2021/01/03

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τό Ἑλληνικό Σύνταγμα προβλέπει καί ὁρίζει ὅτι:

«Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.»

Χωρίς Χριστούγεννα οἱ λεγόμενοι παλαιοημερολογίτες (Γ.Ο.Χ.) στήν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνος;


Κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Κύριοι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,

Σέ λίγες ἡμέρες καί συγκεκριμένως τήν 7ην Ἰανουαρίου κάποιες χιλιάδες νομοταγῶν Ἐλλήνων Πολιτῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, Κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι τηροῦν τό πάτριο ἐκκλησιαστικό ἑορτολόγιο, τό λεγόμενο παλαιό ἡμερολόγιο, πρόκειται νά ἑορτάσουν τή μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅπως καί πολλά ἑκατομμύρια χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο.

Ἀναμενόταν, λοιπόν, νά ἰσχύσει αὐτονοήτως καί γι' αὐτούς ὅ,τι ἴσχυσε καί γιά τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες  πρό ἡμερῶν, δηλαδή νά ἑορτάσουν καί αὐτοί τά Χριστούγεννα κατά τήν Πίστη και τήν Παράδοση τήν ὁποία ἐπέλεξαν ὡς ἐλεύθεροι πολίτες νά τηροῦν καί ἀκολουθοῦν.

Ὡστόσο, μόλις ἐχθές προέκυψε νέα Ἀπόφασή σας σύμφωνα μέ τήν ὁποία παντελῶς ἀπαγορεύεται κατά τήν τρέχουσα ἑβδομάδα ἡ συμμετοχή πιστῶν στή Θεία Λατρεία. Γεννᾶται, λοιπόν, τό ἐρώτημα τί θά γίνει μέ τίς δεκάδες χιλιάδες αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων; Θά στερηθοῦν τή θρησκευτική τους ἐλευθερία καί προφανῶς θά ἀδικηθοῦν ἀντιμετωπιζόμενοι ὡς πολίτες δεύτερης κατηγορίας;

Τά ἐπιδημιολογικά δεδομένα αὐτές τίς ἡμέρες εἶναι μᾶλλον καλύτερα ἀπ' ὅτι ἦταν τό προηγούμενο διάστημα πού ἐπετράπη ὁ ἔστω μέ περιορισμούς ἐκκλησιασμός γιά τούς πολίτες πού ἀκολουθοῦν τό νέο ἡμερολόγιο.

Βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς, τοῦ σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν κάθε πολίτου καί τῶν σχετικῶν ρητῶν προβλέψεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος περί τῆς ἰσότητος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, δέν παρακαλεῖσθε ἀλλά ζητεῖται ἀπό ἐσᾶς, ὅπως ὀφείλετε, νά τούς σεβασθεῖτε καί νά διευκρινίσετε τό δέον καί δίκαιο καί γιά τή δική τους περίπτωση ὥστε νά ἑορτάσουν τή μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Ἐάν, παρ' ἐλπίδα, δέν γίνουν τά ἀνωτέρω σεβαστά, τότε εὐλόγως θά θεωρηθεῖ ὅτι ἀναβιώνετε καί ἐπαναφέρετε τίς μαῦρες σελίδες τῶν διωγμῶν ἐναντίων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τούς ὁποίους ἔζησαν οἱ παλαιότεροι, ἀλλά καί ἄλλοι πιστοί ἀνά τόν κόσμο, κυρίως κάτω ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα.

Μόλις δέ πού χρειάζεται νά ἀναφέρουμε ὅτι μιμούμενοι τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου πολίτου ἐπικαλέσθηκε κάποτε τόν Καίσαρα, νά ἀναμένεται ὅτι δέν θά διστάσουν νά προσφύγουν καί στά Ἑλληνικά καί τά Εὐρωπαϊκά Δικαστήρια γιά τήν βάναυση αὐτή προσβολή τῆς προσωπικότητός τους ὡς ἐλευθέρων πολιτῶν, τήν ἄνιση μεταχείρισή τους καί τήν καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν τους ἐλευθεριῶν.

Μέχρι τώρα οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν ἀπασχόλησαν στό παραμικρό τήν Ἑλληνική κοινωνία καί τόν κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ὅμως, προκαλοῦνται ἀδικούμενοι καί ἡ συνείδησή τους, ὡς ἐλευθέρων πολιτῶν καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων, ἐπιτάσσει αὐτή τή διαμαρτυρία καί ὄχι μόνον.

Μέ τόν προσήκοντα σεβασμό

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας Θεολόγος