθόδοξου φρονήματος του πιστού λαού. Οι ίδιοι την αποκαλουν "οικουμενική εικόνα" του "Οικουμενισμού της πανδημίας". Εύστοχη η αναφορά τους διότι δεν υπάρχει άλλη λοιμώδης νόσος σαν την Παναίρεσή τους που να μην σκοτώνει μόνο σώματα αλλά και αθάνατες ψυχές.


* Πανθεϊστική- Αθεϊστική "εκκλησία" στο Μανχάτταν! Η πρεσβυτεριανή εκκλησία του Rutgers στο Μανχάταν είναι από τις πιο φανατικές υποστηρίκτριες της «παγκόσμιας εκκλησίας» (“one-world church”). Δηλώνει ότι «δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Θεό για να είσαι μέλος μας»! Στην εκκλησία του Rutgers μαζεύονται Πρεσβυτεριανοί, Ρωμαιοκαθολικοί, Εβραίοι, οπαδοί του New Age, ακόμη και αθεϊστές για να μιλήσουν γύρω από τα θέματα των «προσφύγων», της «κοινωνικής δικαιοσύνης» και της «σωτηρίας της γης» και ό,τι απασχολεί την liberal/αριστερή ατζέντα (Άρθρο: “What Draws Atheists, Jews and Catholics to a PresbyterianChurch,” New York Times). Η «εκκλησία» ασχολείται με πράγματα όπως ο ακτιβισμός για την κλιματική αλλαγή, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και το κίνημα “Black Lives Matters” κλπ. «Σημαίες προσευχής» Θιβετιανών βουδιστών κοσμούν την εκκλησία και οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία από κονκάρδες να φορέσουν δηλώνοντας την «ταυτότητα του φύλου» τους: αυτός / αυτή / αυτοί κλπ. Μια «ενορίτισσα», η Clare Hogenauer, εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια τόπλες στην Times Square για να διαμαρτυρηθεί για τη θανατική ποινή. Είπε στους New York Times ότι δεν θεωρεί ότι είναι χριστιανή, αλλά «πιστεύει ότι ο Ιησούς ήταν ένας καλός τύπος».

* "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου για κοινή προσευχή σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020, το μεσημέρι κι έτσι μαζί με κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, είπε το “Πάτερ ημών” για την σωτηρία του πλανήτη από την πανδημία του κορωνοϊού." Άριστος υποτακτικός του πάπα του Βατικανού.

* Οικουμενιστικές συμπροσευχές στο Σικάγο στα πρότυπα Βαρθολομαίου: "Ο Παπικός καρδινάλιος του Σικάγου μέσα από τον παπικό μητροπολιτικό ναό, παρουσία του Ορθόδοξου μητροπολίτη και του Προτεστάντη πάστορα, καλεί τους παπικούς, τους Ορθόδοξους αλλά και τους Ευαγγελικούς – Μεθοδιστές Λουθηρανούς, να συμπροσευχηθούν στη δύσκολη αυτή στιγμή, μέσω των social media. Οι τρεις προκαθήμενοι απαγγέλλουν το Πάτερ ημών όλοι μαζί και στο τέλος προσεύχονται στο Θεό -και οι τρεις μαζί πάλι- για να μας έχει όλους ο Θεός καλά."


* Ούτε στην Κύπρο έχασαν ευκαιρία: "Κορωνοϊός: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσεύχονται για να ξεπεραστεί η παγκόσμια κρίση" κατάγράφουν τα μέσα ενημέρωσης.


* Τι να σχολιάσει όμως για τον "πατριάρχη" Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο που ενδιαφερότανε για την έκρυθμη κατάσταση στην Ουκρανία. Και αυτός στις οικουμενιστικές συμπροσευχές. "Τοπικοί και εθνικοί θρηκσευτικοί ηγέτες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, ήρθαν μαζί στην Ιερουσαλήμ για μια συγκινητική τελετή κοινής προσευχής για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο... "


* Οι εγκάθετοι ρασοφόροι του Φαναρίου και ψευτοεσφιγμενίτες συνεχίζουν τον διωγμό των Ζηλωτών πατέρων προς εξόντωση του, διψώντας για χρήματα και υλικά αγαθά: "Αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ καλούνται να καταβάλουν ο ηγούμενος και άλλοι ζηλωτές μοναχοί, μετά την αγωγή μελών της νόμιμης αδελφότητας για την παράνομη κατοχή της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, όπως αποφάσισε το πολιτικό τμήμα του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Οι συνολικά 52 εναγόμενοι υπέβαλαν αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της παραπάνω δικαστικής απόφασης, προβάλλοντας , μεταξύ άλλων, τον ισχυρισμό ότι ως μοναχοί έχουν δικαίωμα παραμονής στους χώρους του μοναστηριού. Επικαλούνται συνολικά 9 λόγους αναίρεσης."

* Προσοχή στα οικουμενιστικά σύμβολα! Όπως ο "άγγελος (λέγε διάβολος) των πολιτισμών" που τον σχηματίζουν με τα σύμβολα των θρησκειών στο Lindau της Γερμανίας. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία αλλά αποκεκαλυμμένη Αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού.* Μία προτεσταντική "εκκλησία" στο Μάλμε της Σουηδίας έχει ένα νέο τέμπλο στο οποίο αντικατέστησε τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο με gay ζευγάρια σε πόζες με υπονοούμενα, ενώ αναπαριστά το φίδι ως μία διεμφυλική γυναίκα που τους προκαλεί. Είναι και αυτοί αδελφοί των Οικουμενιστών του "Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών". Με αυτούς είναι σε κοινωνία η Κρατική "εκκλησία της Ελλάδος".


2020/04/12

H ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛ. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το σπουδαίο αυτό βιβλίο, που υπήρξε από τις πρώτες απολογητικές μελέτες των Γνησίων Ορθοδόξων, υπήρξε η αιτία του πνευματικού αφυπνισμού και προσχώρησης στην Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. (υπό την τότε Ποιμαντορία των Επισκόπων Βρεσθένης αγ. Ματθαίου και Κυκλάδων Γερμανού) του αειμνήστου Πρωθιεράρχου και Πρωτοσυγκέλου π. Ευγενίου Τόμπρου το έτος 1938.

2020/04/11

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
 
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΡΩΪ
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ
 
ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

ΣΤΟΝ  Μ. Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ


ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οι ιερές Ακολουθίες μεταδίδονται προσωρινά προς παραμυθία των πιστών και δεν υποκαθιστούν τα ιερά καθήκοντα της προσευχής από το Προσευχητάριο και τα λοιπά εκκλησιαστικά βιβλία των Ορθοδόξων πιστών. Άλλωστε οι Γ.Ο.Χ. έχουν πείρα εκκλησιαστικών διωγμών και καιρών ακαταστασίας.

2020/04/10

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ* Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελευσίνας Αττικής. 2020/04/06

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


*  Ι.Ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας Πέυκης Αττικής* Και οι "Φίλοι της Ιεράς Μονής Παναγουλάκη" συνεχίζουν τις αναμεταδόσεις από το πανηγυρίζον Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας στην Καλαμάτα. Το πρωί της Κυριακής στις 07:30 (θερινή ώρα) μετάδοση από τον Όρθρο. Μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι δεν έχουν λογαριασμό στο facebook, αρκεί να επισκεφτούν την σελίδα αναζητώντας την από την google ή πατώντας στη κάτωθι σύνδεση: 
https://www.facebook.com/Holy.Monastery.Panagoulaki.Kalamata/?epa=SEARCH_BOX2020/04/04

Κυριακή Ε' των Νηστειών* Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Ευαγγελιστού Ματθαίου Μάνδρας Αττικής. 


* Όρθρος από το Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας στην Καλαμάτα (Σκήτη Παναγουλάκη.

2020/04/03

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

  ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ Γ.Ο.Χ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι διαχειριστές του Καναλιού "Ι.Μ.Γ.Ο.Χ.Α.&Μ." μας έστειλαν το εξής μήνυμα: Θέλουμε να ζητήσουμε ένα συγνώμη για τις ανωμαλίες και τις διακοπές που γίνονται κατά την διαρκεια της μετάδοσης. Είναι κάτι καινούριο και το μαθαίνουμε τώρα μαζί σας, θα θέλαμε την κατανόηση και την υποστήριξη σας στην προσπάθεια μας. Ευχαριστούμε πολύ!


ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 (ΣΚΗΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ)


2020/04/01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Ι.Μ. ΑΤΤΙΚΗΣ


Η Ιερά Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Αττικής και Μεγαρίδος, κατόπιν παρακλήσεως των ορθοδόξων πιστών και ευλογίας του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ/του κ. Κοσμά, θα κάνει προσπάθεια αναμεταδότησης την Παρασκευή του Ακαθίστου Ύμνου. Η αναμετάδοση της Ακολουθίας θα γίνει από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Ματθαίου Μάνδρας Αττικής στις 6:00 μ.μ. με την τρέχουσα ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ιερά Ακολουθία τόσο από την ιστοσελίδα μας, όσο και από το διαδικτυακό κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως στο YouTube: