2017/07/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ιερά Σύνοδος μετά βαθυτάτης θλίψεωςγνωστοποιεί εις άπαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθ' ημάς Αγίας Εκκλησίας ότι το Ανώτατον Συνοδικόν Δικαστήριον, την Πέμπτην 21η Απριλίου, διά της υπ' αριθμόν 164-21/4/201 ομοφώνου αποφάσεως, επέβαλεν εις τον Μητροπολίτην Λαρίσσης και Τυρνάβου κ. Φιλόθεον Τουρτουνή την ποινή της καθαιρέσεως εκ του υψηλού αξιώματος της Αρχιερωσύνης, απογυμνών αυτόν τελείως από παντός ιερατικού βαθμού και τίτλου, κατάγον και επαναφέρον αυτόν εις την τάξιν των μοναχών, του λοιπού προσφωνούμενος δια του μοναχικού ονόματος, Φιλόθεος μοναχός, και αναμένει την μετάνοια αυτού.

Η Ιερά Σύνοδος έκρινε και εδίκασε τον από 4ης Αυγούστου 2015 επί ποινή αργίας  από πάσης ιεροπραξίας διατελούντα Μητροπολίτη Λαρίσσης και Τυρνάβου  της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, Φιλόθεον, κατά κόσμον Χριστόδουλον Τουρτουνήν του Δημητρίου κατηγορούμενον επί:

α) Καταφρονήσει της Ανώτατης εκκλησιαστικής του Αρχής, ήτοι της Ιεράς Συνόδου, η οποία τον προήγαγε εις τον της Αρχιερωσύνης βαθμόν, την 26ην Σεπτεμβρίου του έτους 2012.
β) Αποκηρύξει και χωρισμώ αυτού από της Ιεράς Συνόδου.
γ) Αποστασία και παρασυναγωγή.
δ) Σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών και συγκεκριμένως δια κηρυγμάτων και φυλλαδίων καταφερομένου εναντίον αυτής της Ιεράς Συνόδου.
ε) Καταπατήσει της κατοπινής συνοδικής αποβάσεως επιβληθείσης ως ανωτέρω εις αυτόν αργίας από πάσης ιεροπραξίας, ένεκεν αδικημάτων σαφώς προβλεπομένων και ρητώς τιμωρουμένων υπό των θείων και ιερών Κανόνων ΙΔ' και ΙΕ' Κανών της Α' και Β' Συνόδου, ΛΑ' Καρθαγένης, Α΄ του. Μ. Βασιλείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ιερά Σύνοδος απαγορεύει εις τους πιστούς της Εκκλησίας ημών πάσαν εκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά του καθαιρεθέντος και μετά ταύτα αυτοαποκοπέντος εκ της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας πρώην Μητροπολίτου κ. Φιλοθέου. Πάσα δε παράβασις της απαγορεύσεως ταύτης συνεπάγεται δια τους παραβάτας τας κανονικάς εκκλησιαστικάς συνέπειας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ