2019/05/02

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ψαλλόμενος κατά τὸ «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν ...»Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τὸν θάνατον πατήσας,
κι’εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον, χαράν ζωὴν δωρίσας.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, Ὀρθόδοξοι καυχᾶσθε,
ψάλλατε τὴν Ἀνάστασιν, Χριστοῦ ἀγαλλιᾶσθε.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, χαίρετε ἀδελφοί μου,
τέκνα μου περιπόθητα καὶ λίαν ποθηνοί μου.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, λαοὶ ἀγαλλιᾶσθε,
ἐν τῆ ἐγέρσει τοῦ Χριστοῦ, ψάλλατε καὶ καυχᾶσθε.
Χαίρεται οὖν, ὦ ἀδελφοὶ, πάντες χαράν μεγάλην,
εἶθε ἀξιωθείημεν, εἰς τὴν ζωὴν τὴν ἄλλην.
Κἀκεῖ συναγαλλώμεθα, μετὰ τῆς Παναγίας,
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δικαίων τῆς χορείας.
Τοῦς παναγίους πόδας Του, εὐλαβῶς προσκυνοῦμεν,
Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐσπλάγχνου τε, αἰτήματα ζητούμεν.
Ἀλλὰ μᾶς, ἀπαλλάξη μὲν παθῶν μας ὀλεθρίων !
Τῶν πολεμοῦντων δὲ ἡμᾶς μυρίων καὶ ἀπείρων.
Δι’ ἱκεσιῶν Μητρὸς ἡμῶν Ἀχράντου Παναγίας,
Προστάτιδος μας σώματος ψυχῆς μας σωτηρίας.
Ὡς καὶ ἀπαύστως λέγομεν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μου,
Οἷς κρίμασιν ἐπίστασαι σῶσον μας πλαστουργέ μου.
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἰὲ Θεοῦ τοῦ ζῶντος·
Διὰ τῶν πρεσβειῶν Ἁγνῆς, Ἁγίων πάντων Σ’ ὅλων.
Καὶ Βασιλείας Οὐρανῶν πάντας καταξιώσης,
Ἐν τῆ φρικτῆ δὲ κρίσει σου ὅλους μᾶς δικαιώσης.


Από το ενδιαφέρον ιστολόγιο "Διδαχές Αγίων"