2020/05/30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

Το κείμενο είναι ελαφρώς διασκευασμένο από την απλή καθαρεύουσα στην πιο σύγχρονη γλώσσα και τη συντακτική δομή σε ελάχιστα σημεία. Είναι ιδιαίτερη η εμμονή του Αγίου Πατρος Ματθαίου στην αγάπη, στην ομόνοια και στην ειρήνη. Ο Κύριος ξεκαθαρίζει: "Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε." (Ιω. 8,39)Ἡ γνωριμία μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο ἐπίσκοπο Πενταπόλεως (+1920)

Τό 1910 καί ἐνῶ ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος περιώδευε ἱεραποστολικῶς τήν Πελοπόννησο, πληροφορήθηκε γιά τόν αὐτοεξόριστο στήν Ἑλλάδα Μητροπ. Πενταπόλεως Νεκτάριο (τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας), τότε Διευθυντή τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τοῦ ὁποίου ἡ φήμη τῆς ἁγιότητος ἦταν εὑρύτατα διαδεδομένη. Οἱ δύο ἄνδρες συνδέθηκαν ἔκτοτε μέ πνευματική φιλία, μεταξύ τους δέ ὑπῆρξε καί ἀλληλογραφία. Μάλιστα ὁ ἅγ. Νεκτάριος, ἐκτιμήσας τόν χαρακτῆρα του, τόν χειροθέτησε Ἀρχιμανδρίτη καί τοῦ χάρισε ἕνα ἐπιγονάτιό του (σήμερα φυλάσσεται στό Δεσποτικό τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας).
να χαρακτηριστικό τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου εἶναι, ὅτι ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἐφλέγετο ἀπό τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πίστεώς Του. Τόν μαρτυρικό του ζῆλο ἐξέθρεψε ἀφ’ ἑνός μέν ἡ μελέτη τῶν συναξαρίων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Νεομαρτύρων (ἡ ὁποῖα ἤδη ἀπό τήν παραμονή του στή Μονή Χρυσοπηγῆς ἦταν καθημερινό του ἐντρύφημα), ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ θυσιαστική διάθεση ὑπέρ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος τῶν ὑποδούλων στούς Τούρκους συμπατριωτῶν του Κρητῶν.
Σέ ἐποχές ἱστορικά κοντινές μέ ἐκείνη τῆς παιδικῆς τοῦ νεαροῦ Γεωργίου, πολλοί Κρητικοί εἶχαν θυσιαστεῖ στό βωμό τῆς μανίας τῶν Ὀθωμανῶν κατά τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Ἀμέσως μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶχαν τελειωθεῖ μαρτυρικά στό Ρέθυμνο οἱ Ἅγιοι 4 Νεομάρτυρες Ἀγγελῆς, Γεώργιος, Μανουήλ καί Νικόλαος, πρώην κρυπτοχριστιανοί ἀπό τό χωριό Μέλαμπες Ἀμαρίου (+ 1924, 28η Ὀκτωβρίου). Καί τό 1866, ἐνῶ ὁ Γεώργιος ἦταν στήν τρυφερή ἡλικία τῶν 6 ἐτῶν, τήν Κρήτη συγκλόνισε ἡ μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ 1866, μία σελίδα τῆς ὁποίας ἦταν καί τό φοβερό μαρτύριο τοῦ ἁγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου ἀπό τόν Ἀλικιανό Κυδωνίας, μία περιοχή κοντινή στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα καί πολύ κοντινή στή Μονή τῆς Χρυσοπηγῆς.
ργότερα στούς Ἁγίους Τόπους ὁ πόθος του γιά τό μαρτύριο θά γιγαντωθεῖ ἀκόμη περισσότερο. Ἡ Παλαιστίνη, σάν γεωγραφικός καί ἱστορικός χῶρος ἀθλήσεως πολλῶν παλαιῶν καί νέων Μαρτύρων, ἄσκησε στήν ψυχή του ἰσχυρή πνευματική γοητεία. Λ.χ. στή Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἱεροσολύμων φυλάσσονταν τά Λείψανα τοῦ ἁγ. Νεομ. Παναγιώτου τοῦ Πελοποννησίου, ὁ ὁποῖος εἶχε μαρτυρήσει τό 1820 καί ἡ μνήμη τῆς θυσίας του ἦταν σχετικά νωπή.
πόθος τοῦ Μαρτυρίου, λοιπόν, κατέκαιε τήν ψυχή τοῦ Ἱερομ. Ματθαίου. Ἔχει μάλιστα ἀποτυπωθεῖ καί γραπτῶς στό ἐξώφυλλο ἑνός βιβλίου πού ἔφερε μαζί του τό 1911 ἀπό τήν Μονή ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ (κατά τό δεύτερο προσκύνημά του στούς Ἁγίους Τόπους). «Ἀξίωσέ με, Ἁγία Αἰκατερίνη - γράφει – νά μαρτυρήσω καί γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τό αἷμα μου νά χύσω, τό αἷμα καί τό σῶμα μου ὅμως παραναλώσω».
Τό 1910, ἔτος γνωριμίας του μέ τόν ἅγ. Νεκτάριο Πενταπόλεως, ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος θέτει τό θέμα τοῦ πόθου του γιά μαρτύριο στήν κρίση τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου Νεκταρίου καί ὁ ταπεινός Ἅγιος ἀντί νά ἐκφέρει δική του γνώμη, τόν προτρέπει νά μήν κάνει τίποτα πρίν συμβουλευθεῖ διακριτικούς πατέρες! «Πανοσιολογιώτατε πάτερ Ματθαῖε -γράφει σέ ἐπιστολή του τῆς 8ης Νοεμβρίου 1910-καθῆκον μου θεωρῶν νά δώσω ὑμῖν τήν ἐξῆς συμβουλήν, ὡς πρός τό διαφλέγον τήν καρδίαν σου ζήτημα τοῦ μαρτυρίου. Σᾶς συμβουλεύω, πρίν λάβετε συμβουλάς ἐναρέτων Πατέρων, νά μή μεταβῆτε πρός ἀναζήτησιν μαρτυρίου. Εὔχομαι ὅμως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς, ὑπ’ Οὗ τήν ψυχήν σου τίθεις, νά σέ διαφυλάττη, νά σέ καθοδηγῆ καί διαφωτίζη».
Χαρακτηριστική ἡ ὑψοποιός ταπείνωσις καί τῶν δύο ἁγίων ἀνδρῶν. Ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος, ἤδη ὥριμος πνευματικά, δέν βασίζεται στή γνώμη του, ἀλλά ταπεινώνεται ἐνώπιον τοῦ μεγάλου ἁγ. Νεκταρίου. Καί ὁ ἐξόριστος Ἱεράρχης Νεκτάριος δέν δίδει γνώμη, ἀλλά παραπέμπει στή γνώμη «ἐναρέτων Πατέρων»!

Από αγιολογική εργασία του κ. Αντ. Μάρκου για τον Άγιο Ματθαίο τον από Βρεσθένης.

2020/05/27

ST MATTHEW OF ATHENS THE CONFESSORThe Life of Saint Matthew the New Confessor;
Archbishop of Athens (1861 - 1950)

2020/05/23

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Παρά τις φετινές δυσχέρειες, πανηγύρισε το ιερό προσκύνημα στα Βούναινα κατά την εορτή του Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου στην περιοχή της Λάρισας όπου τελείται το γνωστό θαύμα του "αίματος" στα δέντρα πάνω στα οποία μαρτύρησε ο νέος αθλητής του Χριστού. Από διάφορα σημεία της πατρίδας συνέρρεσε μεγάλος αριθμός πιστών για την ολονύκτια αγρυπνία. Πολλοί εκ των οποίων προσωπικώς ευεργετηθέντων από τον Θαυματουργό Μάρτυρα. Μετά τον Μεγάλο Εσπερινό τελέστηκε η ευλόγηση των άρτων και η προσκύνηση του ιερού Λειψάνου.
Ιερουργησε ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Ευθύμιος (Κωτούλας) βοηθούμενος υπό του Διακονου π. Αθανασίου. Μεγάλη ευλογία και χαρά όλων των προσκυνητών η αγιασμένη παρουσία του πολιού Αγίου Πρωθιεράχου μας, Μητροπολίτου Θηβών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος, πάρα την ηλικία του και το κοπιαστικό ταξίδι. Άπαντες προσέτρεξαν, ως μέλισσες σε πνευματικό άνθος, με μεγάλο σεβασμό να λάβουν την ευχή του. Εντύπωση εποίησε το γεγονός ότι φέτος αντλήθηκε αρκετό "αίμα" σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, σημείο που συμβαίνει μόνο κατά το πάτριο εορτολόγιο. Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε η ιερά Παράκληση του Αγίου στο σημείον του Μαρτυρίου του. Οι πιστοί επέστρεψαν εις τα ίδια πνευματικά ενισχυμένοι, ευχόμενοι όλοι μαζί και με καλύτερες συνθήκες να εορτάσουμε, του χρόνου, τη μνήμη του Αγίου μας Νικολάου.
2020/05/21

Παναγίας της Κασσωπίτρας

Την 8η Μαΐου η Σύναξη και ανάμνηση του Θαύματος
της Παναγίας της Κασσωπίτρας στην Κέρκυρα


Επί τη 490η επέτειο του θαύματος της Κυρίας Θεοτόκου

Το 1530 μ.Χ., στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στον δρόμο συνάντησε κι άλλους οδοιπόρους, κι έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς, που μετέφεραν αλεύρι από τον μύλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό και θέλησε να κλέψει το αλεύρι. Όλοι συμφώνησαν, εκτός από τον Στέφανο και παρά την άρνηση του εκείνοι όταν πλησίασε η λεία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδειραν και άρπαξαν το αλεύρι.

Οι νεαροί, δαρμένοι και κακοποιημένοι, πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, κι εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν τον οδήγησαν στον κριτή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια αλλά εκείνος δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. Όταν τον ρώτησε ποια τιμωρία προτιμά, να του κόψουν τα χέρια ή να του βγάλουν τα μάτια εκείνος περίλυπος, προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του.

Δεκαοχτώ μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασσιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στον ναό της Θεοτόκου και θα ζητά ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε τον διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελλάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του, κατάκοπη, κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους.

Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νοιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόγχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε Βλέπει μπροστά του μία γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο κι ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει ποιος άναψε τα καντήλια και εκείνη του λέει να σωπάσει νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Όταν όμως ο Στέφανος επέμενε, η μητέρα του ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του και έζησε ένα ολοζώντανο θαύμα: οι κόγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια, ενώ, πριν την τύφλωση, τα μάτια του Στέφανου ήταν μαύρα!

Αμέσως, μητέρα και γιός ευχαρίστησαν με δάκρυα χαράς την Υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο ανησύχησε ο νεωκόρος μοναχός κι έτρεξε στον ναό για να δει τί συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα τον συγκλόνισε κι έφυγε γρήγορα για τη χώρα, για ν᾿ αναγγείλει το γεγονός. Όταν το άκουσε ο διοικητής Μπάιλος, παραξενεμένος, πήρε μαζί του τους προκρίτους της Κέρκυρας κι επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη, σαν απόδειξη, και το σημάδι στα βλέφαρά του από το πυρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι’ αυτό, όταν επέστρεψε στη χώρα, ζήτησε από τον δήμιο να του δείξει τα μάτια που αφαίρεσε. Πράγματι ο δήμιος του έδειξε τα μάτια που τα είχε μέσα σε μια λεκάνη και μάλιστα ήταν μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν κι αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχθηκε με τον πιο εύγλωττο και πειστικό τρόπο. Κι ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα και ανακαίνισε μ᾿ επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.Ἀπολυτίκιον Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Εἴς Μονήν Κασσωπίτρας, ἐν Κερκύρᾳ προστρέχομεν, 
σοῦ τήν σεβάσμιαν εἰκόνα, Θεοτόκε ἀσπάσασθαι. 
Στεφάνῳ τυφλωθέντι ἐν ὁδῷ, δεδώρησαι καινούς γάρ ὀφθαλμούς,
νῦν δέ ὄμματα φωτίζεις τῶν καρδιῶν, λαμπρύνουσα τούς ᾄδοντας. 
Χαίροις ἡ θεία πύλη τοῦ φωτός, χαίροις ζωῇς ἡ τράπεζα, 
χαίροις τοῦ Κανονίου ὁ λιμήν, εἰρήνης τό ἐπίνειον.

Μεγαλυνάριον
Θαῦμα πολυθαύμαστον καί φρικτόν, ξένον τερατῶδες, ὅτι Στέφανος ὁ τυφλός, 
ὄψεως ἑτέρας ὀμμάτωσιν λαμβάνει, παρά της Θεοτόκου, ἥν μεγαλύνομεν.

2020/05/20

ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΚΡΙΣΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΑ

Πρωτόγνωρες στιγμές ενός ιδιότυπου διωγμού έζησαν οι Ορθόδοξοι πιστοί και οι Χριστιανοί λόγω της νόσου του "κορωναϊού". Τα δάκρυα και οι αναστεναγμοί των πιστών αντήχησαν έως Ουρανού. Η ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον και όλα τα φωλιασμένα πάθη και οι προκαταλήψεις των πολέμιων της Εκκλησίας του Χριστού βγήκαν στην επιφάνεια με έπαρση και διωκτική μανία. Επέτρεψε ο Θεός να εξεταστεί η πίστη του καθενός και να αποκαλυφτεί η πνευματική γυμνότητα αρχόντων και κρατικών επισκόπων με γενναίες εξαιρέσεις. Ο λόγος του Πατροκοσμά ότι "θα ψάχνουμε ιερέα να λειτουργηθούμε και ψίχουλα από αντίδωρο" επιβεβαιώθηκε. Η Εκκλησία, με την κρατική υπόγραφη, απώλεσε την λαμπρότητα της τόσο την Μεγ. Εβδομάδα όσο και το Άγ. Πάσχα. Μια ιδιότυπη εικονομαχία αφού οι εικόνες του Ζώντος Θεού εμποδίστηκαν από τους Ναούς, χωρίς να υπάρψει μέριμνα για τα έστω τυπικά μέτρα προστασίας των λίγων πιστών που δεν φοβήθηκαν από τα τρομολαγνικά δελτία και που δεν άνηκαν (έστω) στις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν βοά ο εορτάζων Απόστολος και Ευαγγελιστή Ιωάννης: ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. (11- 13, Κεφ. 22 Αποκάλυψις).

* Στον αφορισμό των κ.κ. Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά προχώρησε ο Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος λόγω των βλάσφημων δηλώσεων κατά της Θείας Κοινωνίας και του κλεισίματος των Ναών. Μάλιστα στην Μητροπολή του ο διαδοχός τους με έναν οδηγό θέλησαν να κάνουν λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής αλλά η εκεί αστυνομία τους έκοψε πρόστιμο 300 ευρώ και τους αφαίρεσαι τις πινακίδες του οχήματος! Η ένοχη Νεοημερολογιτική Σύνοδος έσπευσε να αποδείξει άκυρη την πράξη.


* Σε αντίθετη στάση, ο Καινοτόμος "Μητροπολίτης" Αργολίδος κ. Νεκτάριος έσπευσε με ένα απαράδεκτο άρθρο με τίτλο "Η γη είναι τετράγωνη" να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το κλείσιμο των Ναών και να κατηγορήσει για Ζηλωτισμό (έμμεσα τους Γ.Ο.Χ. και τους Αποτειχισμένους) για ακραίες θέσεις. Μάλιστα παρεμβάλει και ακράιο παράδειγμα για να στοχοποιήσει το Ορθόδοξο ένστικτο απέναντι στην δική του ολιγοπιστία και πειθήνια υποταγή στις αρχές που τον μισθοδοτούν. Παράλληλα επιτέθηκε στον ιερέα (Ν.η.) Βασίλειο Βολουδάκη που απ' αρχής σήμανε πνευματικό συναγερμό και παρουσίασε όσα προσπαθούν να επιβάλλουν στην ανθρωπότητα. Καλά, λόγω της Ημερολογιακής Καινοτομίας, δεν καταλαβαίνει τα της Πανθρησκείας... Την επιβολή για Τσιπάκι (Νετανιάχου, Γκέιτς, Ευ. Βενιζέλος κ.α.) και για Παγκόσμιο ηγέτη (Πανανδρέου, Κίσσινγκερ κ.α.) δεν την πληροφορήθηκε, ούτε την διάβασε. Όλα τέλεια και καλά λοιπόν για τον κ. Νεκτάριο. Ανάλογη επίθεση στον π. Βασίλειο, αντί κηρύγματος, έκανε ο Καινοτόμος "Μητροπολίτης" Λαρίσης κ. Ιερώνυμος την Κυριακή του Θωμά. Με τη συνειδησή του είναι εντάξει που άναβε κεριά στην Επτάφωτη Λυχνία στη Συναγωγή της Λάρισας...* Μια συγκινητική είδηση έγινε γνωστή στις 18/5 (Πολιτ. Ημ). Μία αρκούδα έθαψε τα αρκουδάκια της σε χωράφι στην Καστοριά αφού τα σκότωσε διερχόμενο αυτοκίνητο. Μάλιστα οι ειδικοί θαύμασαν ότι  η μητέρα έκανε δυο φορές το δρομολόγιο για την ταφή τους. Τα άλογα ζώα δείχνουν ευαισθησία και σεβασμό στην κτίση, ελέγχοντας την εγωιστική και αντιχριστιανική διάθεση για καύση- αφανισμό των νεκρών σωμάτων. Καταργείται έτσι το δόγμα της Ανάστασης και ο σεβασμός του σώματος ως Ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικητήριο της ψυχής που μέλλει να ενωθεί στη Δευτέρα Παρουσία.


* Άνοιξαν οι εκκλησίες για τους πιστούς μετά από 2 μήνες καταστολής της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία αναγνωρίζεται και από το σύνταγμα. Ο πυρήνας της Θ. Λειτουργίας πολεμήθηκε πολύ στό πρόσωπο της Καθηγήτριας κ. Ελένης Γιαμαρέλλου η οποία, κατά ομολογιακό χρέος, δήλωσε επανελλειμένως "πως το θέμα δεν είναι επιστημονικό, είναι καθαρά θεολογικό. Όποιος πιστεύει στα Θεία Μυστήρια και ότι με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνει μόνο Σώμα και Αίμα Χριστού, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να κοινωνήσω από την πρώτη Κυριακή που θα επιτρέπεται”. Η ίδια αντιμετωπίστηκε με μένος από τους δημοσιογράφους διότι δεν μπορούν να δεχτούν ότι η Καθηγήτρια όλων των σημερινών λοιμοξιολόγων αντιστέκεται με την πίστη της στον "ορθολογισμό" κάποιων. Πολλά τα θλίβερα- και τι να πρωτοσχολιάσεις- όπως η απαγόρευση της προσκύνησης των εικόνων (σύγχρονη εικονομαχια), πράγμα που καθιστά- ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ- τον πιστό από Ορθόδοξο σε αιρετικό σύμφωνα με τις αποφάσεις την Ζ' Οικουμενικής Συνόδου που αναθεματίζει (αποκόπτει της Εκκλησίας) όσους σιχαίνονται ή αντιμετωπίζουν ως πηγή μόλυνσης της εικόνες και τα ιερά της Εκκλησίας. Τραγική η εικόνα από τον ελληνικό Ναό στο Άαχεν της Γερμανίας, όσο και από εικόνες απολυμάνσεων Ναών, είσοδο με νούμερο και μάσκες σε πιστούς.* Ελάχιστα λεπτά πριν την Ανάσταση όρμηξε αστυνομικός στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου Αθηνών και έδιωξε αυθαίρετα τους ψάλτες, αφήνοντας μόνο τον κληρικό να λειτουργήσει! Η υπόθεση θα πάρχει τη δικαστική οδό. Άλλου υπήρξε ανοχή και αλλού βίαιη καταστολή και κατάχρηση εξουσία των αστυνομικών οργάνων. Τυχαίο και αυτό η πρόβα πειθαρχίας στο σύστημα;


* Σε προσαγωγή από την Αστυνομία οδηγήθηκαν οι Νεοημερολογίτες Μητροπολίτες "Κυθήρων" κ. Σεραφείμ και "Κερκύρας" κ. Νεκτάριος διότι λειτούργησαν σε Ναού με ανοιχτές πόρτες. Παρόμοια διώχθηκαν Ιερείς ακόμα και γιατί έκαναν Μετάληψη σε παιδιά από την πόρτα του Ιερού. Όπως ο εφημέριος του Ναού στο Κουκάκι. Άθεοι, ζηλώσαντες τους Καταδότες των Ναζιστών και των Σοβιετικών, τον φωτογράφησαν και αμέσως "Κουστωδία" των Ματ ανέλαβε να το συλλάβει!! Κι αυτά από τη "Δεξία του Υψίστου...". Δεν ξέφυγαν την καταστολής και οι Ναοί του Πατρίου Εορτολογίου!

* Σκηνικό βίας και στη Χίο. Δείτε στο βίντεο πως αντιμετωπίστηκε πιστή που ήθελε να ανάψει κερί σε εκκλησία. Τώρα βέβαια μιλάνε κάποιοι σαν τον "Αργολίδος" της Καινοτόμου Ιεραρχίας. Πρωτοφανές: Λύκοι φυλάνε πρόβατα και τα εξωθούν από τη Μάνδρα!* Τιμάμε τους αγώνες των Φυλάκων του Παναγίου Τάφου και δεν αγνοούμε τις διώξεις από τους αλλοθρήσκους και τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Όμως, η αναθεματισμένη Πανορθοδόξως Ημερολογιακή Καινοτομία και η Παναίρεση του Οικουμενισμού συσκοτίζει κάθε αγώνα και ζήλο. Πολλοί ακόλουθοι των επισήμων "Εκκλησιών" και της Καινοτομίας προβάλλουν το θαύμα του Αγίου Φωτός ότι δίνεται μόνο στον "ορθόδοξο" Πατριάρχη Ιεροσολύμων και άρα ότι στην επίσημη Εκκλησία (υπό τους κ.κ. Βαρθολομαίο και Θεόφιλο) βρίσκεται η αλήθεια. Κατά πρώτον, παλαιότερα, εκ των χειρών του Πατριάρχουν ανέβλυζε το Άγιο Φως και όχι από την Ακοίμητο Κανδήλα του Τάφου. Κατά δεύτερον, αν είναι σε όλα εντάξει, ας πάνε με το Νεό ημερολόγιο να πάρουν το Άγιο Φως όπως κάνουν οι Παπικοί που εορτάζουν- ορθώς κατά το Νέο Ημερολόγιο- μια Κυριακή νωρίτερα το Πάσχα. Ποιος ο λόγος να επιμένου στο Πάτριο Εορτολόγιο της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Τρίτον με αυτά τα απλοϊκά επιχειρήματα, ας πάνε να συμπροσευχηθούν με όλες τις αιρέσεις και τις θρήσκειες όπως κάνει ο "Ιεροσολύμων" κ. Θεόφιλος. Γνωρίζουν βέβαια τι λένε οι Ιεροί Κανόνες και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Φωτογραφία από Συμπροσευχή για την πανδημία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Η συμπροσευχή πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα του ξενοδοχείου King David, με το βλέμμα στραμμένο στη παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

* Υπήρξαν και λαμπρές εξαιρέσεις πολιτικών που εξευτέλισαν όσα διενεργούνται τεχνηέντως και την καταστολή των θρησκευτικών ελευθεριών. Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας κ. Αλεξαντρ Λουκασένκο δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με όσους έκλεισαν του Ιερούς Ναούς. Σε ίδιο πνεύμα, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας δήλωσε αδύναμος να υπερβεί την εκκλησιαστική εξουσία και να κλείσει Ναούς. Και οι δύο χώρες είχαν ελάχιστους Νεκρούς. Ο Δήμαρχος Αρραδίπου Κύπρου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 300 ευρώ γιατί τόλμησε... να κοινωνήσει την Μεγάλη Βδομάδα! Στην Κύπρο η καταστολή υπήρξε εξίσου Μεγάλη. Δύο επίσκοποι της Κρατικής εκεί Εκκλησία αντέδρασαν δυναμικά και αψήφισαν τα μέτρα. Έτεροι 2 του Πατρίου εορτολογίου λειτούργησαν κανονικά αλλά με διάθεση προβολής και αντιμετωπίζουν τον νόμο που ελέγχει βίντεο. Δυστυχώς στοχοποιήθηκαν και από πρώην αδελφούς τους που φέρονται δια νομικού εκπροσώπου ως "νομοταγείς".

* Ο Γενικός εισαγγελέας των Η.Π.Α. μελετά τα σκοτείνα έργα του Μπιλ Γκειτς και τις συμπτώσεις με δοκιμές επιπτώσεων πανδημιών, υποχρεωτικών εμβολιασμών και εμφύτευσης τσιπ. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. κ. Τραμπ αντιδρά στα εγκληματικά αυτά σχέδια που θέλουν να επιβάλλουν εκβιαστικά.

* Ο "Πάπας" Φραγκίσκος στη Ρώμη και ο μεγάλος ιμάμης Άχμεντ αλ Ταγιέμπ στο Κάιρο εξέπεμψαν σήμερα, με τη συνδρομή κι άλλων προσωπικοτήτων όλων των θρησκειών, διεθνή έκκληση σε μία κοινή προσευχή για το τέλος της πανδημίας. “Δεν προσευχόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου, η μία θρησκευτική παράδοση ενάντια στην άλλη, όχι! Είμαστε όλοι ενωμένοι ως ανθρώπινα όντα”, τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος από το Βατικανό.


* "Στον Εισαγγελέα όσοι παντρεύτηκαν η βάφτισαν στη περίοδο της Καραντίνας!! Απαράδεκτη εντολή προς τα ληξιαρχεία: Στέλνουν στον εισαγγελέα, εκ των υστέρων, τους ιερείς και όσους παντρεύτηκαν ή έκαναν βάπτιση Σε ένα απαράδεκτο όσο και προκλητικό κυνήγι μαγισσών επιδίδεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ζητά να οδηγηθούν στον εισαγγελέα όσοι παντρεύτηκαν ή βάφτισαν τα παιδιά τους κατά την περίοδο της καραντίνας! Η εντολή αυτή, όμως, αφορά μόνο τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας και όχι στους πολιτικούς γάμους, για τους οποίους υπάρχει μία αδιάντροπη ανοχή! Γι’ αυτό υπάρχει η πεποίθηση ότι πρόκειται για έναν στοχευμένο πόλεμο από την Πολιτεία προς την Εκκλησία και τους πιστούς της. Οι σφοδρές επιθέσεις της δεξιάς -κατά τ’ άλλα- κυβέρνησης επιβεβαιώνονται καθημερινά με κινήσεις που δηλώνουν εμπάθεια, προκατάληψη και οργανωμένο έγκλημα κατά της Ορθοδοξίας."


Το επιβλητικό άγαλμα του "Πάπα" της Ρώμης Γρηγορίου του 13ου στον Παπικό Ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Είναι αυτός που εισήγαγε το νεοεφεύρετο ημερολόγιο, Καινοτομία που φέρει το όνομά του. Στά πόδια του βρίσκεται το ημερολόγιο ως το μεγαλύτερο επίτευγμα του. Η Ορθόδοξη Ανατολή το αναθεμάτισε πανορθοδόξως τρεις φορές ως έργο διαστροφικό και διαβολικό ενάντια στην Α' Οικουμενική Σύνοδο και όλους τους Άγιους Πατέρες. Κατάφεραν οι Παπικοί να συκοφαντήσουν την Εκκλησία ως λανθασμένη και το Πνεύμα το Άγιο ότι... του ξέφυγε η ακρίβεια των λεπτών και των δευτερολέπτων. Και αυτοί- εγκολπωμένοι το Φιλιόκβε και άλλες αιρέσεις και Καινοτομίες- διόρθωσαν την Εκκλησία! Αυτό ακολούθησαν 400 χρόνια μετά οι Καινοτόμοι εκ της Ορθοδοξίας, γαλουχηθέντες στα παπικά ιδρύματα και κατακτήσαντες εκκλησιαστικές θέσεις με τη βοήθεια των Μασονικών Στοών και των Πολιτικών της.

2020/05/19

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και η απομυθοποίησή του 

Γράφει ο Παύλος Μοναχός Αγιορείτης, Βιολόγος, 
MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής

Με λύπη και απορία παρακολουθούμε να μεθοδεύεται ένα πρωτοφανές γεγονός για την παγκόσμια ιστορία [1].
Στο όνομα της "αγάπης" για τους ηλικιωμένους και ευπαθείς, σχεδιάζεται εμβολιασμός όλων των ανθρώπων της οικουμένης, για να εκλείψει από προσώπου γης ο άσπονδος και "αόρατος εχθρός" πού λέγεται κορωνοϊός SARS-Cov2.
Το απαραίτητο νομικό πλαίσιο που θα καταργεί το δικαίωμα ατομικής επιλογής και θα "προασπίζεται" το δικαίωμα-αγαθό της δημόσιας υγείας (νόμος 4675/2020 για την Ελλάδα) [2].
Η συνοδός κυβερνητική αυταρχικότητα για να το επιβάλλει.
Η δημιουργία ζήτησης-προσδοκίας για το εμβόλιο (τρομοκρατία-πλύση εγκεφάλου από ΜΜΕ με το δίλημμα εμβόλιο ή κοινωνικός εγκλεισμός-αποκλεισμός).
Η μονομερής χρηματοδότηση για να δημιουργηθεί το εμβόλιο, να ελεγχθεί με κλινικές δοκιμές, να παραχθεί σε τεράστιες ποσότητες και να μεταφερθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, εις βάρος της έρευνας για την εύρεση και παραγωγή εξειδικευμένων αντι-ιικών φαρμάκων· είναι μερικά από τα βήματα του πρωτοκόλλου που ήδη εκτελείται για να φτάσουμε σε αυτό το γεγονός-ορόσημο.
Επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, κυβερνητικά στελέχη, διεθνείς ΜΚΟ σχεδόν καθημερινά προπαγανδίζουν το εμβόλιο σαν το μαγικό ραβδάκι, που θα επιτρέψει να επανέλθει η ανθρωπότητα στην προ-κορωνοϊού εποχή.
Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική κοινότητα (εκτός μιας υπερπροβεβλημένης εμβολιομανούς ελίτ), αντί να στηλιτεύσει αυτή την παραπληροφόρηση, διατηρεί "σιγή ιχθύος" για το τι πραγματικά θα πρέπει να προσδοκά ο κόσμος από το εμβόλιο. Εκτός κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων, όπως είναι ο Καθηγητής Δρ. Γιάννης Ιωαννίδης [3].
Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη πανδημία κάθε άλλο παρά δικαιολογεί ένα παγκόσμιο εμβολιασμό.
Ας δούμε γιατί:
1. Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό θνητότητας της νόσου, αλλά και η ηλικιακή του κατανομή, ξεκάθαρα προσδιορίζουν ότι ο εμβολιασμός, όποτε καταστεί εφικτός, θα πρέπει να είναι στοχευμένος.
Το ποσοστό αυτό είναι πλασματικά υπερεκτιμημένο προς το παρόν (~2,5%), αφενός λόγω υπερεκπροσώπησης των σοβαρά ασθενούντων θετικών στον ιό κρουσμάτων [4], αφετέτου λόγω συνυπολογισμού στους θανάτους από κορωνοϊό και των θανάτων των θετικών κρουσμάτων που προήλθαν από άλλο υποκείμενο νόσημα (όχι από αναπνευστικό σύνδρομο SARS) [5].
Πρόσφατες μελέτες που εκτιμούν τον αριθμό των θανόντων σε σχέση με το πραγματικό αριθμό των εκτεθειμένων στον ιό ανθρώπων βάσει ορολογικών δοκιμασιών (τέστ αντισωμάτων) σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προσδιορίζουν το ποσοστό αυτό να είναι της τάξεως μεγέθους της εποχικής γρίπης (σίγουρα <1 span="" style="mso-spacerun: yes;"> αναβάθμιση και αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας, νοσοκομειακές δομές αποκλειστικά γιαCovid19).
Δεν θα επαναληφθούν λοιπόν λάθη "τύπου Ιταλίας", οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού θνητότητας.
Βάσει των παραπάνω, ακόμη κι αν παραχθεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο (κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για την βιολογία των κορωνοϊών) δικαιολογείται να χορηγηθεί μόνο στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως συμβαίνει με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης.
Εξυπακούεται, ότι δεν δικαιολογείται να δοθεί σε παιδιά -που είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ασυμπτωματικά- και σε ανθρώπους που εκτέθηκαν και έχουν ανοσία στον ιό (θετικό τέστ αντισωμάτων), αφού ήδη διαθέτουν αυτό που θα τους προσέφερε το εμβόλιο.
2. Η ίωση Covid19, σε αντίθεση με τη γρίπη, πλήττει κυρίως άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας στα οποία εμφανίζεται το φαινόμενο της ανοσολογικής γήρανσης (immune senescense) [7], δηλαδή μείωση του μεγέθους, της ποιότητας και της διάρκειας της ανοσολογικής απάντησης-προστασίας που μπορεί να δημιουργηθεί μετά από ένα εμβολιασμό.
Με άλλα λόγια, η εμβόλιο-επαγόμενη ενεργητική ανοσία μπορεί να μην είναι ικανή να προφυλάξει τους ηλικιωμένους, που είναι και ο κατεξοχήν "στόχος" του κορωνοϊού, κάτι που θα έπρεπε να θέσει ως προτεραιότητα (αν πραγματικά είναι το ζητούμενο η προστασία των ηλικιωμένων) την εύρεση αντι-ιικής θεραπείας.
3. Συναφές με το παραπάνω είναι, ότι στους ασθενείς που νοσούν σοβαρά, εμφανίζεται οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μέσω ενός ανοσο-παθολογικού μηχανισμού ("καταιγίδα" παραγωγής φλεγμονωδών κυτοκινών και μείωση της CD4 και CD8 Τ-μεσολαβούμενης ανοσολογικής απόκρισης [8]).
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι ένας εμβολιασμός θα ενισχύσει αυτή την ανοσολογική επιπλοκή σε περίπτωση ακόλουθης μόλυνσης από τον ιό και κατ᾿ επέκταση θα επιδεινώσει την κλινική πορεία του ασθενούς.
Κάτι αντίστοιχο παρατηρήθηκε με το εμβόλιο κατά του FeCoV κορωνοϊού που προσβάλλει τις γάτες και προκαλεί περιτονίτιδα [9].
4. Η λογική της εξάλειψης (eradication) μιας μολυσματικής ασθένειας μέσω παγκόσμιου εμβολιασμού, προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη ενός πολύ ασφαλούς και πολύ αποτελεσματικού εμβολίου, αφετέρου και το σπουδαιότερο, να μην υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον άλλοι ξενιστές του ιού [10]. Δηλαδή ο άνθρωπος να είναι το μοναδικό είδος που ενδημεί ο ίος.
Κάτι τέτοιο ισχύει και είναι σε εξέλιξη για τον ιό της πολιομυελίτιδας, όμως δεν ισχύει για τον Κορωνοϊό, γιατί όλες οι έρευνες συμφωνούν ότι ο ιός προήλθε από τις νυχτερίδες [8].
Άγνωστος και αμφιλεγόμενος παραμένει ο ενδιάμεσος κρίκος (ξενιστής;) που τον μετέφερε από τις σπηλιές των νυχτερίδων στην πόλη της Wuhan.
Σε κάθε περίπτωση, η εξαφάνιση του ιού μέσω παγκόσμιου εμβολιασμού θα ήταν μόνο προσωρινή, δηλαδή μια φοβερή ματαιοπονία και κατασπατάληση πόρων, αφού ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να μεταπηδήσει από το φυσικό του καταφύγιο, τις νυχτερίδες ή τον ενδιάμεσο ξενιστή, στον ανθρώπινο πληθυσμό, ικανά μεταλλαγμένος να παρακάμψει την υπάρχουσα ανοσία αγέλης και να ξεκινήσει μια νέα πανδημία.
5. Οι κορωνοϊοί, ως RNA ιοί, γρήγορα μεταλλάσσονται αποκτώντας γενετική και επομένως αντιγονική ποικιλότητα.
Η ποικιλότητα αυτή, ειδικά για τους κορωνοϊούς επιπλέον αυξάνεται μέσω RNA ανασυνδυασμού, λόγω του ιδιαίτερου ασυνεχούς τρόπου μεταγραφής των ιικών RNA. Ήδη για τον SARS-Cov2 έχουν χαρακτηριστεί δύο τύποι, ο S και ο L [11, 12].
Είναι αμφίβολο ένα εμβόλιο να μπορεί να παράξει αφενός ίση κάλυψη για όλα τα στελέχη του ιού που θα προκύψουν, αφετέρου μόνιμη προστασία μέσα στο χρόνο, κάτι που υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την σπουδαιότητα-προτεραιότητα να βρεθούν αντι-ιικά φάρμακα κατά του κορωνοϊού.
Το πιθανότερο λοιπόν είναι, προϊόντος του χρόνου, ένας παγκόσμιος εμβολιασμός να εξελιχθεί σε τακτικούς παγκόσμιους εμβολιασμούς. Μήπως αυτό είναι και το ζητούμενο;
Μήπως ο κορωνοϊός είναι η πολυαναμενόμενη πρόφαση για να εγκαινιαστεί η καθολική μετάβαση σε μια υβριδική ανθρώπινη βιολογία, όπου το ανθρώπινο σώμα θα προστατεύεται, θα ενισχύεται και τελικά θα εξαρτάται από τεχνολογίες-πλατφόρμες (γενετικής μηχανικής, ψηφιακής διασύνδεσης) μέσα από τακτικά εμβόλια-updates.
Γιατί τόση πρεμούρα για ένα εμβόλιο, που όχι μόνο δεν υπόσχεται πολλά, αλλά προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, ειδικά αν παραχθεί βεβιασμένα και εφαρμοστεί μαζικά;
Τελικά οι φαρμακοβιομηχανίες υπηρετούν τον άνθρωπο ή μήπως ισχύει το αντίστροφο; Η πραγματικότητα είναι ότι ~99% των προσβεβλημένων ατόμων από κορωνοϊό επιβιώνει.
Έμφαση (δηλαδή χρηματοδότηση) πρέπει να δοθεί στο πώς στοχευμένα θα υποστηριχθεί το 1% που δεν τα καταφέρνει, μέσα από μια πληθώρα φαρμακευτικών επιλογών (ανοσοτροποποιητές, μονοκλωνικά αντισώματα, αναστολείς RNA πολυμερασών, πρωτεασών κτλ).
Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από το σχήμα υδροξυχλωρικίνης-αζαθρομυκίνης [13] καθώς και από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη S του ιού [14] είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Φυσικά στα πλαίσια μιας αντι-ιικής στρατηγικής εντάσσεται και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου.
Όμως, όπως αναλύθηκε, δεν ενδείκνυται η βεβιασμένη παραγωγή του (1 χρόνος αντί για τουλάχιστον 6 χρόνια) με τόσα κενά στη γνώση της βιολογίας του κορωνοϊού, πολλώ δε μάλλον η μαζική υποχρεωτική εφαρμογή του.
Συνιστά τραγική επιστημονική έκπτωση (αν όχι παραλογισμό) στην εποχή της Μοριακής Βιολογίας, που στόχο έχει να εφοδιάζει την Ιατρική με εξειδικευμένες (μέχρι και εξατομικευμένες) θεραπείες ελαχιστοποιώντας τις όποιες παρενέργειες, να συζητείται και μόνο η παρέμβαση στο 100% του ανθρώπινου πληθυσμού, για να "προστατευτεί" από μια ίωση τύπου γρίπης το 1%, με ένα ύποπτο φαρμακευτικό ημίμετρο.
Είναι πολύ απλά, η ΛΑΘΟΣ προσέγγιση και πιστοποιείται από το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί παγκόσμιος εμβολιασμός για τον ιό της γρίπης, που θα ήταν και πιο εύλογος, γιατί πλήττει όλα τα ηλικιακά στρώματα.
Ο άνθρωπος, ως έλλογο όν με κριτική σκέψη, έχει την ικανότητα να επιλέγει αυτοπροαίρετα ό,τι ωφέλιμο έχει να συστήσει η ιατρική και η βιοτεχνολογία υπέρ της υγείας του, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τις συνέπειες αυτών των επιλογών, καθώς οι παρεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα είναι σπανίως άμοιρες παρενεργειών.
Τα εμβόλια δεν εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα [15]. Η επιλογή κάποιου να μην εμβολιαστεί δεν θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, εφόσον δεν καταργεί το δικαίωμα κάποιου άλλου να λάβει το εμβόλιο και μαζί με αυτό την όποια προστασία του παρέχει.
Είναι επομένως αυτονόητο, ότι η τελική απόφαση-ευθύνη για την λήψη ενός εμβολίου ανήκει στον εμβολιαζόμενο, αφού αυτός θα πρέπει να ζήσει και με τις όποιες επιπλοκές προκύψουν.
Καμία εκ των υστἐρων αποζημίωση δεν μπορεί να αποκαταστήσει μη αναστρέψιμες βλάβες στην σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου.
Κατά συνέπεια είναι καταδικαστέα κάθε υποχρεωτικότητα, που ποινικοποιεί την στάση ενός ανθρώπου να ζει σε σώμα ελεύθερο από ύποπτα εμβόλια, και μετατρέπει τις κοινωνίες από δημοκρατικές σε κοπάδια άβουλων και αναλώσιμων ζώων.
Αντιλαμβάνεται κανείς από όσα αναφέρθηκαν, ότι ο νόμος περί υποχρεωτικού εμβολιασμού [2] και η συναφής προπαγάνδα υπέρ του εμβολίου, με αφορμή την ίωση Covid19, δεν έχουν επιστημονική αφετηρία και αναφορά.
Δεν προασπίζονται, μάλλον υπονομεύουν, το αγαθό της δημόσιας υγείας, και εξυπηρετούν τα τεράστια εμπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα και την σκοτεινή ατζέντα κάποιων "μεγάλων αδελφών" με φίλαρχες ορέξεις.
Σε τελική ανάλυση αντιστρατεύονται την ελευθερία του πνεύματος και του σώματος του ανθρώπου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναιρεθούν σε επιστημονικό, νομικό και κυρίως πνευματικό επίπεδο.
Το κλίμα στο οποίο αναπτύσσονται και εδραιώνονται αυτές οι μεθοδεύσεις είναι ο φόβος. Τα Μέσα Μαζικού Εκφοβισμού επιμελώς δημιουργούν και συντηρούν αυτό το κλίμα.
Ο φόβος είναι μια πανίσχυρη εσωτερική δύναμη του ανθρώπου, μπορεί να παραλύσει τη βούλησή του, μπορεί και να την ατσαλώσει. Το ζητούμενο είναι σε ποιά κατεύθυνση θα την στρέψει.
Αν την στρέψει στον Θεό, τον μόνον άξιο φόβου (Λουκ. ιβ΄ 4,5), τότε θα λάβει πίσω φωτισμό, σθένος και θάρρος κατά τό "θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ιωαν. ιστ΄ 33).
Αν παραμείνει εστιασμένη σε φοβίες του αιώνος τούτου, θα λάβει πίσω περισσότερη αγωνία, σύγχυση και δειλία κατά το "ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος" (Ψαλ. ιγ΄ 5).
Δεν είναι τυχαία η επιδιωκόμενη αποϊεροποίηση του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Επιχειρεί να αποσπάσει και να υποκλέψει φόβο για να στηριχθεί ο μύθος του εμβολίου, όπως διαχρονικά συμβαίνει με όλες τις μυθοπλασίες που στερούνται λογικών ερεισμάτων.
Κάθε φορά που γίνεται λόγος για σάλιο, κουταλάκια και τα συναφή, από όσους έχουν στοχοποιήσει την Θεία Κοινωνία, μου έρχεται στο μυαλό το θαύμα του εκ γενετής τυφλού (Ιωαν. θ΄). Τότε ο Κύριος με μια κίνηση "υγειονομικά απαράδεκτη" ομμάτωσε τον τυφλό!
Ανέμειξε το σάλιο Του (που είναι μέσο διάδοσης ιών και βακτηρίων) με χώμα (που είναι πηγή εκατομμυρίων μικροβίων) και «ἐπέχρισε» τον πηλό στα μάτια του τυφλού (βλεννογόνοι επιπεφυκότα: σημείο εισόδου μικροβίων και έναρξης μόλυνσης).
Το τί ακολούθησε το γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε ότι καμία επιστήμη δεν πρόκειται να το αναπαράξει.
Απλά αν γινόταν σήμερα, εκτός από τους τότε φαρισαίους, στους κατήγορους του Ιησού θα ήταν και κάποιοι στενοκέφαλοι λοιμωξιολόγοι.
Εύχομαι από καρδίας, ο Θεός να τους αξιώσει να βιώσουν του Μυστηρίου την Δύναμιν.
Ο Κύριος είναι εκεί και τους προσκαλεί. Ποτέ δεν θα τους υποχρεώσει...

Παύλος μοναχός αγιορείτης, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής, Βουλευτήρια Αγίου Όρους.

Παραπομπές:
1. https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/coronavirus-vaccine-development-gavi
2. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/nomos-4675-2020-phek-54a-11-3-2020.html?q=4675
3. https://www.youtube.com/watch?v=cwPqmLoZA4s
4. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1113.long
5. https://www.youtube.com/watch?v=c4BGMn3Xg2Y&feature=emb_logo
6. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265901/
8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S205229752030024X
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16322745
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Eradication_of_infectious_diseases
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108124
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108196
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102549
14. https://www.nature.com/articles/s41467-020-16256-y

Απο τους διωγμούς των Χριστιανών στην Κίνα 
προς το δικό μας μέλλον...

Το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα διέταξε την προτεσταντική εκκλησία με την ονομασία Early Rain Covenant (ERCC) να σταματήσει όλες τις διαδικτυακές λατρευτικές υπηρεσίες.
Στα τέλη του 2018, οι κινεζικές αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από στενά συντονισμένες επιδρομές στην εκκλησία που έχει 5.000 μέλη στην πόλη Τσενγκντού, συλλαμβάνοντας περισσότερα από 100 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του πάστορα Wang Yi και της συζύγου του.
Η κυβέρνηση έκοψε την τηλεφωνική γραμμή στην εκκλησία και η κινεζική αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίζει τα μέλη της εκκλησίας χρησιμοποιώντας τα σήματα τοποθεσίας από τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο πάστορας Γουάνγκ αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών για «υποκίνηση ανατροπής» και για παράνομη «επιχείρηση».
Η κρατική εφημερίδα Global Times ισχυρίστηκε εκείνη την εποχή ότι ο Wang δεν ήταν αληθινός Χριστιανός αλλά ένας αγκιτάτορας που υπέστη «πλύση εγκεφάλου από τις δυτικές αξίες».
Από τότε που έκλεισε η εκκλησία τους, τα μέλη της Early Rain έπρεπε να καταφύγουν σε διαδικτυακές υπηρεσίες λατρείας, αλλά τώρα η κυβέρνηση θέλει να σταματήσει και αυτές, ανέφερε η Christian Post τη Δευτέρα.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η αστυνομία κατηγόρησε τα μέλη της ERCC ότι είναι υπεύθυνα για τις εκκλησιαστικές δραστηριότητες και τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τους ζήτησε να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες.
Όπως ανέφερε το Breitbart News, την Κυριακή του Πάσχα, οι αστυνομικοί από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας εισέβαλαν στα σπίτια των μελών του ERCC, συλλαμβάνοντας έξι εκκλησιαστικούς ηγέτες για συμμετοχή σε μια διαδικτυακή λατρεία μέσω του Zoom.
«Μην συμμετέχετε σε ήδη απαγορευμένες [θρησκευτικές] δραστηριότητες! Μην ακούτε πια τα κηρύγματα του Πάστορα [Wang]! Εάν το κάνετε ξανά, θα το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και θα έχετε προβλήματα!” τους είπαν οι αστυνομικοί.
 «Η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κράτος παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας την αναγνώριση προσώπου και την τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση των θρησκευτικών μειονοτήτων», σημειώνει σε έκθεσή της η Επιτροπή των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF). «Δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, όχι μόνο λόγω των αδικαιολόγητων ενεργειών της, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο βοηθά και να γίνονται παρόμοιες ενέργειες από άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο», λέει η έκθεση.

2020/05/12

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ & ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ* Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, κατά την οποία ημέρα εόρταζε ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Ιάκωβος στον οποίον ευχόμαστε άνωθεν φώτιση και στήριξη ώστε με πνεύμα αγάπης και σύνεσης να εργάζεται το καλό και την πρόοδο της Εκκλησίας.


* Στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Ευαγγελιστού Ματθαίου Μάνδρας Αττικής όπου Ιερούργησε ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Αττικής κ. Κοσμάς ο οποίος ευχήθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Ιάκωβο τα δέοντα.Υπενθυμίζουμε ότι την ερχόμενη Κυριακή παύουν οι Κρατικοί, αντιχριστιανικοί και αντισυνταγματικοί, περιορισμοί κατά των συναθροίσεων στους Ιερούς Ναού δια την Μυστηριακή Θεία Λατρεία.

2020/05/09

Κυριακή του Παραλύτου* Στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Ευαγγελιστού Ματθαίου Μάνδρας Αττικής* Στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Καλαμάτας. 

2020/05/05

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* Στον Καθεδρικό Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αθηνών. 
* Στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αλμυρό της Καλαμάτας.

2020/05/04

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ
ΟΧΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γράφει ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Το πραξικόπημα του κορωνοϊού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29.04.2020
Η πανδημία έρχεται να δικαιώσει όσους αποκαλούμε «θρησκόληπτους». Το τσιπάκι έρχεται με φόρα. Δεν είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση και δεν θα εξαπολύσουμε μύδρους κατά της ελληνικής ψηφιακής πολιτικής. Πρόκειται για αποφάσεις που πρόκειται να λάβουν σχεδόν ταυτόχρονα όλες οι μεγάλες χώρες και η Ευρωπαϊκή Eνωση, όπως αποκαλύπτεται σε ρεπορτάζ μεγάλων και έγκυρων ξένων μέσων όπως οι F.T. Μόνο ο Τραμπ ακόμα αντιστέκεται (ποιος θα το φανταζόταν;). Το «τσιπάκι» που επιτρέπει τη συλλογή και μελέτη των στοιχείων και στη συνέχεια την έξυπνη χειραγώγηση των καταναλωτικών επιλογών και της πολιτικής συμπεριφοράς υπάρχει ήδη και είναι το έξυπνο κινητό. Π.χ. με την προσφορά εφαρμογών χαρτών για να μη χανόμαστε στις πόλεις, όλες οι διαδρομές μας καταγράφονται. Κατά καιρούς, η Google και η Apple δημοσιοποιούν για τις κινήσεις ολόκληρων πληθυσμών σε χώρες όπως η Βρετανία. Πρόκειται για μια δημόσια επιβεβαίωση της επιτήρησης πληθυσμών, της αποθήκευσης και της επεξεργασίας των δεδομένων.
Τώρα με τον κορωνοϊό οι κυβερνήσεις θα επιβάλλουν (στην αρχή προαιρετικά και  στη συνέχεια υποχρεωτικά) να εγκαταστήσουμε στο κινητό μας μια εφαρμογή η οποία θα μας προειδοποιεί όταν πλησιάζουμε σε άτομο που έχει διαγνωστεί θετικό στον ιό (αντίστοιχα θα προειδοποιούνται οι άλλοι για εμάς).
Αμέσως θα μας ζητείται να συμμορφωθούμε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές (προληπτική απομόνωση). Επειδή, όμως, η μεταδοτικότητα και η συμπτωματολογία της COVID-19 είναι ιδιόμορφη, μπορεί να μας ζητείται να απομονωθούμε επειδή πριν από 8 ημέρες περάσαμε δέκα λεπτά στο μετρό δίπλα σε άγνωστο άτομο που διαγνώστηκε θετικό. Σε περίπτωση ανυπακοής θα υπάρχουν κυρώσεις. Η επιδημία, η οποία σύμφωνα με όλο και περισσότερες επιδημιολογικές έρευνες και παρά την έμφαση των media σε δραματικά περιστατικά, έχει μεγάλη μεταδοτικότητα χωρίς συμπτώματα και θνησιμότητα μάλλον χαμηλή, θα οδηγήσει στην επώαση του Μεγάλου Αδελφού. Oταν έλθει το 5G, οι δυνατότητες χειραγώγησης θα είναι πλέον απόλυτες. Ιστορικά όλες οι εξουσίες που παρακολουθούν τις κοινωνίες διολισθαίνουν στον αυταρχισμό και στον ολοκληρωτισμό. Η υποχώρηση των ατομικών ελευθεριών αλλοιώνει τη Δημοκρατία και μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε de facto πραξικόπημα. Οι συνήθως λαλίστατοι ακαδημαϊκοί για τα ατομικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα σήμερα σιωπούν. Οφείλουν να πάρουν θέση. 


ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τέλος, έρχεται ο νέος Προσωπικός Αριθμός

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Στόχος είναι ο νέος κώδικας, που θα ψηφιστεί το καλοκαίρι, να αποτελέσει το «σύνταγμα της ψηφιακής Ελλάδας».

Σε περίπου δύο χρόνια αναμένεται η κατάργηση του ΑΦΜ φυσικού προσώπου και του ΑΜΚΑ. Τη θέση τους θα πάρει ο νέος Προσωπικός Αριθμός ή ΠΑ, όπως τον ονομάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το σχέδιο αρχών του νέου κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, που θα ψηφισθεί μέσα στους επόμενους μήνες στην ελληνική Βουλή, ο ΠΑ αποδίδεται μία φορά στο φυσικό πρόσωπο και πλέον δεν μεταβάλλεται. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί ΑΦΜ, αυτός θα αποτελεί τον ΠΑ, ενώ σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί μόνο ΑΜΚΑ, θα τους αποδίδεται ο ΠΑ σύμφωνα με διαδικασία που θα οριστεί με απόφαση. Ο ΠΑ δεν θα συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση δικαιωμάτων ή την επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του, ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατόχου του ΠΑ θα ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Ο νέος κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης της χώρας συνιστά ένα σχέδιο νόμου «ομπρέλα», που παρουσιάσθηκε χθες από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη στο υπουργικό συμβούλιο. Είναι δε το προϊόν της δουλειάς που έγινε κυρίως από τη γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών υπό τον γενικό γραμματέα Λεωνίδα Χριστόπουλο.
Επίσης, ο νέος νόμος θα αντικαταστήσει τον 4070/2012 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα κωδικοποιήσει πάνω από 125 διατάξεις που περιλαμβάνονται σε δεκάδες νόμους της προηγούμενης δεκαπενταετίας για την πληροφορική (π.χ. Διαύγεια, Προσβασιμότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κ.ά.). Επίσης, με τον νέο νόμο «ομπρέλα» θα υιοθετηθούν από το εθνικό δίκαιο οι οδηγίες (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με προθεσμία ενσωμάτωσης την 21η Δεκεμβρίου 2020 και (ΕΕ) 2019/1024 για τα Ανοικτά Δεδομένα. Αν συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι, τότε θα είναι η πρώτη φορά που η χώρα υιοθετεί εμπρόθεσμα μια κοινοτική οδηγία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εκτός από τον Προσωπικό Αριθμό, με τον νέο κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης εισάγονται και άλλες νέες διατάξεις που, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκροτούν την απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση για την εξέλιξη του ψηφιακού κράτους την επόμενη δεκαετία. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων που εισάγονται είναι η χρήση της ψηφιακής σφραγίδας, η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση ατόμου κ.ά. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στόχος είναι ο νέος κώδικας που θα ψηφιστεί το καλοκαίρι να αποτελέσει το «σύνταγμα της ψηφιακής Ελλάδας», ενώ συνιστά συνέχεια του Επιτελικού Κράτους που ορίσθηκε και ψηφίσθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Θα απελευθερώσει τις τεχνολογικές δυνατότητες της Δημόσιας Διοίκησης, θα μειώσει γραφειοκρατία προς πολίτες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα προσδώσει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ακόμη, με τον νέο κώδικα καταργείται το φαξ στο Δημόσιο και εισάγεται η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφου.

2020/05/02

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ*  Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Μαρκόπουλου Αττικής.* Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού Καλαμάτας.

ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΖΩΣΙ


Από την ενορία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Μάνδρας Αττικής λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση:
Σήμερα, 19η Απριλίου (2/5/2020 Ν.Η.), τελέστηκε Θεία Λειτουργιά- δυστυχώς κεκλεισμένων των θυρών- στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Ματθαίου Μάνδρας Αττικής. Το κλίμα ήταν λίγο φορτισμένο καθώς, πριν 19 χρόνια, σαν σήμερα εκοιμήθη ο πνευματικός μας Πατέρας, στυλοβάτης και κτήτορας της Μητρόπολής μας. Σαν σήμερα η Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος πενθούσε τον αοίδιμο Μητροπολίτη κυρό Ματθαίο (Μακρή +2001). Μαζί με αυτήν, σύμπασα η Γνήσια Ορθόδοξος Εκκλησία ανεβόησε το αιωνία η μνήμη! Όλα αυτά τα χρόνια από το 1972 υπηρέτησε την μητρόπολή του και την ανέδειξε. Τον ευχαριστούμε πολύ για όσα μας πρόσφερε, τόσο ηθικά και υλικά, όσο και πνευματικά μιας και άφησε πίσω και άξιους διαδόχους του ώστε να συνεχίσουν το έργο του. Ευχόμαστε από τον παράδεισο να μας ευλογεί και να μας δίνει την ευχή του ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε επάξια στα δύσκολα αυτά χρόνια. Ο σεπτός νεκρός του Ιεράρχου επί του Θρόνου


 Ο Μακαριστός ως μέλος της Ιεράς Συνόδου της σεπτής Ιεραρχίας επί προεδρείας Αρχιεπισκόπου Ανδρέου


 Επιτάφιος στον Μητροπολιτικό Ναό της Μάνδρας


Πανήγυρις του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Ματθαίου. Διακρίνονται εξ αριστερών οι Ιεράρχες: Κορινθίας Κάλλιστος, Αθηνών Ανδρέας, ο τότε εορτάζων Αττικής κυρός Ματθαίος, ο Πειραιώς Νικόλαος και ο Αργολίδος κ. Παχώμιος.


 Πανήγυρις μετά τα μέσα της δεκαετίας του ΄90. Διακρίνονται εκατέρωθεν του Μακαριστού κυρού Ματθαίου ο αοίδιμος Μητροπολίτης Κοζάνης κυρός Τίτος (δεξιά) και ο πρώην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος (αριστερά).


Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων, τον οποίον ανήγειρε εκ βάθρων ο Μακαριστός Ποιμενάρχης της Αττικής κυρός Ματθαίος. Κάτωθεν αυτού βρίσκεται, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελιστού Ματθαίου του ιστορικού παραρτήματος των Γ.Ο.Χ. Μάνδρας, ως Κατακόμβη των άλλοτε διωκόμενων Χριστιανών, όπου εξυπηρετούνται οι πιστοί.


Η ουράνια, φωτεινή Νεφέλη που περικύκλωσε τον Μητροπολιτικό Ι.Ν. της Μάνδρας κατά την Χειροτονία Αρχιερέως την 24η Φεβρουαρίου 1989. Ήταν η πρώτη Χειροτονία της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος που έγινε στο φως της ημέρας και δημόσια από την Ιερά Σύνοδο λόγω των διωγμών επί σειρά δεκαετιών.